Начало / За Университета / Структура и управление / Общо събрание / Състав /

проф. д-р инж. Светлана Лилкова-Маркова

Хидротехнически факултет, Техническа механика - ръководител катедра

проф. д-р инж. Светлана Лилкова-Маркова
Кабинет Б1028
Приемно време

вторник (10-11) ч. сряда (10-11) ч.

Телефон 8665264; 9635245/657
E-mail lilkova_fhe@uacg.bg
Семейно положение омъжена, 1 син
Постъпил в УАСГ 1980

Лекционни курсове

Теоретична механика I част (статика и кинематика)- ССС,ХС,ВК Теоретична механика II част (динамика) - ХС,ВК Съпротивление на материалите - ССС,ХС,ВК Съпротивление на материалите -ССС, англоезично обучение

Образование

Средно: 1970-1973, Политехническа гимназия «Димитър Благоев» (физико-математическа паралелка), гр. Видин;

Висше: 1973-1978, ВИАС, София, специалност "Промишлено и гражданско строителство", профил “Конструкции” с успех Отличен (5.94) ;

Следдипломна специализация: 1978-1980, Технически Университет, София, специалност „Приложна математика и информатика”

Езици

Руски език - писмено и говоримо; Английски и френски език - писмено.

Научни интереси

Динамична устойчивост на тръби с протичащ флуид,Греди с тънкостенно напречно сечение, Йерархични крайни елементи.

Научна дейност

Участие в научно-изследователски теми През периода 1980/1985г. 1. Статическо изследване на тънкостенни призматични черупки по теорията на В.З. Власов. Ръководител: проф. д-р инж. Рангел Рангелов. 2. Статическо решение на връхни мостови конструкции за монтажно и експлоатационно състояние по метода на призматичните крайни елементи. Ръководител: проф. инж. Марчо Минев. 3. Оразмеряване на стоманобетонни елементи по новия правилник. Ръководител: проф. инж. Марчо Минев. 4. Статическо изследване на полегати черупки. Ръководител: проф. д-р т. н. инж. Ангел Тепавичаров. 5. Оразмеряване по наклонени сечения за Q, M, отваряне и затваряне на пукнатини на елементи, подложени на нецентричен натиск. Ръководител: проф. д-р инж. Евтим Дуков. 6. Внедряване на диалогови монитори за системи за автоматизиране на проектирането. Ръководител: инж. Атанас Маргаритов. През 1986г. 7. Методи за ефективно изследване на големи сложни реални континуални системи. Ръководител: проф. д-р инж. Никола Кърджиев. През периода 1999/2001г. 8. Деформационни процеси в речни легла. Ръководител: гл.ас. д-р инж. Светлана Лилкова-Маркова. През 2001г. 9. Динамична устойчивост на тръбопроводи тип “непрекъсната греда”, провеждащи флуид и лежащи на еластични опори I етап. Ръководител: гл.ас. инж. Светлана Лилкова-Маркова. Научен консултант проф. д-р т.н. инж. Венцеслав Джупанов. През 2002г. 10. Динамична устойчивост на тръбопроводи тип “непрекъсната греда”, провеждащи флуид и лежащи на еластични опори II етап. Ръководител: гл.ас. инж. Светлана Лилкова-Маркова. Научен консултант проф. д-р т.н. инж. Венцеслав Джупанов.

Научни и академични длъжности

Член на Факултетния съвет и на Научния съвет при Хидротехническия факултет Член на редакционната колегия на Годишника на УАСГ

