Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Технология на архитектурата / Материали

Материали

Книги

Наредба 7 от 22 декември 2003 г
За правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (мррб)

Наредба 4 от 1 юли 2009 г
За проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (мррб)

Административни сгради
норми за проектиране

Наредба (Хотели/Мотели)
наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения (миет)

Наредба 2 от 29 юни 004 г
За планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (мррб)Конспекти


Учебни материали

Задания за проектиране на автогара
арх.конструкции VІ семестър 2016-2017

Задания за проектиране на цех
арх.конструкции VІ семестър 2016-2017

Задание за проектиране на покрит пазар
арх.конструкции VІ семестър 2016-2017

Задания за проектиране на шоурум
арх.конструкции VІ семестър 2016-2017

Задание за проектиране на спортна зала
арх.конструкции VІ семестър 2016-2017

Задание за проектиране на трибуни
арх.конструкции VІ семестър 2016-2017Задания за проектиране на изложбена зала
арх.конструкции VІ семестър 2016-2017Курсови задачи и задания


Упражнения Autocad 2D 2
доц.д-р арх. Б. Георгиев

Задание Урбанизъм І
Боян Георгиев


Задание за проектиране на офис сграда
арх.конструкции V семестър 2017-2018

Задание за проектиране на пожарна
арх.конструкции V семестър 2017-2018

Задание за проектиране на морски хотел
арх.конструкции V семестър 2017-2018

Задание за проектиране на център от семеен тип
арх.конструкции V семестър 2017-2018

Задание за проектиране на планински хотел
арх.конструкции V семестър 201-2018


Правила за заверка

Изисквания за курсова задача по СКТ-3DS
Боян Георгиев, Замфир Хаджийски
Информация

ЕСЕННА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 2014 г. - изпитни дати и зали към катедра "Сградостроителство"
График за провеждане на изпитите през есенната поправителна изпитна сесия на студентите от ССС, ТС, ВиК, ХТС.


Указания [do-110707.03.sgrdo.am-указания]
указания за приложението на наредбата за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи във връзка с провеждането на учебните практики по „архитектурни конструкции” и „сградостроителство”.