Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Technology of Architecture / Materials

Materials

Books

Наредба 7
За правила и нормативи за устройството на отделните видове територии и устройствени зони

Наредба 6
За изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии

Административни сгради
норми за проектиране

Наредба
За категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и завeденията за хранене и развлечения

Транспортна наредба
За планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територииConspects


Study materials

Задания за проектиране на автогара
арх.конструкции VІ семестър 2016-2017

Задания за проектиране на цех
арх.конструкции VІ семестър 2016-2017

Задание за проектиране на покрит пазар
арх.конструкции VІ семестър 2016-2017

Задания за проектиране на шоурум
арх.конструкции VІ семестър 2016-2017

Задание за проектиране на спортна зала
арх.конструкции VІ семестър 2016-2017

Задание за проектиране на трибуни
арх.конструкции VІ семестър 2016-2017Задания за проектиране на изложбена зала
арх.конструкции VІ семестър 2016-2017Coursework ans assignments


Упражнения Autocad 2D 2
доц.д-р арх. Б. Георгиев

Задание Урбанизъм І
Боян Георгиев


Задание за проектиране на офис сграда
арх.конструкции V семестър 2016-2017

Задание за проектиране на пожарна
арх.конструкции V семестър 2016-2017

Задание за проектиране на морски хотел
арх.конструкции V семестър 2016-2017

Задание за проектиране на център от семеен тип
арх.конструкции V семестър 2016-2017

Задание за проектиране на планински хотел
арх.конструкции V семестър 2016-2017


Examination rules

Изисквания за курсова задача по СКТ-3DS
Боян Георгиев, Замфир Хаджийски
Information

ЕСЕННА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 2014 г. - изпитни дати и зали към катедра "Сградостроителство"
График за провеждане на изпитите през есенната поправителна изпитна сесия на студентите от ССС, ТС, ВиК, ХТС.


указания
указания за приложението на наредбата за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи във връзка с провеждането на учебните практики по „архитектурни конструкции” и „сградостроителство”.