Публикации

1. Светлана Велкова Лилкова-Маркова. Полуитерационни методи за решение на статическите задачи на метода на крайните елементи. Дисертация. ВИАС, София, 1995. 2. Д. Цанев, Св. Лилкова. Приложение на призматичните крайни елементи за изчисляване на кутиеобразни греди. сп. "Пътища", кн.11, 1981, стр. 13-16. 3. Р. Рангелов, Д. Цанев, Св. Лилкова. Статическо изследване на асансьорните шахти като затворени призматични черупки. сп. “Строителство”, кн. 2, 1982, стр. 13-16. 4. Димитър Алексиев, Светлана Лилкова. За момента на пукнатино-образуване в анкерни зони. сп. "Пътища", кн.4, 1984, стр. 16-19. 5. С. В. Лилкова-Маркова, Т. Б. Петков, С. М. Марков. Координиране на инвеститорската дейност с проектирането и изпълнението на строителството на обекти на леката промишленост с помощта на електронно-изчислителна техника.IV Национална научна школа с международно участие “Ефективни строителни технологии”, Сборник доклади, 5-8 май 1987г, Приморско, стр. 218-222. 6. С. Маркова, Н. Кърджиев, В. Друмев. Полуитерационен метод на край-ните елементи – числени изследвания. Годишник на ВИАС, т. XXXVI, 1991/1992, св. V, стр. 89-96. 7. Н. Кърджиев, С. Маркова. Полуитерационно решение на равнинната задача на теория на еластичността с йерархични крайни елементи. Годишник на ВИАС, т. XXXVII, 1994, св. V, стр. 7-14. 8. С. Маркова. Йерархичен подход при използване на изопараметрични крайни елементи за решаване на равнинната задача на теория на еластичността. Годишник на ВИАС, т. XXXIX, 1996/1997, св. II, стр. 171-181. 9. V. Iontcheva, M. Botcheva, Sv. Lilkova-Markova. Mathematical Model of Training River Bed Deformations. Seventh International Conference Hydrosoft 98, Hydraulic Engineering Software, Como, Italy, pp. 225-233. www.witpress.com,. Hydraulic Engineering Software VII, Transaction: Ecology and the Environment volume 26, Online ISSN: 1743-3541 Print ISBN: 1-85312-599-7 Edited By: W.R. BLAIN Wessex Institute of Technology United Kingdom, Published: 1998. 10. Ваня Йончева, Мария Бочева, Светлана Лилкова-Маркова. Математическо моделиране на деформациите на речните легла с отчитане изменението на граничните условия на течението. Национална научна конференция с международно участие “ Водни ресурси – използуване и защита”, 1998, стр. 199-203. 11. В. Йончева, М. Бочева, С. Лилкова-Маркова. Приложение на класическия метод за решаване на задачата за неравномерно движение в речни течения. сп. “Техническа мисъл”, год. XXXVI, 1999, бр. 1-2, стр. 78-85. 12. М. Бочева, В. Йончева, С. Лилкова-Маркова. Изчисляване на кривите на свободната водна повърхност при неравномерно движение в реки с променлива грапавина на леглата. сп. “Техническа мисъл”, год. XXXVI, 1999, бр. 3-4, стр.21-28. 13. S. V. Lilkova-Markova, V. Al. Dzhupanov. Dynamic Stability of Cantilevered Pipes Supported by Additional Structural Spring Supports, Part 1. Short Pipes. Proceedings of the 9th Bulgarian National Congress of TAM, September 19-22, 2001, pp. 528-534. 14. S. V. Lilkova-Markova, V. Al. Dzhupanov. Dynamic Stability of Cantilevered Pipes Supported by Additional Structural Spring Supports, Part 2. Long Pipes. Proceedings of the 9th Bulgarian National Congress of TAM, September 19-22, 2001, pp. 535-541. 15. V. Al. Dzhupanov, K. Ap. Mladenov, Sv. V. Lilkova-Markova, D. V. Dzhupanova. Sample Diagrams of the Averaged Strength Values of Structural Elastic Supports. Proceedings of the 9th Bulgarian National Congress of TAM, September 19-22, 2001, pp. 462-468. 16. Св. В. Лилкова-Маркова , В. А. Джупанов. Динамична устойчивост на запъната тръба, провеждаща флуид, и лежаща на специална комбинирана опора. Конференция по акустика, 29-30 ноември 2001 г., София. 17. Ventzeslav Aleksandrov Dzhupanov, Svetlana Velkova Lilkova-Markova. Influence of Particularly Combined Support to the Dynamic Stability of a Pipe Conveying Fluid. Proceedings of the Fifth World Congress on Computational Mechanics (WCCM V), July 7-12, 2002, Vienna, Austria, Editors: Mang, H.A.; Rammerstorfer, F.G.; Eberhardsteiner, J., Publisher: Vienna University of Technology, Austria, ISBN 3-9501554-0-6. http://wccm.tuwien.ac.at. Book of abstracts, Volume II, pp.97. 