Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Преподаватели /

доц. д-р инж. Емад Абдулахад

Строителен факултет, Катедра Масивни конструкции

доц. д-р инж. Емад Абдулахад
Кабинет Б430
Телефон 9635245/427
Факс 029752224
E-mail georgosing@gmail.com
Място и дата на раждане Сирия 11.09.1966
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 2000

Лекционни курсове

 Обследване и изпитване на строителни конструкции, спец. ССС 

Сеизмична оценка, усилване и възстановяване на съществуващи сгради

 

Образование

 Висше: ВИАС, София, Промишлено и гражданско строителство, 1991г.

Докторантура: УАСГ, София, тема: "Многоетажни стоманобетонни сгради, особености и проблеми при действието на хоризонтално натоварване", 1998г.

Доцентура: УАСГ, София, Доцент по научна специалност "Строителни конструкции" (02.15.04) - Обследване и изпитване на строителни конструкции, 2010г.

Езици

 Английски: задоволително

Професионални умения

 Проектиране и строителство на сгради и съоръжения, натурно изпитване, проучване и проектиране, възстановяване и реконструкция на сгради и съоръжения.

Научни интереси

 Изследване на напрегнато и деформирано състояние на стоманобетонни елементи - конструкции, усилени с композитни материали. Оценка на дефекти, повреди и аварии в строителните конструкции. 

Научна дейност

 1. Напрегнато и деформирано състояние на усилени стоманобетонни елементи

2. Изпитване на стоманобетонни елементи (конструкции) в лабораторни и натурни условия

3. Изследване на напрегнатото и деформирано състояние на реална стоманобетонна конструкция на жилищна сграда по време на изпълнение и след влизането й в експлоатация

4. Технология на изпълнение на усилени стоманобетонни елементи (сгради) с композитни материали

 

Членство

"Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране" - София - град

"Камара на строителите в България"

 

Участие в научно-изследователски проекти

1. Проучване на дефекти, повреди и аварии в строителните конструкции

2. Научен проект под ръководството на ЦНИП : Д-64/14 "Изследване поведението на стоманобетонни елементи, при различни класове бетон, усилени с композитни материали" 

3.Научен проект под ръководството на ЦНИП: Д58/13 "Изследване на поведението на усилени стоманобетонни елементи при знакопроменливо натоварване"

 

 

Научни и академични длъжности

Доцент по "Обследване и изпитване на строителни конструкции и съоръжения" в катедра "Масивни конструкции" към СФ на УАСГ, 2010г. 

Ключови думи за научно-изследователска дейност

 Обследване и изпитване на строителни конструкции и съоръжения

Други длъжности и дейности

Член на Факултетния съвет на Строителен факултет

Координатор чуждоезиково обучение /АЕО/ при Строителен факултет

Публикации

 1. Експериментално изследване на усилени зидани арки, чрез GFRP- Mеждународна юбилейна научна конференция "75 години УАСГ", 2017;
 2. Сеизмичнo осигуряване и анализ на стоманобетонна стенна конструкция- Mеждународна юбилейна научна конференция "75 години УАСГ", 2017;
 3. Сеизмична оценка на съществуващи зидани конструкции, съгласно Eврокод 8. - Mеждународна юбилейна научна конференция "75 години УАСГ", 2017;
 4. An experimental study on strengthening brick arches, 3rd International Conference on protection of historical constructions 12 – 15 July, 2017 Lisbon, Portugal;
 5. Eкспериментално изследване на стоманобетонни дъги усилени по две системи- FRP и стоманен обтегач, Годишник на УАСГ 2017; 

