Начало / Факултети / Геодезически факултет / Новини /

Учебен курс по 3D Urban Visualisation

02.11.2012, инж. Стефан Бончев, Лаборатория по картография, УАСГ, инж. Силвия Цвяткова, секретар на БКА

Open Web TechOpen Web Technologies в УАСГ

Фото галерия

  • Плакат на семинара
  • Работен момент
  • Участниците в семинара
  • Работен момент
  • Благодарност към доц. д-р инж. Сийка Златанова (ТУ Делфт)
  • Връчване на сертификатите на участниците

По случай 70-годишнината на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), в периода 01 – 05 октомври 2012 г. в Лаборатория по картография към УАСГ се проведе курс на тема 3D Urban Visualisation. Open Web Technologies. Курсът бе организиран съвместно от Лаборатория по картография към УАСГ, Секция ГИС технологии към Технически университет Делфт, Нидерландия и Българска картографска асоциация (БКА). Събитието бе открито от ректора на УАСГ проф. д-р инж. Красимир Петров и проф. д-р инж. Теменужка Бандрова, председател на БКА.

Обучението бе насочено към студенти и докторанти от УАСГ, като след кандидатстване от тях бяха избрани 18 участници.

Лектори на курса бяха доц. д-р инж. Сийка Златанова (ТУ Делфт), Симеон Недков (ТУ Делфт), Маркус Гьоц (Географски институт към Университета в Хайделберг, Германия), Питър Бонсма (представител на RDF Technical Geometry / Semantic Web) Занятията се проведоха на български и английски език в рамките на 40 учебни часа, включващи лекции и упражнения.

Целта на 5-дневния курс бе да въведе участниците в тридименсионалното моделиране на градска среда чрез използване на open-source софтуер. Когато става дума за 3D моделиране, обикновено то е насочено към външното визуализиране на сградите, докато основната задача на участниците в курса беше да започнат процеса на моделиране от интериора на сградата. Идеята е сградата да се изгради като съвкупност от семантично описани части (стаи, коридори, прозорци, врати и т.н.) и на базата на интериора да се визуализира и екстериорът на сградата.

Всеки ден от курса включваше лекции сутрин, последвани от практически лабораторни упражнения следобед. Част от темите, разгледани в лекциите, бяха: 3D технологии и 3D open-source технологии, 3D формати за обмен на данни, 3D структура на данни, виртуални 3D модели за градско планиране.

Използването на софтуер с отворен код (open-source) намира все по-голямо приложение особено в картографията и географските информационни системи (ГИС). Едно от предимствата на този тип продукти е, че те са напълно безплатни, достъпни и лесни за използване за всеки потребител, дори и потребители-неспециалисти. Един от този вид софтуер, залегнал в основата на курса, е все по-популярният OpenStreetMap (OSM). OSM е подобен на Google Maps и е наличен както през официалния си уебсайт http://www.openstreetmap.org/, така и като десктоп приложение JOSM (Java OpenStreetMap). OSM e разработен с идеята да бъде “crowdsourced” – подобно на Wikipedia информацията там може да се добавя, използва и обогатява от всеки един потребител, разполагащ с достъп до интернет.
За процеса на работа по моделиране на сградата също се използват PostgreSQL – релационна база данни с отворен код, както и PostGIS – софтуер с отворен код, който дава възможност на PostgreSQL да поддържа информация за географски обекти.

Лабораторните упражнения се извършваха в групи от по трима студенти. Крайната цел на практическите занятия бе да се създаде 3D модел на сградите на УАСГ. За постигането на тази цел, постепенно се разглеждаха и обсъждаха многобройните аспекти на 3D моделирането. Практическите дейности включваха: формиране на групите, запознаване със софтуерите, инструментите и цялостния процес; извършване на определени картографски дейности и анализ; извършване на задълбочен анализ на отделните етапи от процеса; представяне и обсъждане на извършената работа и постигнатите резултати.

Основните стъпки при създаването на тридименсионалния модел на интериора на сградите на УАСГ бяха:
1 - събиране на данни (събиране на етажни планове на сградите, тяхната обработка и дигитализиране в JOSM, създаване на релации между обектите);
2 - моделиране на данни (решаване как да се организират и съхраняват данните; анализ и оценка на използваната структура на данните, определяне на нейните силни и слаби страни);
3 - управление на данни (въвеждане на дигитализираните планове на сградата в релационна база данни (PostGIS). Проучване на възможностите за преход на данните, организирани от предходната група, в релационната база данни);
4 - визуализация (конструиране на тридименсионален модел на сградата на база двудименсионалните планове и визуализиране на модела в предназначения за тази цел LandXplorer CityGML Viewer).

Участниците в курса се запознаха с всички тези стъпки и цялостния процес, като впоследствие всяка една от сформираните групи се фокусира върху един от основните етапи на моделирането.

Целта на занятията бе участниците в курса не само да разберат основните теории и технологии на 3D интериорното моделиране, но и да открият техните силни и слаби страни и да дадат предложения за това как всеки етап и неговите процеси да бъдат подобрени.

Курсът приключи с презентация на всяка група за извършената работа, постигнатите резултати, както и проблемите, които са възникнали по време на работа и предложените варианти за тяхното решаване. Всеки от участниците получи сертификат за успешно завършен курс на обучение.