Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

проф. д-р инж. Димитър Кисляков

Хидротехнически факултет, Хидротехника и хидромелиорации

проф. д-р инж. Димитър Кисляков
Кабинет Б7
Приемно време

Зимен семестър 2018 / 2019: сряда: 12-13

Телефон 9635245/342
E-mail kiss_fhe@uacg.bg

Лекционни курсове

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР:

- Хидроенергийни системи и съоръжения (ХТС 4. курс, вторник 11-14, зала А-601)

- Хидравлични машини (ХТС 5. курс "ВЕЦ и ДС", вторник 9-11, зала А-306a)

- ВЕЦ и ПАВЕЦ (ХТС 5. курс "ВЕЦ и ДС", сряда 13-15, зала А-306a)

- Екология и опазване на околната среда в ХТС - лекции.) (ХТС  5.курс,понеделник 10-13, зала А-605)

Образование

Висш институт по архитектура и строителство (понастоящем: Университет по архитектура, строителство и геодезия), Хидротехническо строителство, Юли 1986

Езици

немски, английски, руски - свободно

Професионални умения

* Поведение на напорни тръбопроводи при сеизмично въздействие (вкл. естакади);

* Хидравлика на хидротехнически съоръжения;

* Поведение на хидротехнически съоръжения при динамични натоварвания и въздействия;

* Сеизмичен риск и противоземетръсно изследване на язовирни стени;

* Екология и опазване на околната среда в хидротехническото строителство;

* Речна хидравлика и морфология

Научни интереси

* Хидравлика на хидротехнически съоръжения, моделиране на нестационарни процеси;

* Поведение на хидротехнически съоръжения при динамични натоварвания и въздействия;

* Сеизмичен риск;

* Екология и опазване на околната среда в хидротехническото строителство;

* Речна хидравлика и морфология

Научна дейност

- участие в научно-изследователски проекти (по национални и международни програми),

- ръководство на научно-изследователски проекти (по национални и международни програми), вкл.  като координатор

- ръководство на докторантури (един успешно завършил докторант)

- научни публикации  (виж по-долу)

Членство

- GAMM (Gesellschaft für angewandte Mathematik und Mechanik) – Germany 1992-2018;
- EUROMECH  1994-2018;
- Български национален комитет по големите язовири (Bulgarian National Committee on Large Dams at ICOLD) - Председател
 

Участие в научно-изследователски проекти

1. Изследователска тема Их-541 “Числено изследване реакцията на язовирни стени при земетръсно въздействие” – НИС при УАСГ, (1998-2000)
2. Научно-изследователска тема “Въздействие на хидротехническите съоръжения (Баташки водносилов път) върху природната среда – НИС при УАСГ (1993 – 1995)
3. Изследователски проект: „Оценка на хидроенергийния потенциал на водосбора на р. Места” по договор No. –ДО 02-130/15.12.2008, Колектив с ръководител доц. д-р инж. Кр. Даскалов, ЦНИП при УАСГ, София
Етап 1: завършен 2010
Етап 2: завършен 2013

4. Национални параметри за Еврокод 8: Част 4 – Резервоари, силози и тръбопроводи (ръководител на работната група), Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Колектив на ЦЛСМСИ при БАН, София, (2007 – 2009)

Участие в проектиране и строителство

1. Становище и проектно решение за премахване вибрациите на байпасната връзка на бързопадащия савак на напорния тръбопровод на ВЕЦ Момина Клисура – Фирма Савакинженеринг (1997)

2. Предварително проучване за изследване и оценка на сигурността на язовир “Лиляч” над с. Лиляч – община Невестино (2005)

3. Проектиране (изследване на напрегнатото и деформирано състояние) на язовирни стени Hassake-West (1994), Malkiyeh (1996), Al Hussein (1999), Markieh (2002) (Сирия) – СПП при УАСГ

4. Проектиране на мерни съоръжения на деривация Джерман-Скакавица - Фирма Виамонт ООД (1997)

5. Екологична разработка относно качеството на водите и седимента на яз. Искър – НЕК АД, Предприятие “Язовири и каскади” (1995)

