Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Public Buildings / Department News

Department News

Конкурс за доцент към катедра „Обществени сгради“ на АФ
18.08.2016
Със Заповед № 228/12.04.2016 г. на Ректора на УАСГ са назначени членове на Научно жури във връзка с обявен конкурс за заемане на академичната ...
Source: катедра Обществени сгради, АФ
Конкурс за професор към катедра „Обществени сгради“ на АФ
18.08.2016
Със Заповед № 209/06.04.2016 г. на Ректора на УАСГ са назначени членове на Научно жури във връзка с обявен конкурс за заемане на академичната ...
Source: катедра Обществени сгради
Програма на занятията по дисциплините Обществени сгради Проект I и Обществени сгради Проект II - за студентите по спец. Архитектура, 3 и 4 курс
29.02.2016, гл. ас. д-р арх. Панайот Савов
Приложеният по-долу файл регламентира програмата на занятията по дисциплините Обществени сгради Проект I и Обществени сгради Проект II - ...
Source: к-ра Обществени сгради
Изисквания към студентите по Архитектура в III и IV курс за предаване на проектите по Обществени сгради I и II проект
04.06.2015, гл. ас. д-р арх. Панайот Савов
Изисквания за предаване, презентиране, разглеждане и оценяване на проектите по дисциплините Обществени сгради — I-ви проект и ...
Source: катедра Обществени сгради, АФ
"Съвременни изображения, архитектурни медии и модели"
16.01.2014, нов лекционен курс
От летния семестър на учебната 2013/2014 година в Архитектурния факултет на УАСГ ще се провежда нов лекционен курс, озаглавен "Съвременни ...
ИМЕ- ЛЕГЕНДА - 120 години на професор архитект Станчо Белковски
20.06.2011, проф. д-р арх. Благовест Вълков
Днес никой не си спомня професор Станчо Белковски в училището, където той е станал легенда с изключителните си педагогически умения и ...