18. Светлана В. Лилкова-Маркова. Динамична устойчивост на запънати тръби, провеждащи флуид, при допълнителни четири еластични опори. Конференция с международно участие, ВСУ, май 2002г., Материали, том 1, стр. 72-77. 19. Светлана Велкова Лилкова-Маркова. Влияние на еластичната основа върху динамичната устойчивост на тръби, провеждащи флуид, при три случая на подпиране. Юбилейна научна конференция “60 години Университет по архитектура, строителство и геодезия”, ноември 2002г., София, стр. 339-344. 20. Светлана В. Лилкова-Маркова, Венцеслав А. Джупанов. Параметрично изследване на звука от флатер на тръба, провеждаща течност и лежаща на еластични опори. Конференция по акустика, 17 декември 2002г. 21. Светлана В. Лилкова-Маркова, Димитър С. Лолов. Параметрични изследвания върху трептенията на тръба, лежаща на еластични опори и провеждаща течност. Конференция по акустика, 17 декември 2002г. 22. Sv. V. Lilkova-Markova. Influence of Variable Middle Elastic Support to the Dynamic Stability of a Cantilevered Fluid Conveying Pipe with Two Additional Elastic Supports. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Volume 33, N2, 2003, pp. 83-90. 23. Светлана В. Лилкова-Маркова. Трептения на тръба с протичащ флуид – случай на ставно подпиране в левия край и две напречни линейни еластични опори. Сборник научни доклади от Международна научна конференция “50 г. Лесотехнически университет”, секция “Управление и устойчиво развитие, Фундаментални науки”, стр.254-258, 2003. 24. Светлана В. Лилкова-Маркова. Динамична устойчивост на тръби с протичащ флуид – случай на две равни полета и подпиране с три напречни линейни еластични опори. Сборник научни доклади от Международна научна конференция “50 г. Лесотехнически университет”, секция “Управление и устойчиво развитие, Фундаментални науки”, стр.250-253, 2003. 25. Светлана В. Лилкова-Маркова, Димитър С. Лолов. Динамичен анализ на непрекъсната тръба, провеждаща флуид и натоварена с напречна сила, в случай на запъване в левия край и подпиране с две напречни линейни еластични опори. Сборник научни доклади от Международна научна конференция “50 г. Лесотехнически университет”, секция “Управление и устойчиво развитие, Фундаментални науки”, стр.245-249, 2003. 26. Светлана В. Лилкова-Маркова, Димитър С. Лолов. Изследване на собствените трептения на тръба с протичащ флуид, лежаща върху Винклерова еластична основа, при три случая на подпиране. Дефектоскопия - 2003, XVIII Национална конференция с международно участие, XIV Младежка школа “ Безразрушителен контрол на структурата и физико-механичните свойства на материалите”, Созопол, 10-13 юни 2003г. 27. Ayman A. Al-Maaitah, Svetlana V. Lilkova-Markova. Vibration of a straight tube conveying fluid with inclined branching. Proceedings of Tenth International Congress on Sound and Vibration, 7-12 July 2003, Stockholm (Editor Nilsson A., Boden H.), pp. 4497-4498. ISBN: 0854327894. 28. V. A. Dzhupanov, Sv. V. Lilkova-Markova. Statement ruses of the problem on the dynamic stability of cantilevered pipe conveying liquid and lying on elastic foundation (part 2). Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Volume 33, N1, 2003, pp. 55-72. 29. В. А. Джупанов, С. В. Лилкова-Маркова. Динамическая устойчивость консольной трубы, проводящей движущуяся жидкость и опертой на комбинированной опоре. сп.”Прикладная механика”, Украйна, кн. 3, No 2, 2003, стр. 71-78. Dynamic Stability of a Fluid-Conveying Pipe on an Additional Combine Support. International Applied Mechanics Volume 39, Issue 2, pp. 185-191, February 2003, Kluwer Academic/ Plenum Publishers, New York, USA. 30. Светлана Лилкова-Маркова, Димитър Лолов. Запъната тръба с протичащ флуид, лежаща върху Винклерова еластична основа и натоварена с напречна сила в свободния край. сп.”Строителство”, кн. 4, 2003, стр. 5-8. 