6. Филтрационен и статичен анализ за възстановяването на яз. „Зейзун” (Сирия), Колектив с ръководител доц. д-р инж. Димитър Тошев, ЦНИП при УАСГ, София, (2005)

7. "Правилник за техническа експлоатация на хидротехнически съоръжения към ВЕЦ, ТЕЦ и АЕЦ", НЕК – ЕАД, София, (2002)

8. Доклад за ОВОС на ХТК "Цанков камък", "Хидроелектроинвест" – Белово, (2002)

9 Доклад за оценка на въздействието върху околната среда „Енергийно оползотворяване на водите на р. Искър чрез построяване на 9 малки ВЕЦ в руслото на реката на територията на община Своге и община Мездра”, Колектив с ръководител доц. д-р инж. Р. Николаева, София, (септември 2004)

10 Оценка на възможностите за изграждане на пречиствателни съоръжения и анализ на състоянието на водоснабдителен комплекс “Бели Искър” – Възложител: Софийска вода АД, Колектив с ръководител доц. д-р инж. Димитър Тошев, София, (2004)

11. Доклад Оценка на въздействието върху околната среда „Депо за сгуропепелина и гипс от ТЕЦ “АЕS – 3С “Марица Изток 1”, Колектив с ръководител доц. д-р инж. Р. Николаева, София, (2006)

12. Техническо и проектно решение за съоръжение, задържащо едри плаващи предмети преди входа на отбивния тунел на язовир “Цанков камък” – Възложител: НЕК – ЕАД – клон “Хидроелектроинвест”, Колектив с ръководител доц. д-р инж. Димитър Кисляков, София, (2006)

13. Thermal power station “Maritsa-Iztok 2” – Rehabilitation of units 1 to 4, AVT Consult Ltd., Sofia, (2005-2006)

14. Изготвяне на оценка на устойчивостта на сгурошламоотвал “Падина” за възможно максимално надграждане, Енергопроект – Хидроенергетика ООД, София, (2005-2006)

15. Ремонт, почистване и укрепване на водоем в с.Овен, общ. Дулово – Работен проект, Част Хидротехнически съоръжения. Възложител: Министерство на земеделието и горите, Колектив на фирма “София – Стройпроект” АД, София, (2006)

16. Ремонт, почистване и укрепване на водоем в с.Руйно, общ. Дулово – Работен проект, Част Хидротехнически съоръжения. Възложител: Министерство на земеделието и горите, Колектив на фирма “Стройпродукт 2004” ЕООД, София, (2006)

17. Водоем в с.Златоклас, общ. Дулово – Работен проект, Част Хидротехнически съоръжения, Възложител: Министерство на земеделието и горите, Колектив на фирма “София – Стройпроект” АД, София, (2006)

18. Определяне обема на дренажен резервоар за дъждовни води на складово стопанство на “ЛИДЛ – България” при с. Равно поле, Колектив на ЦНИП при УАСГ (ръководител), Възложител: “Лидл България ЕООД енд Ко” КД, София, (2008)

19. Пълно хидравлично оразмеряване на тръбопроводите от оборотното водоснабдяване в участъка от ПС III подем до “Ершов смесител” и резервоар 35000 m3”. Идейни варианти за защита на тръбопровода от хидравличен удар, Част: Хидротехническа, Фаза: Идеен проект, Колектив на “ЕНЕРГОПРОЕКТ – Хидроенергетика” ООД, Възложител: “Асарел – Медет” – гр. Панагюрище, София, (2008)

20. Хидравлично оразмеряване на магистрални тръбопроводи за изравнител “Алеко” – Работен проект, Колектив на "Хелпик" ООД, Възложител: НЕК ЕАД – Предприятие “Язовири и каскади”, София, (2008)

21. Проект: „Изследване на хидравличен удар в ГНД на ВЕЦ „Батак”, Фаза: Технически доклад, Част: Хидротехническа, Колектив на СВЕКО Енергопроект АД, Възложител: НЕК ЕАД – Предприятие „Язовири и каскади”, София, (2011)

22. Проект: „Възстановяване на проектната носимоспособност на носещата стоманобетонна конструкция”, Обект: Водовземна кула на ВЕЦ „Пещера”, Фаза: Работен проект, Част: Конструктивна на ХТС, Колектив с ръководител доц. д-р инж. Б. Петров, ЦНИП при УАСГ, Възложител: НЕК ЕАД – Предприятие „Язовири и каскади”, София, (2012)

