Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Departments / Water Supply, Sewerage, Water and Wastewater Treatment / Department News

Department News

Избор на ръководител катедра “Водоснабдяване, канализация и пречистване на води”
11.03.2016
 Информацията е в прикачения файл.
Source: катедра "Водоснабдяване, канализация и пречистване на води"
Конкурс за доцент към катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“ в професионално направление 4.2. "Химически науки", научна специалност „Аналитична химия“ (Анализ на води)
29.09.2015
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 38/26.05.2015 г. Членовете на научното жури за конкурса са назначени със Заповед на Ректора на УАСГ № 481/08.07.2015 г.
Source: катедра "Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите"
Конкурс за доцент към катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“ по научната специалност „Водоснабдяване и канализация“
24.07.2014
 Конкурсът е обявен в ДВ бр. 20/07.03.2014 г.  Членовете на научното жури за конкурса са назначени със Заповед на Ректора на УАСГ №289/08.05.2014 ...
Source: катедра "Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите"