Начало / Прием / Редовно / Задочно обучение (след завършено средно образование) / Специалности /

Геодезия - регулирана професия

Геодезия - регулирана професия - Магистър (MA)

Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Адрес

1046, София,
бул. Христо Смирненски 1
Ректорат, етаж 2, Р-209

Телефон (+359 2) 966 22 01
(+359 2) 963 52 45 /424
0884 94 69 53
Факс (+359 2) 866 22 01
E-mail dean_fgs@uacg.bg

 Специалността „Геодезия“ е широкопрофилна, като инженер-геодезистите се подготвят да извършват дейности по изработване на едро- и дребномащабни топографски карти, кадастрални и специализирани карти, проекти за вертикално планиране и регулационни планове, устройствени планове на извънселищни територии, трасировъчни дейности, оценки на земи и имоти, изследване на деформации, сеизмични и свлачищни процеси и др.

Специалността „Геодезия“ е широкопрофилна, като инженер-геодезистите се подготвят да извършват дейности по изработване на едро- и дребномащабни топографски карти, кадастрални и специализирани карти, проекти за вертикално планиране и регулационни планове, устройствени планове на извънселищни територии, трасировъчни дейности, оценки на земи и имоти, изследване на деформации, сеизмични и свлачищни процеси и др. Обучението по специалността е в две форми – редовна и задочна.

Структура и съдържание на обучението
Брой семестри:
9 + 1 дипломен Геодезия редовно
11+1 дипломен Геодезия задочно

Видове дисциплини

 • Основни задължителни:
 • Фундаментални: Математика, Физика, Програмиране, Дескриптивна геометрия, Чужди езици и др.
 • Общоинженерни: Геодезия, Картография, Математическа обработка на геодезическите измервания, Фотограметрия и дистанционни методи и др.
 • Специализирани: Основни геодезически измервания и мрежи, Глобални навигационни спътникови системи и мрежи, Кадастър, Геоинформатика, Инженерна геодезия, Вертикално планиране, Подробни устройствени планове и др.

Академична и практическа част на обучението
Обучението се извършва в сградата на университета в центъра на София, Ректорат.
Практическото обучение започва в лабораториите на университета и продължава с учебни и преддипломни практики във фирми и организации.
Факултетът разполага с лаборатории по:

 • Учебно-изчислителна лаборатория
 • Специализирана лаборатория по Кадастър
 • Учебна зала и лаборатория по Геодезия
 • Учебна зала по Инженерна геодезия
 • Учебна зала по Висша геодезия
 • Учебна зала по Картография
 • Специализирана лаборатория по Фотограметрия
 • Лаборатория по Химия и физика на почвите
 • Учебно-методичен кабинет по Земеустройство

Випускниците от специалността получават квалификация инженер-геодезист и възможност за реализация в: проектиране, строителство и експлоатация на инженерни съоръжения и др.; дейности в областта на кадастъра, картографията, фотограметрията и др.

Начинът на кандидатстване, формирането на бал и сроковете за подаване на документи се определят в ежегодния Правилник за приемане на студенти и са публикувани в справочника за кандидат-студенти, както и на интернет сайта на УАСГ – www.uacg.bg.

Академичната учебна година обхваща два семестъра – зимен и летен – всеки с продължителност от 15 седмици. Зимният семестър обикновено започва в края на месец септември и завършва в началото на месец януари. През януари и февруари се провеждат защитите на проектите, редовната и поправителна зимна сесии. Летният семестър започва в края на месец февруари и завършва в началото на месец юни. През месеците юни и юли се провеждат защитите на проектите от летния семестър, лятната изпитна сесия и учебните практики.

 • Учебна практика по геодезия
 • Учебна практика по топографска картография
 • Учебна практика по висша геодезия
 • Учебна практика по фотограметрия и дистанционни методи
 • Учебна практика по инженерна геодезия
 • Учебна практика по оценка на недвижими имоти
 • Преддипломна практика

Зимната ваканция е около една седмица, а лятната е с продължителност от месец и половина през месец август и първата половина на септември.