23. Проект: „Път III-667 ”Плодовитово – Асеновград „Мост над р. Марица при км. 6+832”, Фаза: Технически проект, Част: 05-Хидрология и хидравлика, Колектив с ръководител доц. д-р инж. Н.Лисев, Р-л проект: ДЗЗД Консорциум „Бета Циклоп”, Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура”, София, (2012)
 

Участие в международни проекти

1. Изследователски проект “Turbinenanströmung I” (1993) и “Turbinenanströmung II” (1997, 1998) (бълг.: “Подходно течение на водата към турбини”) на Versuchsanstalt für Wasserbau Obernach (Лаборатория по Водно строителство Обернах) при TU München

2. Изследователски проекти “Wertach vital” I (1999) и II (2001) на Versuchsanstalt für Wasserbau Obernach (Лаборатория по Водно строителство Обернах) при TU München

3. Изследователски проект “Dynamische Beanspruchung von Störkörpern” (2000) (бълг.: "Динамично натоварване на гасителни тела") на Versuchsanstalt für Wasserbau Obernach (Лаборатория по Водно строителство Обернах) при TU München

4. Изследователски проект на DFG/BMZ (Немска изследователска общност / Федерално министерство на сътрудничеството – ФР Германия): “Distributed Fibre Optic Temperature (DFOT) measurements in RCC dams” (бълг.: "Температурни измервания в язовирни стени от валиран бетон с разпределени оптични влакна") на Institut und Versuchsanstalt für Wasserbau und Wasserwirtschaft (Институт и Лаборатория по Водно строителство и водно стопанство) при TU München (ФР Германия) и Jordan University of Science and Technology (JUST) (Йордански университет за наука и технология), Irbid (Йордания), 2003, 2004.

5. Проект “Modellversuch der aufgelösten Sohlabstufung Salzach Fl.km 51,9” (“Моделно изследване на отворено дънно стъпало на р.Залцах km 51,9”) на Versuchsanstalt für Wasserbau Obernach (Лаборатория по Водно строителство Обернах) при TU München (2006)

6. Изследователски проект: "Physikalischer Modellversuch für den Übergang von der Großen in die Kleine Isar" (“Физическо моделно изследване на прехода на Голямата в Малката Изар”) на Versuchsanstalt für Wasserbau Obernach (Лаборатория по Водно строителство Обернах) при TU München (2007, 2008)

7. Изследователски проект: "KAJBAR HYDROPOWER PROJECT, Hydraulic Model Tests for Spillway and Low-Level Sluices as well as Power Intake" (бълг.: „Хидроенергиен проект Каджбар, Хидравлични моделни изследвания за преливник и дънни отвори, както и на водовземане за централата”) на Versuchsanstalt für Wasserbau Obernach (Лаборатория по Водно строителство Обернах) при TU München, (2009)

8. Изследователски проект: "Fischverhaltenuntersuchungen an geneigten Kraftwerksrechen" (“Изследване на поведението на риби при наклонени решетки на ВЕЦ”) на Versuchsanstalt für Wasserbau Obernach (Лаборатория по Водно строителство Обернах) при TU München, Възложител: Grenzkraftwerke GmbH, (2010)

9. Изследователски проект: "Fischabstiegsversuche am Prototyp eines Schachtkraftwerkes" (“Опити по преминаването на риби надолу на прототипа на шахтова ВЕЦ”) на Versuchsanstalt für Wasserbau Obernach (Лаборатория по Водно строителство Обернах) при TU München, (2011)

10. Изследователски проект: "Modellversuche für das Neue Hydraulische Kraftwerk Beznau" (“Моделни изследвания за новата хидравлична централа Бецнау”) на Versuchsanstalt für Wasserbau Obernach (Лаборатория по Водно строителство Обернах) при TU München, Възложител: Axpo AG Hydroenergie, (2011)