31. Св. В. Лилкова-Маркова, В. А. Джупанов. Динамична устойчивост на тръбопроводи, провеждащи флуид и лежащи на различни видове опори. Годишник на УАСГ, т. XLI, 2000-2001, т., св. II “Математика, Механика”, София 2003, стр. 201-209. 32. Svetlana V. Lilkova-Markova, Ventzeslav Al. Dzhupanov. Paper Number: NCSU020501 Title: Dynamic Stability of Cantilevered Pipes Supported by Additional Structural Spring Supports. Part 1. Short Pipes. Journal of Nuclear Engineering, Mechanical and Structural Engineering (в процес на рецензиране). 33. Svetlana V. Lilkova-Markova, Ventzeslav Al. Dzhupanov. Paper Number: NCSU020502 Title: Dynamic Stability of Cantilevered Pipes Supported by Additional Structural Spring Supports. Part 2. Long Pipes. Journal of Nuclear Engineering, Mechanical and Structural Engineering (в процес на рецензиране). 34. Св. В. Лилкова-Маркова, Д. С. Лолов. Динамични премествания на тръба с протичащ флуид при действие на напречни сили. Годишник на УАСГ, т. XLI, 2000-2001, т., св. II “Математика, Механика”, София 2003, стр. 211-217. 35. В. А. Джупанов, Св. В. Лилкова-Маркова. Зоны дивергентной потери устойчивости консольной труби, проводящей движущаяся жидкость и опертой на комбинированной опоре, сп.”Прикладная механика”, Украйна, том 40 (50) No 3, март 2004, стр. 98-101. Divergent Instability of a Fluid Conveying Cantilevered Pipe with a Combined Support. International Applied Mechanics Volume 40, Issue 3, pp. 319-321, March 2004, Kluwer Academic/ Plenum Publishers, New York, USA. 36. S.V. Lilkova-Markova, D. S. Lolov. Vibrations of a pipe on elastic foundations. Journal Sadhana - Academic Proceedings in Engineering Sciences, Indian Academy of Science, Volume 29, Part 2, June 2004, pp. 259-262. http://www.ias.ac.in/sadhana/ 37. Св. Лилкова-Маркова, Д. Лолов. Числено-аналитичен метод за определяне на собствените форми на права греда с концентрирани маси. Юбилейна конференция на ВСУ, 2003, Суходол. 38. Светлана В. Лилкова-Маркова, Димитрина Д. Киндова. Изследване на устойчивост на тънкостенни колони с отворено напречно сечение. Доклади от Научна конференция с международно участие ВСУ 2004, 20 май- 22 май 2004 г., Суходол, том I, стр. 110-113. 39. Светлана В. Лилкова-Маркова, Димитър С. Лолов. Влияние на триенето между тръба и флуид върху напречните й трептения. Доклади от Научна конференция с международно участие ВСУ 2004, 20 май- 22 май 2004 г., Суходол, том I, стр. 79-83. 40. Светлана Лилкова-Маркова, Димитър Лолов, Димитрина Киндова. Изследване на усукване на тънкостенни конструктивни елементи с некръгово напречно сечение. Научна конференция „ТРАНСПОРТ 2004”, ВТУ „Т. Каблешков”, 11 ноември – 12 ноември 2004 г., София, стр. 205-209. 41. Тодор Карамански, Светлана Лилкова-Маркова, Мария Стефанова, Венцеслав Джупанов. Наноматериалите – характеристики, приложения и възможности за приложения в строителните технологии. Трета национална конференция с международно участие „ Проектиране и строителство на сгради и съоръжения DCB 2004”, 7 октомври – 9 октомври 2004 г., Пловдив. 42. Венцеслав Джупанов, Светлана Лилкова-Маркова. Динамично взаимодействие на вертикална тръба-пилот (провеждаща течност) с морската вода. Трета национална конференция с международно участие „ Проектиране и строителство на сгради и съоръжения DCB 2004”, 7 октомври – 9 октомври 2004 г., Пловдив. 43. Д. Киндова, Св. В. Лилкова-Маркова. Загуба на устойчивост на греда с тънкостенно напречно сечение извън равнината на натоварването й. Годишник на УАСГ, т. XLII, 2002-2003, т., св. II “Математика, Механика”, София 2006, стр. 115-122. 44. Д. Лолов, Св. В. Лилкова-Маркова. Собствени трептения извън равнината на крива равнинна тръба, провеждаща флуид, при два случая на подпиране. Годишник на УАСГ , т. XLII, 2002-2003, т., св. II “Математика, Механика”, София 2006, стр. 123-128. 45. Д. Лолов, Св. В. Лилкова-Маркова. Устойчивост на центрично - натиснат прът с изменящо се по дължината Z-образно тънкостенно напречно сечение , Proceedings of the 9th Bulgarian National Congress of TAM, September 2006, Варна. 