Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р инж. Антонио Ангелов

Геодезически факултет, Приложна геодезия

доц. д-р инж. Антонио  Ангелов
Кабинет 415
Приемно време

Приемно време:

Понеделник: 11,00ч -12,00ч

Вторник :  11,00ч-12,00ч.

Сряда: 10,00ч.-11,00ч.

 

 

 

 

E-mail angelov_fgs@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2012

Лекционни курсове

Инженерна геодезия, курс лекции за студентите от Транспортен факултет

 

Образование

 Висше - Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

Езици

Английски

Руски

Научни интереси

Изследване на деформации на инженерни съоръжения. Автоматизирани системи за следене на деформации, оптимизация при обработка на резултатите - софтуер и база данни.

 

Членство

 Камара на инженерите в инвестиционното проектиране.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

 Приложна геодезия. Изследване на деформации на инженерни съоръжения.

Публикации

1. Ангелов, А.,  „Създаване на база данни за изследване на деформации на язовирни стени” .  София.  Годишник на УАСГ  /, VII-X. 2001г.

2. Ангелов, А.,  „Автоматизирани системи за обработка и анализ на резултатите при                                изследване на    деформации на инженерни съоръжения. Преглед и оценка на някои                          съществуващи системи”. София.   Юбилеен Годишник на УАСГ /60 – годишнина /, XII. 2002г.

3. Ангелов, А., „Използване на Релационна База Данни при изследване на вертикални                          деформации на инженерни съоръжения”. София. Списание „Геодезия,  Картография,  Земеустройство”,  X. 2003 г.

4. Ангелов. А, “Интерпретация на регистрираните премествания при изследване на деформации на инженерни съоръжения”. София.  Годишник на УАСГ,  V .2005г.

5. Ангелов А., Георгиев Д., „Роля и значение на геодезическите дейности в процеса на                          изграждане на GSM мрежи на територията на Р България”. София. Списание „Геодезия,                    Картография Земеустройство”,  IV-V. 2005 г.

6. Ангелов. А, “Комплексно изследване поведението на мачтови съоръжения чрез комбинация  на  переодични и перманентни геодезически измервания”
София. Годишник на УАСГ, том XLV, св.III 2013г.

7. Ангелов. А, “Възможности за оптимизация на процеса на наблюдение и обработка на резултатите при определяне на наклоняването високи кули и мачтови съоръжения”
София. Годишник на УАСГ, том XLVI, св.III 2014г.

8. Ангелов. А, Пенев. П , “Методи за определяне пространственото положение на високи съоръжения с кръгло сечение”,  Годишник на УАСГ – електронно издание,  том 50, бр. 1, 2017г

9. Ангелов. А, Пенев. П , “Определяне наклоняването на високи съоръжения чрез изравнителна равнина,  Годишник на УАСГ – електронно издание,  том 50, бр. 1, 2017г.

10. Ангелов. А, “Методи за определяне наклоняването и пространственото  положение на високи съоръжения” . Издание на XVI Международна  научна конференция ВСУ 2016, VI.2016г., Том II.

11. Ангелов. А., Пенев. П,  “Предварителна оценка на точността на тунелна инженерно-геодезическа мрежа”,  Годишник на УАСГ – електронно издание,  том 50, бр. 2, 2017г.

12. Ангелов. А. , “Динамични методи за изследване на деформации на инженерни съоръжения в реално време”, Годишник на УАСГ – електронно издание,  том 50, бр. 2, 2017г.

 

Друга информация

 

 

 

Книги


Конспекти

Конспект по Инженерна геодезия за спец."ТС"
доц. д-р инж. Антонио Ангелов

Учебни материали

Лекции по "ИГ" за спец. "ТС" 2017г., Теми 1-20
доц. д-р инж. Антонио Ангелов


Курсови задачи и задания

Бланки за ИГ III k., спец."ТС" - Упражнения 1-6
доц. д-р инж. Антонио Ангелов