 6.  Конструктивни решения за опазване и възстановяване на зидани арки,  Международна научна конференция БАНИ'2016, 23-25 ноември 2016,София;
 7. Експериментално изследване на стоманобетонна дъга, Международна научна конференция " Проектиране и строителство на сгради и съоръжения", септември 2016, Варна;
 8. Съвременни методи за усилване и възстановяване на зидани и стоманобетонни дъгови конструкции , Международна конференция "Structural Faults and Repair", май 2016, Единбург,;
 9.  Усилване с FRP на стоманбетонна греда, подложена на агресивно влияние, Годишник на УАСГ, 2016
 10. Усилване на стомабетонна дъга с CFRP, Годишник на УАСГ, 2016;
 11. Изследване на връзката между бетон и усилваща FRP система, анкерирана с FRP анкери, Първа научно-приложна конференция с международно участие "Стоманобетонни и зидани конструкции - теория и практика", 22-23 октомври 2015, София;
 12. Технология на изпълнение за усилване на стоманобетонни греди с външно приложена CFRP армировка, Първа научно-приложна конференция с международно участие "Възстановяване и усилване на сради и съоръжения", ноември 2015, София;
 13. Усилване с FRP на стоманбетонна греда, изпълнена от нисък клас бетон ,Първа научно-приложна конференция с международно участие "Възстановяване и усилване на сради и съоръжения", ноември 2015, София;
 14. Напрегнато и деформирано състояние на стоманобетонни греди изпълнени от по-нисък клас бетон в сравнение с проектния и усилени с FRP , Годишник на УАСГ 2014-2015;
 15. Изследване на поведението на стоманобетонен рамков елелмент, усилен с карбонови нишки, Годишник на УАСГ 2014-2015;
 16.  Проект за оценка, разпознаване и избор на подходящ метод за опазване на културно историческото наследство, Научно-приложна конференция с международно участие "Управление на проекти в строителството", 2014, София;
 17.  Изследване на напреднатото и деформирано състояние на стоманобетонни греди, усилени с карбонови нишки, преди и след усилването,  Научно-приложна конференция с международно участие "Управление на проекти в строителството", 2014, София;
 18. Напрегнато и деформирано състояние на дефектирала стоманобетонна греда с плочогредово сечение, усилена с карбонови нишки, Симпозиум на Камарата на строителите в България, септември, 2014, София;
 19. Същност и въпроси засягащи дейността на националната служба по екплоатационна надеждност, Симпозиум на Камарата на строителите в България, септември, 2014, София;
 20. Изграждане на национална система за обследване на конструкциите ,  Симпозиум на Камарата на строителите в България, септември, 2014, София;
 21. Примери за най-чести откази в различните строителни системи и конструкции,  Симпозиум на Камарата на строителите в България, септември, 2014, София;
 22. Усилване на предварително напрегнати 2Т-панели с композитни материали с полимерни нишки, Списание Строителство, 4/2012г.
 23.  Изследване на напрегнатото и деформирано състояние на стоманобетонна рамка, усилена с въглеродни нишки, Списание Строителство, 4/2012г.; Международна научно-приложна конференция УАСГ2012
 24. Осигуряване на надежността на дефектирала конструкция след изпълнение на фаза груб строеж, Списание Строителство, 4/2012г.; Международна научно-приложна конференция УАСГ2012
 25. Изследване на носещата способност на стоманобетонна греда с "Т" образно сечение усилена с композитни материали, Годишник на УАСГ, 2010
 26.  Напрегнато и деформирано състояние на дефектирала стоманобетонна греда с плочогредово сечение, усилена с карбонови нишки, Международна научно-приложна конференция УАСГ2009 
 27. Напрегнато и деформирано състояние на стоманобетонна греда подложена на динамично и статично натоварване преди и след усилване с карбонови нишки, Международна научно-приложна конференция УАСГ2009  
 28. Експериментално изследване на тухлени зидове, усилени със съвременни композитни материали, Международна научно-приложна конференция УАСГ2009  
 29. Изследване на носещата способност на тухлен зид, усилен с композитни материали, Международна научно-приложна конференция УАСГ2009  
 30. Организация на изпълнението на усилване на стоманобетонна греда с карбонови нишки и оценка на икономическата ефективност, Международна научно-приложна конференция УАСГ2009  
 31. Организация на изпълнението на усилване на зидани стени с карбонови нишки и оценка на икономическата ефективност, Международна научно-приложна конференция УАСГ2009  
 32. Стадии на разпределение на деформациите в стоманобетонна колона в натурни условия, с относително висок процент на армиране и промяна на напречното сечение по височина, Годишник на УАСГ, 2009.  
 33. Експериментално изследване на стоманобетонни греди, подложени на  дълготрайното  въздействие  на агресивни среди, характерна за селскосто­пански сгради, усилени с въглеродни нишки, Годишник на УАСГ, 2009.  
 34. Stressed state of a defected reinforced concrete beam strengthened with advanced CFRP system,  Prohitech 2009 - 1st International Conference on Protection of Historical Buildings, Italy, Roma 
 35. Management and economic analysis of an experimental study for strengthening and rehabilitation of reinforced concrete frame with CFRP,  Prohitech 2009 - 1st International Conference on Protection of Historical Buildings, Italy, Roma
 36. Stress and strain condition of the defected reinforced concrete beam with slab-beam section, strengthened with carbon fiber,  Second International Workshop on Performance, Protection and Strengthening of Structures under Extreme Loading, PROTECT2009, Shonan Village Center, Hayama, Japan, 2009
 37. Management and economic analysis of an experimental study for strengthening amd rehabilitation of reinforced concrete beam with cfrp,  Second International Workshop on Performance, Protection and Strengthening of Structures under Extreme Loading, PROTECT2009, Shonan Village Center, Hayama, Japan, August 19 – 21, 2009
 38. Курсови протоколи по „Обследване и изпитване на строителните конструкции и съоръжения”, София 2009г., второ издание    
 39. Курсови протоколи по „Обследване и изпитване на строителните конструкции и съоръжения”, София 2008г.
 40. An investigation of possibility for replacement of reinforced  concrete beam's steel reinforcement with carbon bars and post-strengthening with carbon frp laminates,  5th International Conference on Advanced Composite, Materials in Bridges and Structures (ACMBS-V), Winnipeg, Manitoba, Canada, 2008
 41. Seismic strengthening of an existing precast reinforced concrete structure with carbon frps, 5th International Conference on Advanced Composite, Materials in Bridges and Structures (ACMBS-V), Winnipeg, Manitoba, Canada, 2008
 42. Изследване на напрегнатото и деформирано състояние на реална стоманобетонна конструкция на жилищна сграда по време на изпълнение и след влизането й в експлоатация, Научна конференция с международно участие – ВСУ, 2008. 
 43. Напрегнато състояние на стоманобетонни греди, армирани с конвенционална стоманена армировка и армирани с карбонова армировка, Юбилейна научна конференция – УАСГ, София, 2007.
 44. DFRP Reinforcement for concrete beam an experimental investigation, 8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM, Fiber – reinforced polymer reinforcement for concrete structures, Patras, Greece, 2007.
 45. Динамичен анализ на многоетажни стоманобетонни сгради под действието на сеизмично и ветрово натоварване, Сирия, Хасеке, 17.02.2004
 46. Статичен анализ на многоетажни стоманобетонни сгради под действието на сеизмично и ветрово натоварване, Сирия, Хасеке, 16.02.2004
 47. Някои особености при изпълнението на многоетажни стоманобетонни сгради, Годишник на УАСГ, том XXXIX, свитък VIII, 1997г.
 48. Въпроси свързани с изследването и поемането на сеизмичните сили при стоманобетонни многоетажни сгради в Сирия, сп. Строителство, 1997г.

 

КонспектиУчебни материали
Хоби

Плуване