Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

гл.ас. д-р арх. Емилия Кълева

Архитектурен факултет, История и теория на архитектурата

гл.ас. д-р арх. Емилия Кълева
Кабинет А701
E-mail emiliakaleva@abv.bg
Постъпил в УАСГ 2016

Лекционни курсове

АРХИТЕКТУРАТА НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХХ ВЕК: ИСТОРИЯ, ОЦЕНКА, ОПАЗВАНЕ - дисциплина по избор, IX семестър, специалност Архитектура, съвместно с д-р арх. Анета Василева

Целта на дисциплината е да даде на студентите комплексно знание за историята на българската архитектура, ограничена между 1944 и 1989 (периодът на българския социализъм) и да анализира постсоциалистическото отношение към тези архитектурни следи.

Образование

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), март 2017, Доктор архитект

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), февруари 2006, Магистър архитект

 

Допълнителни професионални обучения и специализации

2012 ICCROM "Conservation of Built Heritage"

2008 УАСГ, НХА, АКТ, БНК на ИКОМОС  "Нови технологии в културно-историческото наследство и културния туризъм"

2004 CIMEC "Museum and the Internet: Presenting Cultural Resourses online"

Езици

български, английски

Научни интереси

Научна дейност

Участие в национални и международни конференции и семинари за опазване на културното наследство, и по-специално това от втората половина на ХХ-ти век

Членство

ICOMOS - Международен съвет за паметниците на културата и забележителните места, Български национален комитет на ИКОМОС

ICOMOS - ISC20C - Международен научен комитет на ИКОМОС за наследството 20-ти век

КАБ - Камара на архитектите в България

 

Участие в международни проекти

2011-2013 ATRIUM (Architecture of Totalitarian Regimes in Urban Management), ръководител проект за НИНКН. Резултат от проекта е създаването на Културен маршрут на Съвета на Европа 

2006 Интернет сайт „Културни коридори на Югоизточна Европа“, в колектив, ръководител проф. д.а.н. арх. Т. Кръстев

2005 Регионален форум „Културни коридори на Югоизточна Европа“, подпроект мултимедийна изложба „Културно наследство на Югоизточна Европа“, в колектив, ръководител проф. д.а.н. арх. Т. Кръстев

Ключови думи за научно-изследователска дейност

културно наследство, архитектурно наследство от втората половина на ХХ-ти век, опазване, съвременно архитектурно творчество в исторически контекст

Други длъжности и дейности

Член-основател на Heritage.bg – инициатива за национална стратегия за недвижимото културно наследство в България

Публикации

Кълева, Емилия и Василева, Анета. 2017. „За архитектите, мрежовото общество и науката“. – В: Архитектура, брой 5/2017: 16-19

Kaleva, Emilia and Vasileva, Aneta. 2017. “Recharging Socialism. Bulgarian Socialist Monuments in XXIst Century”. – In: Studia Ethnologica Croatica, (на английски ез.)

Кълева, Емилия и Василева, Анета. 2017. “Live or Let Die: Постсоциалистическото публично пространство в контекста на социалистическитe монументи”. – В: Семинар БГ
Кълева, Емилия. 2015 „Социалистическото наследство - наследство в риск. Няколко извода от проведената кръгла маса”. Архитектура (5): 23-25

Кълева, Емилия. 2015 „Архитектурното наследство 1944-1989: ценност, рискове, решения”. Култура (35/2827), 16 октомври 2015

Кълева, Емилия. 2015 „Социалистическите паметници и обществените градски пространства в постсоциалистическия български град”. Архитектура (3): 18-23

Kaleva, Emilia. 2014 “Demolition>Protection>Valorization. The Evolution of Attitudes towards the Architectural Heritage of Socialism in Bulgaria”. Von der Ablehnung zur Aneignung? Das architektonische Erbe des Sozialismus in Mittel- und Osteuropa / From rejection to appropriation? The architectural heritage of Socialism in Central and Eastern Europe. hg. v. Arnold Bartetzky, Christian Dietz und Jörg Haspel unter Mitarbeit von John Ziesemer, Böhlau Verlag Köln / Weimar / Wien 2014, pp 55-69

Kaleva, Emilia. 2013 “Examples of Architectural Heritage of Socialism in Bulgaria”. Socialist Realism and Socialist Modernism. World Heritage Proposals from Central and Eastern Europe, ICOMOS journals of the German National Committee LVIII 2013, pp 80-84

Кълева, Емилия и Василева, Анета. 2013. „Българският постсоциалистически град. Трансформация на публичното пространство: глобализация и идентичност”. – В: Критика и хуманизъм: Градът: залог на локални и глобални политики. Кн. 42, брой 1-2/2013. ISSN: 0861-1718 © Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София: 95-109

Кълева, Емилия. 2013. „Предговор“ в Транснационално проучване АТРИУМ – Архитектура на тоталитарните режими от ХХ век в градското управление, София: Национален институт за недвижимо културно наследство, (стр 9-18)

Кълева, Емилия. 2013. „Изводи и насоки“ в Транснационално проучване АТРИУМ – Архитектура на тоталитарните режими от ХХ век в градското управление, София: Национален институт за недвижимо културно наследство, (стр 433-446)

Kaleva, Emilia. 2012. “La tutela dell'architettura contemporanea all'estero – BULGARIA”. Maledetti vincoli. La tutela dell’architectura contemporane. Ugo Carughi, Torino, 264-266

Кълева, Емилия. 2010. „Възможности за културен туризъм в Димитровград”, Архитектура (5): 50-52