Начало / Кандидатстване / Редовно / Задочно обучение (след завършено средно образование)

Редовно / Задочно обучение (след завършено средно образование)

УАСГ признава оценката по математика, физика и БЕЛ от Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за кандидатите, завършили средно образование СЛЕД 2008 Г. за КОНКУРСНА оценка, която ще участва при формиране на бала с коефициент 2,5 за ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ В ИНЖЕНЕРНИТЕ ФАКУЛТЕТИ.

УАСГ провежда и САМОСТОЯТЕЛЕН конкурсен изпит по математика в ДВЕ СЕСИИ - ПРЕДВАРИТЕЛНА И РЕДОВНА:

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ ПО МАТЕМАТИКА - 6 АПРИЛ (НЕДЕЛЯ) И 27 АПРИЛ (НЕДЕЛЯ)

РЕДОВЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА - 13 ЮЛИ (НЕДЕЛЯ)

Изпитът по математика е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН за:
• Специалностите „Архитектура” и „Урбанизъм”
• Всички кандидати, завършили средно образование преди 2008 г.

Оценките от всички изпити по математика (от предварителната и редовната сесия) са РАВНОСТОЙНИ. Кандидатите участват в класиранията с най-високата оценка.

 ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА ПО ОТДЕЛНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ (ИЗВАДКА ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 Г.)

Чл.15. (1) 1. Балът за специалност „АРХИТЕКТУРА” се формира като сума от следните числа:
• Оценката от изпита по математика;
• Оценките от трите конкурсни изпита по рисуване;
• Общ (среден) успех от дипломата за средно образование.
Максимален бал – 30,00.
2. Ако кандидатът е положил успешно повече от един конкурсен изпит по математика в УАСГ (на предварителна или редовна сесия), в балообразуването участва най-високата оценка.
3. Състезателен архитектурен бал не се образува, когато:
• някоя от четирите конкурсните оценки е слаб (2,00);
• средната оценка на трите рисунки е по-ниска от добър (4,00).


(2) 1. Балът за ВСИЧКИ ИНЖЕНЕРНИ СПЕЦИАЛНОСТИ се образува като сума от следните числа:
• Най-голямото число от следните възможни:
- Оценката от изпита по математика, умножен с коефициент 3;
- Оценката от ДЗИ по математика, умножен с коефициент 2,5;
- Оценката от ДЗИ по физика, умножен с коефициент 2,5;
- Оценката от ДЗИ по БЕЛ, умножен с коефициент 2,5;
• Оценката по математика от задължителната подготовка от дипломата за средно образование;
• Оценката по физика (физика и астрономия) от задължителната подготовка от дипломата за средно образование.
Максимален бал – 30,00.
2. Изпитът по математика не е задължителен за кандидатите, завършили средно образование след 2008 г. Те участват с оценката от ДЗИ.
3. Изпитът по математика е задължителен за кандидатите, завършили средно образование преди 2008 г.
4. Ако кандидатът е положил успешно повече от един конкурсен изпит по математика в УАСГ (на предварителна или редовна сесия), в балообразуването участва най-високата оценка.
5. Ако кандидатът е положил изпит по математика с оценка слаб (2,00), конкурсният бал се изчислява само с ДЗИ (за випуските след 2008 г.)
6. Състезателен бал не се образува само за кандидатите, завършили средно образование преди 2008 г. и положили изпита по математика с оценка слаб (2,00).
7. Кандидатите за специалност „Строителство на сгради и съоръжения – англоезично обучение” полагат и задължителен изпит по английски език, който се оценява с „ДА” – издържал и с „НЕ” – неиздържал. Издържалите кандидати формират инженерен бал съобразно чл. 15 (2). От изпит по английски са освободени завършилите езикови гимназии с английски език, както и кандидатите с успешно издържан ДЗИ по английски език с оценка най-малко добър (4,00) независимо от профила на училището, както и кандидатите притежаващи международно валидни сертификати за владеене на английски език ниво В1 или В2.


(3) 1. Балът за СПЕЦИАЛНОСТ „УРБАНИЗЪМ” се образува като сума от следните числа:
• Удвоената оценка от конкурсния изпит по математика;
• Общ (среден) успех от дипломата за средно образование;
• Оценката ДЗИ по български език и литература от дипломата за средно образование;
• Оценката по география (география и икономика) от задължителната подготовка от дипломата за средно образование, а ако кандидатът има и ДЗИ по география – по-високата оценка от двете.
Максимален бал – 30,00.
2. Ако кандидатът е положил успешно повече от един конкурсен изпит по математика в УАСГ (на предварителна или редовна сесия), в балообразуването участва най-високата оценка.
3. Не се образува състезателен бал при оценка от изпита по математика слаб (2,00).


Чл. 16. (1) Кандидат-студентите за специалностите „Архитектура” и „Урбанизъм”, които са завършили средно образование през 2003 г. и в дипломите си нямат формиран общ успех, задължително представят Удостоверение за общ успех от училището, в което са завършили, като неразделна част от дипломата си. Липсата на такова удостоверение им отнема правото да кандидатстват за тези специалности.