46. Lolov D., S. Lilkova-Markova. A Plane Problem of the Dynamic Stability of a Curved Pipe Outlined on a Circumference, Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2005, 6, pp. 24-30. 47. Д. Д. Киндова, Д. С. Лолов, Св. В. Лилкова-Маркова. . Изследване чрез принципа на възможните премествания на някои тънкостенни сечения, подложени на стеснено усукване, Годишник на УАСГ, Свитък VI, том XLII, 2005-2006, Механика, 90 години от рождението на проф. Христо Върбанов, стр. 203-211. 48. Д. Лолов, Д. Д. Киндова, Св. В. Лилкова-Маркова. Собствени трептения на греда с променливо по дължината й правоъгълно напречно сечение, Суходол 2006. 49. D. S. Lolov, S.V. Lilkova-Markova. Dynamic stability of a curved pipe bent in the arc of a circle on hinge supports at the ends . Journal Sadhana - Academic Proceedings in Engineering Sciences, Indian Academy of Science, Volume 31, Part 5, October 2005, pp. 537-541. http://www.ias.ac.in/sadhana/ 50. Димитрина Киндова, Димитър Лолов, Светлана Лилкова-Маркова. Влияние на положението на междинна линейна еластична опора върху критичната сила на центрично натисната колона. XVI научна конференция с международно участие „ТРАНСПОРТ 2006”, ВТУ „Т. Каблешков”, 9 ноември – 10 ноември 2006 г., София, стр. 205-209. 51. Д. Лолов, Св. В. Лилкова-Маркова. Определяне на критичната скорост на флуид, протичащ в крива тръба, очертана по окръжност. Годишник на УАСГ, Свитък VII б, том XLII, 2005-2006, Механика, стр. 157-165. 52. Светлана Лилкова-Маркова, Нормални напрежения при чисто специално огъване на греди от композитни материали, Юбилейна научна конференция “65 години Университет по архитектура, строителство и геодезия”, 2007г., София. 53.Димитрина Киндова, Светлана Лилкова-Маркова , Деформиране при стеснено усукване на греди с отворено тънкостенно напречно сечение, Юбилейна научна конференция “65 години Университет по архитектура, строителство и геодезия”, 2007г., София. 54. Димитър Лолов, Светлана Лилкова-Маркова, Влияние на скоростта на флуида върху кръговата честота на тръба, очертана по окръжност, Юбилейна научна конференция “65 години Университет по архитектура, строителство и геодезия”, 2007г., София. 55. Светлана В. Лилкова-Маркова, Димитрина Д. Киндова, Димитър С. Лолов, Огъване на криви греди от композиционни материали, Доклади от Научна конференция с международно участие, ВСУ 2007, Суходол. 56. Светлана В. Лилкова-Маркова, Динамична устойчивост на тръбопроводи тип "непрекъсната греда",провеждащи флуид и лежащи на еластични опори, Научно списание "Механика,транспорт, комуникации", брой 2, 2007, BG-1.9-BG-1.13. 57. Валентин Недев, Светлана В. Лилкова-Маркова, Димитрина Киндова,Димитър Лолов, Тангенциални напрежения при греди, изградени от композитни материали, XVII научна конференция "Транспорт 2007", брой 3, 2007, IX-12-IX-14. 58. В. И. Балабанов, С. Лилкова-Маркова, Д. Киндова-Петрова, Анализ динамической устойчивости трубопроводов сельских коммуникаций, Mеждународнaя научно-практическaя конференция «Инновации в области земледельческой механики»,МГАУ, 2008. 59. Димитър Лолов, Светлана Лилкова-Маркова, Приложение на теорията на Тимошенко при изследване на тръби с протичащ флуид. Юбилейна международна научна конференция ВСУ – 2008, Суходол. 60. Виктор И. Балабанов, Валентин С. Недев, Светлана В. Лилкова-Маркова, Димитрина Д. Киндова-Петрова, За някои аспекти при контрола и оценяването на знанията по общотехническите дисциплини, Юбилейна международна научна конференция ВСУ – 2008, Суходол. 61. С.В.Лилкова-Маркова, Д. Киндова-Петрова, Применение теоремы Кастилиано для балок переменого сечения, Вестник федерального государственного образовательного учреждения высшего професионального образования, Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина, Научный журнал, Выпуск 1(26), 2008. 62.Св. В. Лилкова-Маркова. Професор д-р инж. Марин Маринов Козаров - заслужил деятел на науката. Годишник на УАСГ, Свитък V, том XLIII, 2006-2008, Механика, стр. 251-255. 