Начало / За Университета / Търгове и обществени поръчки

Търгове и обществени поръчки

Към настоящия момент са актуални следните търгове и обществени поръчки

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти на УАСГ
12.06.2012
Обявен със Заповед на Ректора на УАСГ с №532/04.06.2012 г.
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти на УАСГ
12.06.2012
Обявен със Заповед на Ректора на УАСГ с №533/04.06.2012 г.
Отваряне на ценови оферти в открита процедура по ЗОП
12.06.2012, Стефан Кръстанов
Предмет на откритата процедура е “Доставка на специализирано оборудване и на дълготрайни нематериални активи за библиотечния ...
Публична покана по ЗОП за доставка на строителни материали
04.06.2012
Настоящата публична покана е утвърдена с Решение №530/04.06.2012 г. на Ректора на УАСГ.
Публична покана от ЦНИП-УАСГ / Public Procurement Call from CRD-UACEG
25.04.2012
Извлечение от Публична покана по реда на глава осма от ЗОП.
Открита процедура по ЗОП за доставка на хранителни продукти за нуждите на УАСГ
20.04.2012
№ 00859-2012-0004 от Регистър обществени поръчки на АОП.
Открита процедура по ЗОП за строително-ремонтни работи в студентски общежития на УАСГ
10.04.2012
№ 00859-2012-0003 от Регистър обществени поръчки на АОП.
Източник: инж. Бойко Кияков
Страници: 1 ... 8 | 9 | 10 | 11 | 12