Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

гл.ас. д-р инж. Ангел Геренски

Строителен факултет, Организация и икономика на строителството

гл.ас. д-р инж. Ангел Геренски
Кабинет 1035
Приемно време

По време на летната сесия:

вторник: 14-15ч..

четвъртък: 14-15ч.

Телефон 0897954429
E-mail angel_gerenski@abv.bg
Място и дата на раждане гр. Благоевград 07.11.1957г.
Семейно положение женен

Лекционни курсове

 Организация и управление на ВиК строителството - упражнения

Учебна седмица Съдържание
I Обяснения по заданието и определяне КС за Н.Р..
II Обяснения по определяне КС за Н.Тр.
III Корекции
IV Обяснения по съдържанието на Плана за безопасност и здраве и технологичната обосновка за основните СМР
V Оразмеряване на осн. стр. механизация 
VI Корекции
VII Определяне разхода на труд за изпълнение на ръчните стр. процеси
VIII Корекции
IX Организационен план. Календарно планиране. Циклограма за изпълнение на Н.Тр. Общ линеен график с ресурсни диаграми 
X Корекции
XI Мрежов график ориентирани по работи и събития 
XII Корекции
XIII Временно строителство. Строителен ситуационен план със схеми съгл. чл.10 от Наредба 2/2004
XIV Корекции
XV Заверка и защита на проекта

Образование

Магистър по Хидротехническо строителство

Езици

английски;

руски

Професионални умения

 Координатор по безопасност и здраве

Членство

 Член на управителния съвет на Асоциация по управление на проекти в строителството

Участие в научно-изследователски проекти

Анализ и оценка на възможностите на технологиите на Строително Информационно Моделиране за внедряване в строителния бранш в България - срок 2 год.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЕ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА СЛЕД ЯЗОВИРИ - срок 1 год.

Научни и академични длъжности

гл. асистент д-р 

Публикации

Учебник по "Организация и управление на ВиК строителството" -2001г. - автори: проф. Ал. Янчулев; инж. Л. Ковачки, инж. А. Геренски ;

Доклад на тема: "Организация на строителната площадка в стеснени градски условия при изграждане на улична ВиК мрежи" - инж. В. Желязкова; инж. А. Геренски - Юбилейна международна научно-техническа конференция "65 год. ХТФ и 15 год. Немско-езиково обучение" - 06-07.11.2014г.;

Доклад на тема: "Проблеми при изпълнение на големи проекти чрез "инженеринг" - Първа научно-приложна конференция "Управление на проекти в строителството" - 04–05.12. 2014 г.;

Доклад на тема:"Управление на проекти в 4D и 5D в България, като част от системата BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) – Реалност или илюзия" - инж. А. Геренски; инж. В. Желязкова - Втора научно-приложна конференция с международно участие „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО“ (УПС2015) - 05-06.11.2015г.

Доклад на тема: "Ефективно управление на риска от наводнения след язовири" - Годишник на УАСГ - Том 50, Бр.3, 2017гг. ISNN 2534-9759

Доклад на тема: „Проблеми на управлението на риска от наводнения в населени места след язовири“ - Годишник на УАСГ - Том 50 Бр.3, 2017г. ISNN 2534-9759

 

Учебни материали