63.Kindova-Petrova D.D., Lilkova-Markova S. V., Non-homogeneous Torsion of Thin-Walled Beams with Open Cross-sections and Loaded with Torsion Moment, Международный сборник научных трудов, Белорусский государственный университет транспорта, Выпуск 3, Гомель, 2009. 64. Лолов Д., Д. Киндова-Петрова, С. Лилкова-Маркова,Прилагане на точното диференциално уравнение на еластичната линия за решение на конкретна задача,Международна научно-приложна конференция УАСГ 2009, Годишник на УАСГ , т. XLIV, 2009, св. V “Механика”, стр. 95-102. 65.Лилкова-Маркова С.,Н.Шабан, Оценка влиянието на срязването върху еластичната линия на проста греда и конзола, Международна научно-приложна конференция УАСГ 2009, Годишник на УАСГ , т. XLIV, 2009, св. V “Механика”, стр. 115-123. 66. Nedev Valentin, Petar Pavlov, Svetlana Lilkova-Markova, Investigation of free vibrations in the case of two models of cable, 11th National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, 2-5 Sept. 2009, Borovets, Bulgaria. 67. Балабанов В. И., С.В. Лилкова-Маркова, Д. Д. Киндова-Петрова, Напряжения в кривой балке при чистом изгибе, ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ (галузеве машинобудувания, будiвництво), - Вип.3 (25),т.2. – 2009. – ПолтНТУ. 68. Димитър Миташев, Светлана Лилкова-Маркова. Относно оразмеряването на центрично натиснати колони на якост и устойчивост. V международна научна конференция ВСУ 2010, 3 – 4 юни 2010 г. , том 2 стр. VIII-71, VIII-76.69. Svetlana V. Lilkova-Markova, Dimitar S. Lolov, Free and Forced Vibrations of a Pipe on Winkler and Pasternak Elastic Foundations, Beams and Frames on Elastic Foundations 3, Vysoka skola Banska – Tehnicka univerzita Ostrava, 2010, pp. 337 -343.70. Балабанов В. И., С.В. Лилкова-Маркова, Особености на преподаване по Съпротивление на материалите, Годишник на УАСГ, т. XLV, 2010, св. VI, “Национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции, Стоманобетонни конструкции, Механика”, стр. 221-225.


 

 

Книги

Записки по Съпротивление на материалите
Светлана Лилкова - Маркова, Димитрина Киндова

SELECTED TOPICS on Strength of Materials
Svetlana Lilkova-Markova, Dimitrina Kindova-Petrova, Angel Mladenski


КонспектиКурсови задачи и задания


Курсова задача 1
доц. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

Курсова задача 2
доц. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

Курсова задача 3
доц. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

Курсова задача 5
доц. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

Курсова задача 6
доц. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

Курсова задача 7
доц. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

Курсова задача 8
доц. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас.д-р Димитър Лолов

Курсова задача 9
доц. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

Курсова задача 10
доц. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

Курсова задача 11
доц. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

Курсова задача 12
доц. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

Помощни таблици по съпротивление на материалите
доц. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

COURSEWORK ASSIGNMENTS
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 1
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 2
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 3
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 5
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 6
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 7
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 8
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 9
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 10
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 11
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 12
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Strength of Materials Tables
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov