Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Управление на европейски инфраструктурни проекти - задочно / Описание

Описание

Управление на европейски инфраструктурни проекти - задочно - Магистър (MA) за бакалаври

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Управление на европейски инфраструктурни проекти - задочно
Учебен план
Анотации

Управление на европейски инфраструктурни проекти - задочно
Факултет Геодезически факултет
Адрес

1046, София,
бул. Христо Смирненски 1
Ректорат, етаж 2, Р-209

Телефон (+359 2) 966 22 01
(+359 2) 963 52 45 /424
0884 94 69 53
Факс (+359 2) 866 22 01
E-mail dean_fgs@uacg.bg

 Обучението в магистърската програма е насочено към управлението на европейски инфраструктурни проекти в съответствие с философията и функционирането на европейските програми и отговарящи на съвременните насоки на развитие, фокусиращи се в тази област към интернационализация на инженерната инфраструктура, хармонизацията на инфраструктурните мрежи и опазването на околната среда.

 Целта е да се подготвят специалисти с компетентност по разработването и структурирането на предложения за европейски инфраструктурни проекти и притежаващи умения и знания да участват в техническото, административното и финансово управление и реализиране на дейностите по проекта. Образователните цели се реализират чрез задълбочаване на теоретичните познания и практическа подготовка в направленията регионално развитие, териоториално устройство, техническа инфрастуктура, информационни технологии, опазване на околната среда.
Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: магистър - инженер по управление на европейски инфраструктурни проекти.
Продължителност на програмата: три семестъра, от които последния семестър – дипломна работа.
Предназначение на програмата: Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата се ориентира към лица с инженерно и урбанистично висше образование по специалности от област 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия” със среден успех от дипломата за висше образование най-малко добър (4,00) със степен „бакалавър” и/или „магистър”. Формата на обучение е задочна – срещу заплащане при условията на чл. 21 от Закона за висше образование, а за студентите, завършили редовния бакалавърски курс на обучение по специалност „Устройство и управление на земи и имоти” – при условията на държавна поръчка с класиране за бройките отпуснати от Министерски съвет (класирането на кандидатите е по успех от дипломата за висше образование).

Адреси за контакти:
Ръководител на магистърската програма: доц. д-р инж. Ана Стоева, ръководител катедра “Земеустройство и аграрно развитие”, тел. 963-52-45/вътр. 583, 626, E-mail: astoeva@bgb.bg.