11. Изследователски проект по 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз: "Development of Hydropower Converter for Very Low Head Differences (HYLOW) , Collaborative Project – Small or medium scale focused research project, Energy.2007.2.7.1: New improved hydro components and concepts" - Координатор, Главен координатор: д-р Гералд Мюлер (Dr. Gerald Müller) от Университета в Саутхемптън, Англия (Southampton, UK), 2008-2012

12. Изследователски проект: Reclaiming Rivers for Implementation of Vital and Environment – Friendly Renewable Energy Source (RIVERS), Hydropower renewable energy study of the Bulgarian-Serbian cross-border region – Final report, Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme 2007CB16IPO006 2011-2-229, Aquapro Engineering OOD, Client: Regional Environmental Center (REC) for Central and Eastern Europe, Branch Bulgaria, 2013

12. Изследователски проект: Entwicklung eines ökologisch verträglichen, modularen Systems zur Nutzung kleiner Wasserkräfte mit sehr niedrigen Fallhöhen („Разработка на екологично съвместима модулна система за използване на водна енергия с малка мощност и с много ниски напори”) - Координатор, Проектът е финансиран от Федералното министерство на околната среда и сигурността на реакторите (Bundesministerium für Umwelt und Reaktorsicherheit) на Германия, Главен координатор е проф. д-р инж. Никол Зенгер (Nicole Sänger) от Висшето училище (Hochschule Darmstadt) Дармщадт (Германия), 2012-2015

13 Изследователски проект: „Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките – Assessment of the Combined Hydropower Impacts on the Ecosystems and Ecological Status of Rivers (ANCHOR)” (ключов експерт „хидроенергиен инженер”), Финансов механизъм на ЕИП (Financial Mechanism (Norway, Iceland, Liechtenstein) 2009-2014, EEA Grants, Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – България, 2015-2016
 

Научни и академични длъжности

- професор в катедра "Хидротехника" от юли 2016 г.

- член на Факултетния съвет на Хидротехнически факултет

- член на Академичния съвет

Ключови думи за научно-изследователска дейност

хидротехнически съоръжения, хидравлика, сеизмично инженерство, хидроенергетика, околна среда

Други длъжности и дейности

- координатор на съвместното немскоезиково обучение с ТУ Виена

Публикации

Списък на научните публикации на д-р инж. Димитър Савов Кисляков, доцент в кат. Хидротехника на УАСГ:

1. Н.Николов, Ив.Минков, В.Бозаджиев, Ив.Тинтеров, Д.Кисляков, “Страничен наклонен преливник”, Годишник на Висшия институт по архитектура и строителство (ВИАС) - София, Том XXXI , Св.12, 1983-1984, ВИАС, София

2. Н.Николов, М.Мараджиева, Д.Кисляков, В.Бозаджиев, “Хидравлично оразмеряване на водохващане със страничен наклонен преливник”, Годишник на Висшия институт по архитектура и строителство (ВИАС) - София, Том XXXII , Св.9, 1985-1986, ВИАС, София

3. М.Мараджиева, Д.Кисляков, “Двуточкова гранична задача при неравномерно движение в непризматично легло”, Годишник на Висшия институт по архитектура и строителство (ВИАС) - София, Том XXXIV , Св.7, 1988-1989, ВИАС, София

4. D.Kisliakov, “On the Behaviour of High-Pressure Pipelines Under Seismic Loading”, Theoretical and Applied Mechanics, Bulgarian Academy of Sciences, No.3, Sofia, 1990

5. D.Kisliakov, “Investigation of the Dynamic Interaction Between a High-Pressure Pipeline and the Moving Liquid Inside Under Seismic Loading”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, John Wiley & Sons, Vol.19, No.8, 1990

6. D.Kisliakov, “Influence of Some Basic Parameters on the Earthquake-Induced Motion of an Open High-Pressure Pipeline”, Theoretical and Applied Mechanics, Bulgarian Academy of Sciences, No.4, Sofia, 1990

7. Д.Кисляков, “Естествена възстановителна способност на средата при извършване на изкопи и насипи в хидротехническото строителство - инженерна оценка”, Водно дело, НТС по Водно дело, бр.1/2, София, 1997 (представена за печат през 1993г.)

8. Д.Кисляков, “Влияние на някои параметри върху вертикалното движение на открит напорен тръбопровод при сеизмично въздействие”, Национална конференция за намаляване на сеизмичния риск в България, София, 15-16 юни 1995

9. D.Kisliakov, “On the Response of a Multiple-Supported Pressure Pipeline to Vertical seismic Excitation”, Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) - София, Том XXXIX, 1998, УАСГ, София

10. Д.Кисляков, “Опазване на околната среда в хидротехническото строителство - инженерни аспекти”,сп. Наука, Съюз на учените в България, бр.3-4, София, 1997

11. D.Kisliakov, “Seismic Risk Analysis of Concrete Gravity Dams - Problems and Solutions”, Proc. 3d Int. Conf. on Hydropower, Eds.: Broch, Lysne, Flatab & Helland-Hansen, Trondheim, Norway, 30 June - 2July 1997, Balkema, Rotterdam, 1997

12. Ив.Папазчев, П.Сотиров, Д.Кисляков, “Методология за оценка на сеизмичния риск на съществуващи бетонни гравитационни язовирни стени в България” (на български и английски език), Оценка на сеизмичния риск на язовирна стена Антонивановци, Окончателен доклад, Том II, М-во на енергетиката и енергийните ресурси, PHARE Project B9107-01-15-(02), Енергопроект ЕАД и Рискинженеринг ООД, София, май 1997

13. D.Kisliakov, “Modelling the Earthquake-Induced Motion of a High-Pressure Pipeline on Tall Frictional Supports”, 15th IMACS World Congress on Scientific Computation, Modelling and Applied Mathematics, Berlin, August 1997, Vol.5, Ed.: A.Sydow, Wissenschaft & Technik Verlag, Berlin, 1997

14. D.Kisliakov, “Earthquake-Induced Motion of a High-Pressure Pipeline on Tall Frictional Supports”, Proc. of the 8th National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Sept. 08-11, 1997, Sofia, J. of Theoretical and Applied Mechanics, No.4, Sofia, 1998

15. D.Kisliakov, “Simulation of the Axial Seismic Response of a Multiple-Supported Pressure Pipeline”, Proc. Int. Conf. Advances in Systems, Signals, Control, and Computers, Ed.: V.B.Bajic, Vol.III, Durban, South Africa, 22-24 Sept. 1998

16. D.Kisliakov, “Modelling of the Earthquake-Induced Vibrations of a Dam Spillway Gate”, Proc. Int. Conf. Advances in Systems, Signals, Control, and Computers, Ed.: V.B.Bajic, Vol.III, Durban, South Africa, 22-24 Sept. 1998

17. D.Kisliakov, “Once Again on the Limits of Structural Analysis of Dams”, Proc. National Conf. with Int. Participation “Water Resources - Use and Protection”, Sept. 23-25, 1998, Sofia, Bulgaria, Institute of Water Problems, Bulg. Academy of Sciences, Sofia, 1998

18. D.Kisliakov, “Simulation of the Axial and Horizontal Transversal Seismic Response of a Multiple-Supported Pressure Pipeline”, Proc. 6th Symposium on Theoretical and Applied Mechanics, Ed.: Sv. Petkovska-Oncevska, Struga, Macedonia, October 1-3, 1998

19. D.Kisliakov, “Hydraulisch bedingte Erosion der Auskleidung im Wasserschloß des Wasserkraftwerks “Sestrimo”, Wasserbau-Symposium “Planung und Realisierung im Wasserbau”, 15-17. Oktober, Garmisch-Partenkirchen, Deutschland, Berichte der Versuchsanstalt Obernach und des Lehrstuhls fuer Wasserbau und Wasserwirtschaft der TU Muenchen, herausgegeben von Univ.Prof. Dr.-Ing. Th. Strobl, Nr.82, 1998

20. D.Kisliakov, “Beseitigung der stroemungsbedingten Schwingungen des Beipassventils am Einlaufschuetz des Wasserkraftwerks “Momina Klissura”, Wasserbau-Symposium “Planung und Realisierung im Wasserbau”, 15-17. Oktober, Garmisch-Partenkirchen, Deutschland, Berichte der Versuchsanstalt Obernach und des Lehrstuhls fuer Wasserbau und Wasserwirtschaft der TU Muenchen, herausgegeben von Univ.Prof. Dr.-Ing. Th. Strobl, Nr.82, 1998

