Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

гл.ас. д-р инж. Ирена Сулай

Факултет по транспортно строителство, Пътища и транспортни съоръжения

гл.ас. д-р инж. Ирена  Сулай
Кабинет Б730
E-mail irenasulay@abv.bg
Постъпил в УАСГ 2014

Членство

Българска Браншова Асоциация Пътна Безопасност - ББАПБ
Българско дружество по земна механика и геотехническо инженерство - БДЗМГИ / International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering - ISSMGE

 

Публикации

[1] Сулай, И.: Ускорено определяне на уплътнителните почвени характеристики чрез прилагане на многофакторен регресионен анализ, Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия - гр. София, том XLVI, свитък VII "Пътища и железници", 2013 – 2014, стр. 37 - 48
[2] Сулай, И.: Сравнителен анализ на почвените класификации, използвани за целите на геотехническото и транспортно строителство в България, Сборник с доклади на XIV Международна научна конференция ВСУ‘2014
[3] Сулай, И.: Определяне на уплътнителните почвени характеристики по косвен път, сп. „Транспортно строителство и инфраструктура“, бр. 9, март – май 2015
[4] Сулай, И.; Танев, Т: Устойчивост на земното тяло на пътя – практическо изследване при отчитане регламентите на Норми за проектиране на пътища и Еврокод, сп. „Транспортно строителство и инфраструктура“, бр. 13, март – май 2016
[5] Сулай, И.; Дончев, М: Конструктивно оформяне края на несвързаните пластове на пътната настилка - стандартни решения, Сборник с доклади на XVII Международна научна конференция ВСУ‘2017
[6] Сулай, И.; Дончев, М: Конструктивно оформяне края на пътната настилка при наличие на хидравлично свързани основни пластове - стандартни решения, Сборник с доклади на XVII Международна научна конференция ВСУ‘2017
[7] Иванова, Е.; Сулай, И.; Стайков, И.: Снегозащита на автомобилните пътища. Оценка на проблема в Р. България, Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“, 1 – 3 ноември 2017
 

Други