Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

гл.ас. д-р арх. Виргиния Симеонова

Архитектурен факултет, Градоустройство

гл.ас. д-р арх. Виргиния  Симеонова
Кабинет 1007
Приемно време

понеделник 14.00-16.00часа

четвъртък 14.00-16.00часа

Телефон 0898 72 99 23
E-mail simeonova_far@uacg.bg
Място и дата на раждане Пазарджик 02.04.1984
Семейно положение омъжена

Лекционни курсове

Градско планиране - лекции/семинар - студенти от I курс Урбанизъм

Въведение в архитектурата - семинар - студенти от I курс Урбанизъм

Умение за учене и комуникация - семинар - студенти от I курс Урбанизъм

Проект за малко селище - проект - студенти от I курс Урбанизъм

Производствени територии- лекции/семинар - стденти от II курс Урбанизъм

Социална инфраструктура- семинар - стденти от II курс Урбанизъм

Проект за жилищна структура - проект - студенти от III курс Урбанизъм

Общ устройствен план - проект -  студенти от I курс магистри Урбанизъм 

Общ устройствен план (избираем) - проект - студенти от V курс Архитектура

Градоустройство - I проект - студенти от III курс Архитектура

Устройство на урбанизирани територии - леции/упражнения - студенти от III курс Геодезия

Урбанизъм - лекции/упражнения - студенти от III курс УУЗИ

Образование

Доктор - УАСГ 2017г.

Магистър Урбанист  - УАСГ 2008г. 

Бакалавър Урбанист  - УАСГ 2006г. 

Специализирани краткосрочни курсове по Проект BG051РО001-3.1.09-0016 "Кариерно израстване и повишаване на квалификацията на академичния състав в УАСГ":
- УАСГ, 2014, обучение на тема "Методика на академичното преподаване"
- УАСГ, 2014, обучение на тема "Концептуализация и дизайн на научното изследване"

Езици

Английски

Професионални умения

Устройствено проектиране
Устройствено и стратегическо планиране
Градски дизайн
Консултиране на проекти в сферата на архитектурата, градоустройството и урбанизма

Научни интереси

Урбанизъм, Градско обновяване, Градски дизайн, Архитектура

Членство

Камара на архитектите в България - ППП

Участие в международни проекти

2007 – Участие в международен проект за Интегрирано планиране – European `leisurescapes`, София
Тема: Интегрирано планиране на културните ландшафти
Организатор: УАСГ – София / Холандия

2005 - Участие в Международен семинар по проблемите на градското пространство, Флоренция
Тема: „Градът като образователен полигон”
Организатор: фондация :”Romualdo del Biаnco Foundation”

 

Научни и академични длъжности

главен асистент (2018) доктор (2017) асистент (2014) урбанист (2006)

Ключови думи за научно-изследователска дейност

урбанизъм, градско планиране, градоустройство, конверсия на производствени територии, градско обновяване, градски дизайн

Други длъжности и дейности

Урбанист - проектант и консултант

Публикации

Публикации в книги, списания и годишници:

- Иванов, В. и В. Симеонова. (2015) ЛОГИСТИЧНИ КОМПЛЕКСИ – градоустройствена организация и ролята им в обновяването на изоставените производствени зони в България, сп. Архитектура, бр.6, с.32

- Иванов, В. и В. Симеонова. (2015) ЛОГИСТИЧНИ КОМПЛЕКСИ – съвременни тенденции при проектиране, строителство и експлоатация, сп.Архитектура, бр.4, с. 50

- Симеонова, В. (2016). "Белите петна" в градската структура - урбанистични алтернативи за намеса. Годишник на УАСГ, Архитектура и градоустройство, София

 

Доклади от научно-приложни конференции:

- „Бизнес паркове и конверсия на производствени територии", Научно-приложна конференция „Устройствено планиране – проблеми и перспективи VI”, 14-15 май 2015, УАСГ, София
- „Възможности на конверсията на производствени зони",Научно-приложна конференция „Устройствено планиране – проблеми и перспективи V”, май 2014, УАСГ
- „Участници в процесите на конверсия - формиране на партньорства”, Научно-приложна конференция „Устройствено планиране – проблеми и перспективи IV” май 2013, УАСГ;
- „Конверсия – алтернатива за производствените зони в упадък. Въведение, основни понятия и предизвикателства”, Научно-приложна конференция „Устройствено планиране – проблеми и перспективи III”, декември 2011, УАСГ

Конспекти

Конспект за изпит по "Устройство на урбанизирани територии" - спец. Геодезия
Конспект за изпит по "Устройство на урбанизирани територии" - спец. Геодезия

Конспект за изпит по "Урбанизъм" - спец. УУЗИ
Конспект за изпит по "Урбанизъм" - спец. УУЗИ

Конспект за изпит по "Градско планиране" - спец. Урбанизъм
Конспект за изпит по "Градско планиране" - спец. Урбанизъм

Курсови задачи и задания

Задание за проект по "Устройство на урбанизирани територии" - спец. Геодезия
Задание за проект по "Устройство на урбанизирани територии" - спец. Геодезия

Задание за проект за малко населено място по "Градоустройство - I " за спец. Архитектура
Задание за проект за малко населено място по "Градоустройство - I " за спец. Архитектура

Чуйпетлово - задание - Архитектура
Чуйпетлово - задание - Архитектура

Илаков рът - задание - Архитектура
Илаков рът - задание - Архитектура

Каменари - задание - Архитектура
Каменари - задание - Архитектура

Лозно - задание - Архитектура
Лозно - задание - Архитектура

Правила за заверка

Указания за преддипломен стаж - Урбанизъм
Указания за преддипломен стаж - Урбанизъм - Бакалавър

Хоби

тенис на корт, ветроходство, ски, танци