Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

проф. д-р инж. Мариана Мараджиева

Хидротехнически факултет, Хидравлика и хидрология - Преподавател (починал)

проф. д-р инж. Мариана Мараджиева
Кабинет А421
Приемно време 1.Приемни часове - понеделник 11-12 2.Консултации за дипломанти и специализанти - петък 14-16
Телефон 9635245/784
Факс 00359 2 865 6863
E-mail marmar_fhe@uacg.bg
Семейно положение неомъжена

Лекционни курсове

1.Числено моделиране във ВК 2.Числено моделиране в ХТС 3.Числено моделиране в ХМС 4.Числено моделиране в ХС (немско-езиково обучение) 5.Хидравлика за ВК 6.Хидромеханика за трите специалности на Хидро-Техническия Факултет 7.Учебна пректика по числено моделиране в хидравликата за трите специалности на Хидро-Техническия Факултет

Образование

Инженер по водоснабдяване и канализация

Езици

руски, френски, английски, испански

Професионални умения

компютърни умения, компютърна графика, проектиране в областта на хидротехническото строителство, числено моделиране на Fortran и C++

Научни интереси

нестационарни процеси в хидравликата, анализ на риск и рискови фактори в хидротехниката, числено моделиране на нестационарни процеси и рискови фактори в хидротехниката

Научна дейност

Преподавател в катедра Хидравлика и Хидрология, хонорован преподавател в ТУ,лектор по програмата ТЕМПУС в Медицинска академия, ръководител на аспиранти и дипломанти, участник в научни и проектантски теми у нас и в чужбина

Членство

Настоящ член на междунардни асоциации

Участие в научно-изследователски проекти

1.Оборотно водоснабдяване на МОП "Асарел-Медет" 2.Отводняване на жп линия Силистра-Алфатар 3.Проект на пътна магистрала Шипка-Габрово с тунел под връх Шипка 4.Проект и експертиза на хвостохранилище Лъки 5.Хидравлични изследвания на плоски затворни органи и хоризонтални цилиндрични затвори 6.Хидравлични изследвания на сегментни затвори, монтирани върху язовирни стени и язове 7.Контролни измервания на работни параметри на инсталация за ултрафилтрация 8.Защита на помпена станция Гюешево от хидравличен удар 9.Концепции и прогнози за приложение в напорните тръбни мрежи на защитна и регулираща арматура на база мембранен вентил 10.Експериментална защита на тласкателни тръбопроводи на помпени станции за водоснабдяване на населени места от хидравличен удар с приложение на минихидрофори, включително и разработка на програма за изчисление на хидравличен удар с помощта на ЕИТ

Участие в проектиране и строителство

1.Концепции и прогнози за приложение на защитна и регулираща арматура на база мамбранен вентил, производство на завод "Ф. Козовски"-гр.Кнежа 2.Настройка, пуск и изследване на ПС I,II,III подем при МОП АСАРЕЛ/1987,1988 3.Екологична експертиза на хвостохранилище Росен-2, втори басейн 4.Съставяне на програма за оразмеряване на съоръжения от курсовото и дипломно проектиране по ХТС 5.Контролни измервания за работни параметри на инсталация за ултрафилтрация 6.Хидравлични моделни изследвания на хидровъзел Draa-El-Kiffan 7.Моделни изследвания на облекчителни съоръжения на язовир Маркие-Сирия

Участие в международни проекти

1.Проект по програма TEMPUS JET 2154-92/2

Научни и академични длъжности

доктор,магистър по математика, доцент, професор

Ключови думи за научно-изследователска дейност

инженер, хидротехнически съоръжения, водни ресурси, екология, водоснабдяване, помпени станции, напорни тръбопроводи, водно електрически централи, числено моделиране, радиални затвори, риск и анализ на рискови фактори

Други длъжности и дейности

Член на международната асоциация по хидравлични изследвания, член на международната хидротехническа асоциация IHA, бивш председател на научно техническите съюзи в ХТФ

Публикации

1.Ефекти на трансмембранното пулсиращо налягане на ултрафилтрационни процеси в тръби,Годишник на УАСГ/2004 2.Анализ на риска при експлоатация на скатови преливници, Годишник на УАСГ/2004 3.Подходи за установяване на нивото на риска при експлоатация на облекчителни съоръжения, сп.БУЛАКВА 1/2004 4.Подходи за установяване на нивото на риска при експлоатация на облекчителни съоръжения-Яз.Йовковци сп.Булаква 2/2004 5.Хидравлични изследвания върху устойчивостта на сегментни затвори монтирани върху язовирни стени, Годишник на УАСГ/2002 6.Използване на мембранните вентили като регулатори и защитно средство, Годишник на ВИАС/1988 7.Приложение на сплайн функциите при численото моделиране на преходни процеси, Годишник на ВИАС/1992 8.Двуточкови гранични задачи при неравномерно движение в непризматични легла, Годишник на ВИАС/1990 9.Числено моделиране на някои класове параметрични задачи в хидродинамиката и хидравликата, Годишник на ВИАС/1988 10. Хидравлични изследвания на изходни устройства на нефтоуловитвли, Годишник на ВИАС/1997 11. Приложение на множествения регресионен при хидравлични изследвания на входни устройства на нефтоуловители, Техн. мисъл, год.XXVI,1989, N6

Друга информация

Работа и участие в международни конгреси и конференции в България и чужбина. Участие в международни проекти и проекти в България

ПубликацииКонспекти

Хидравлика за специалност ВК
Проф. д-р инж. Мариана Мараджиева

Хидромеханика за трите специалности
Проф. д-р инж. Мариана МараджиеваHydraulics and Hydromechanics
Prof. Dr. Eng. Mariana Maradjieva

Hydromechanics
Prof.Dr.Eng.Mariana Maradjieva


Хоби

спорт, плуване, художествена литература, класическа музика