21. D.Kisliakov, “Modelling Philosophy in the Structural Analysis of Dams”, Process Modelling, Eds.: B.Scholz-Reiter, H.-D.Stahlmann, A.Nethe, Springer Verlag, 1999

22. D.Kisliakov, “Dynamic Analysis of a Multiple-Supported Pressure Pipeline Subjected to Both Axial and Vertical Seismic Excitation Components”, Proc. of the 3d Int. Conf. on Seismology and Earthquake Engineering, Vol.II, Tehran, Iran, May 17-19, 1999

23. З.Петков, Д.Кисляков, “Оценка на сеизмичния риск при масивно-гравитационни бетонна язовирни стени чрез използване на енергетичен подход”, 6ти Български национален конгрес по язовирно строителство, Семково, 27-28 май, 1999, Българско дружество за големите язовири, София, 1999 (на английски език публикувана на 20ти международен конгрес на ICOLD: Z.Petkov, D.Kisliakov, “Seismic Risk Assessment of Concrete Gravity Dams Using Energy Approach”, 20th ICOLD Congress, Beijing, Sept., 2000, Q76-R6, p.79)

24. D.Kisliakov, “Dynamic Response of a Multiple-Supported Pressure Pipeline Subjected to Seismic Excitation”, Юбилейна научна конференция “50 години ХТФ”, Том III, София, 6-8. окт. 1999, УАСГ, София, 1999

25. D.Kisliakov, “Axial Earthquake-Induced Vibrations of a Pressure Pipeline on Frictional Support Columns”, Юбилейна научна конференция “50 години ХТФ”, Том III, София, 6-8. окт. 1999, УАСГ, София, 1999

26. D.Kisliakov, “Improved Response Analysis of a Multiple-Supported Pipeline Under Seismic Excitation”, Proc. 3d Japan-Turkey Workshop on Earthquake Engineering, Vol.1, 21-25 Febr., 2000, Istanbul, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey, 2000

27. D.Toshev, V.Tashev, D.Kisliakov, M.Guirguinova, T.Cholakov, “Numerical Analysis of Embankment Dams”, Годишник на УАСГ, Свитък V “Хидротехника”, Том XL 1999-2001, София, 2002

28. Д.Кисляков, З.Петков, “Приложение на енергетичен подход за оценка поведението на бетонни гравитационни язовирни стени при сеизмично въздействие”, 7. Български национален конгрес по язовирно строителство, Семково, 6-7 юни, 2002, Българско дружество за големите язовири, София, 2002

29. D.Kisliakov, “Environmental Risk of Hydraulic Engineering Structures”, Proc. Third Int. Conference on Water Resources and Environment research ICWRER 2002, 22-25 July, Dresden, Germany, 2002

30. D.Kisliakov, “Dreidimensionale Untersuchung einer oberirdisch verlegten Druckrohrleitung bei Erdbebeneinwirkung”, Internationales Symposium “Moderne Methoden und Konzepte im Wasserbau”, 7-9. Oktober, Zuerich, Schweiz, Berichte der Versuchsanstalt fuer Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie der Eidgenoessischen Technischen Hochschule Zuerich, Mitteilung 174, 2002

31. D.Kisliakov, “Earthquake – Induced Vibrations of Multiple – Supported Pressure Pipelines”, Юбилейна научна конференция “60 години УАСГ”, Том 7, София, ноември 2002, УАСГ, София, 2002

32. D.Kisliakov, “Coupled 3-D Analysis of the Axial and Transversal Earthquake-Induced Vibrations of a Pressure Pipeline on Frictional Support Columns”, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol.32, No.4, 2002, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, 2002

33. D.Kisliakov, S.Nothhaft, "Numerische Untersuchungen zur Ermittlung der hydrodynamischen Beanspruchung von Stoerkoerpern", Symposium "Lebensraum Fluss – Hochwasserschutz, Wasserkraft, Ökologie", 16-19. Juni 2004, Wallgau, Oberbayern, Lehrstuhl und Versuchsanstalt fuer Wasserbau und Wasserwirtschaft, TU Muenchen, 2004

