Education

Students

Become a Student

Research


Announcements

Обява за конкурс

за млад учен към проект BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА – ВОДИ, ОТПАДЪЦИ, ЕНЕРГИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА“

Да подкрепим студентите от АФ

Проектът "Обучение за опазване на културното наследство" е номиниран за наградите Historic England Angel Awards

Швейцарски стипендии

Швейцария предоставя стипендии на български граждани,
завършили висше образование