Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

ас. Мила Белобрадова

Факултет по транспортно строителство, Обществени науки

ас. Мила Белобрадова
Кабинет Б010
Приемно време

 

 

Телефон +359 9 88879732
E-mail belobradova.mila@gmail.com
Семейно положение Омъжена

Лекционни курсове

 

 Икономика;

Микроикономика;

Макроикономика;

Икономика на пазарното стопанство;

ОТПС.

 

Образование

Университет по национално и световно стопанство гр. София 

2014-2016

     В ОКС "Магистър", катедра "Икономикс", със специалност "Макроикономика" (преподаване на български език, редовна форма).

Основни предмети: Приложна микро и макроикономика; Икономическа теория на обществения избор; Международна икономика; Финансови пазари; Иконометрия; Глобализация и икономическа трансформация; Монетарна икономика; Човешки капитал; Икономическа политика и устойчиво развитие и др.

2009-2014

     В ОКС "Бакалавър", катедра "Икономикс", със специалност "Макроикономика"  (преподаване на български език, редовна фоема).

      Защита на магистърска теза на тема:  "Зависимости между основните показатели на икономическите цикли в България".

 • Основни предмети:  Микро и макроикономика; Иконометрия; Маркетинг; Менинджмънт; Икономическа политика на ЕС; Европейска интеграция; Статистика; Финанси; Счетоводство; Стопанска логистика; Икономика на иновациите; Глобална политическа икономия; Институционална икономика; Паричен икономикс; Макроикономическа статистика;  Икономическа политика; Икономически растеж и др.

 

Езици

 Английски език- добро

Научни интереси

 Научни интереси в областта на:

 • Макроикономиката и по-специално макроикономическа стабилизация;
 • Иконометрия и статистика;
 • Парична и фискална политика;
 • Икономика на ЕС и Европейска интеграция и др.

 

Научна дейност

 Научно-изследователска дейност в областта на:

 • Ипотечен пазар и по-специално жилищния балон;
 • Кризата в България и последствията от нея ( 1990г, 1996г., 2008г.);
 • Прилагане на иконометрични методи в теоретичи модели и зависимеости;
 • Развитие и управление на човешкия капитал в България;
 • Световната финансова и икономическа криза от септември 2007г.;
 • БВП като основен измерител на благосъстоянието, безработица, лихвен поцент и инфлация и т.н.