34. D.Kisliakov, "Umweltaspekte der Kleinwasserkraft in Bulgarien", Symposium "Lebensraum Fluss – Hochwasserschutz, Wasserkraft, Oekologie", 16-19. Juni 2004, Wallgau, Oberbayern, Lehrstuhl und Versuchsanstalt fuer Wasserbau und Wasserwirtschaft, TU Muenchen, 2004

35. Z.Petkov, D.Kisliakov, „Concrete Gravity Dams: Earthquake-Induced Behaviour Analysis Based on the Concept of Non-linear Response Spectra”, Kolloquium 2005 - Stauanlagen zu Beginn des 21. Jahrhunderts - Dams at the Beginning of the 21st Century, Dresden – 10./11. Maerz 2005, Wasserbauliche Mitteilungen, Heft 2X, Institut fuer Wasserbau und Technische Hydromechanik der TU Dresden, 2005

36. M.Conrad, D.Kisliakov, M.Aufleger, Th.Strobl, A.I.H.Malkawi, „Simplified Thermo-Mechanical Modelling of a Roller Compacted Concrete (RCC) Dam – Evaluation of the Numerical Model and Influence of Some Concrete Parameters”, 6th Int. Congress on Thermal Stresses and Related Fields: Thermal Stresses 2005, Vienna, Austria, May 26-29, 2005

37. M.Conrad, D.Kisliakov, „Simplified Numerical Thermal-Mechanical Modelling of a Roller Compacted Concrete (RCC) Dam – Influence of Some Concrete Parameters”, Proc. 10th Jubilee National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Varna, Bulgaria, September 13-16, 2005

38. D.Kisliakov, „Incidence Angle of Excitation and Structural Response of Multiple-Supported Pressure Pipelines”, Proc. 10th Jubilee National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Varna, Bulgaria, September 13-16, 2005

39. D.Kisliakov, “Environmental Impact Assessment of Hydraulic Engineering Structures – a General Engineering Approach”, Proc. Second Bulgarian-Austrian Seminar on Hydraulic Engineering, 27-28 October, University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG), Sofia, Bulgaria, 2005

40. D.Kisliakov, “Seismic Response of Multiple-Supported Pressure Pipelines – a Simplified Approach or a Way to Failure?”, Proc. 65 Years University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy – Sofia, Jubilee Scientific Conference, 17 – 18 May, University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG), Sofia, Bulgaria, 2007

41. J.Tadjer, D.Kisliakov, St.Venkov, “Revetment Restoration Possibilities of the Belmeken Dam With the Help of Modules for Protection”, Proc. Int. Symposium: “Operation, Rehabilitation and Up-grading of Dams”, 76th ICOLD Annual Meeting, 2 – 6 June, Sofia, Bulgaria, 2008

42. D.Kisliakov, S.Petkova, “Dynamische Berechnung einer Druckrohrleitung unter Erdbebeneinwirkung im Sinne von Eurocode 8”, Proc. Int. Symposium: “Neue Anforderungen an den Wasserbau”, 11 – 12 Sept., ETH Zuerich, Schweiz, 2008

43. S.Petkova, D.Kisliakov, “Earthquake-induced Behaviour of Buried Pressure Pipelines: State-of-the-art I. Modelling of physical phenomena and methods of analysis; II. Computational procedures for practical use”, Proc. International Conference “UACEG2009: Science & Practice”, 29 – 31 October, UACEG, Sofia, Bulgaria, 2009

44. A.Kaneva, D.Kisliakov, “Numerical analyses for definition of two parameters in the National annex of Eurocode 8 Part 4 (EN 1998–4:2006)”, Proc. International Conference „UACEG2009: Science & Practice“, 29 – 31 October, UACEG, Sofia, Bulgaria, 2009

45. D.Kisliakov, S.Petkova, “Wenn Grundregeln im Wasserbau nicht eingehalten werden...”, Proc. 15. Gemeinschafts-Symposium der Wasserbau-Institute TU Mue;nchen, TU Graz und ETH Zuerich: “Wasserbau in Bewegung ...von der Statik zur Dynamik”, 01 – 03 Juli, TU Muenchen, Wallgau / Oberbayern, Deutschland, 2010

Хоби

планински туризъм, музика