Обучение

Студенти и Докторанти

Прием

Наука и проектиране


Важни съобщения

Проект BG05M2OP001-1.002-0019

УАСГ е партнъор по проект „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“.

Admission of foreign students

Offered degree's programs

VIZAR 2018

Европейските награди за българска архитектура

Излезе брой 1 на том 51 на годишника на УАСГ

В този брой са поместени част от пленарните доклади изнесени на международната научно-приложна конференция "75 години УАСГ". В броят се съдържат статиите от научно направление "Архитектура".