Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р инж. Венци Божков

Хидротехнически факултет, Хидравлика и хидрология

доц. д-р инж. Венци Божков
Кабинет А424
Приемно време Понеделник 09:00-10:00
Четвъртък 11:00-12:00
мобилен 0887 422 179
Телефон 9635245/597
E-mail bojkov_fhe@uacg.bg
Семейно положение женен

Лекционни курсове

Инженерна хидрология

Образование

Учебно заведение: Университет по архитектура, строителство и геодезия - София Свободна аспирантура Тема: “Интелигентни методи (data mining) за подбор и систематизиране на данни за оценка на речния отток”. Продължителност: от 02.2004 до 04.2005 Научна степен: доктор-инженер

Учебно заведение: Международен институт за инфраструктурно, хидравлично и екологично инженерство (IHE) – гр. Делфт, Холандия Продължителност: от 10.1999 до 04.2001 Квалификация: MSc Хидроинформатика (with distinction)

Учебно заведение: Изследователски център по водни ресурси (VITUKI) – Будапеща, Унгария Международен след дипломен курс Тема: Хидроложки методи в управлението на околната среда Продължителност: от 03.1999 до 07.1999 Диплома: Num.: 1-1999.27.07.

Учебно заведение: Технически Университет - Трондхейм, Норвегия Специализация Тема: Хидроложко моделиране и хидроложки информационни системи Продължителност: от 11.1995 до 04.1996

Учебно заведение: Технически Университет - София Продължителност: от 10.1990 до 04.1992 Квалификация: Следдипломна специализация по приложна математика и информатика Диплома Num.: 519-1992.04.22.

Учебно заведение: Висш институт по архитектура, строителство и геодезия - София Продължителност: от 09.1985 до 07.1990 Квалификация: Строителен инженер по хидромелиоративно строителство Диплома: Серия А 89 N:019012, Регистрационен N:25866

Езици

Език: четене; говорене; писане. Английски: много добре; много добре; много добре. Руски: добре; добре; добре.

Професионални умения

- работа с персонален компютър - MS Word, Excel, Micrograph Designer, AutoCad , Grapher, MIKE SHE, MIKE 11, MOUSE (сертификат от DHI курс), MIKE NET, NeuroSolutions, GPKernel, Hyfran,; - тариране на хидрометрични витла; - измерване на водни количества; - хидроложки изследвания; - хидроложко моделиране, прилагане на интелигентни (data mining) методи в хидрологията;

Научни интереси

Инженерна хидрология, хидроложко моделиране, хидроинформатика

Членство

IAD International Association for Danube Research – член

BWA Bulgarian Water Association – член

IAHR International Association for Hydraulic Research – член

Участие в научно-изследователски проекти

- Определяне на максималният отток на реки в района на гр. Бобов дол - 1993;

- Хидравлични и хидроложки изследвания на Долен Дунав - 1993;

- Екологична оценка на замърсяването на Варненското и Белославското езеро - 1994; - Оценка елементите на водния баланс на язовир Искър - 1994.

- Измерване на водни количества в стдения и топлия канал на АЕЦ Козлодуй - 1996; - Воден баланс на река Искър от изворите до град Нови Искър - 1996;

- Хидравлични изследвания върху фрагментни модели на опори 19 и 21 от Дунав мост при Русе-Гюргево – 1997.

Участие в международни проекти

- Morphological changes of the Danube riverbed and abatement of their negative effect - PHARE project preliminary phase - 1997.

- Technical Assistance for the Preparation of Phare CBC 2005 Bulgaria-Turkey Project “Capacity Improvement for Flood Forecasting in the BG-TR CBC Region” – 2006;

- EUROPEAID/121561/D/S/BG - Supply of Diagnostic and Modelling Tools, Training and Services for 13 Regional Water Companies in Bulgaria - 2007;

- EUROPEAID/124338/D/SUP/BG, LOT 2 – Delivery of Diagnostic and Modeling Equipment for Water Supply and Wastewater Networks for Gorna Oriahovitza and Liaskovetz - 2008;

- EUROPEAID/120290/D/S/BG - Delivery Of Diagnostic, Maintenance And Modeling Equipment For The Water And Wastewater Network LOT1 – Smolian, LOT2 – Varna, LOT3 – Balchik, LOT4 - Shoumen - 2008;

- “Delivery of equipment for diagnostic and modelling of water supply and sewer networks town Blagoevgrad under ISPA measure №2001/BG/16/P/PE/008 “Treatment of the wastewater of town Blagoevgrad”” - 2009 - 2010; - EU OJ 2008/S 144-193996 “Technical assistance for Preparation projects in water sector – group A – Burgas, Gabrovo, Kustendil, Ruse, Sliven, and Vratsa”- 2009 - 2010.

Публикации

1. Ст. Модев, В. Божков – Брошура за практическо обучение по инж. хидрология - 1995. София;
2. Ст. Модев, В. Божков, М. Печинова – Методика за калиброване на стенд за тариране на хидрометрични витла - юни 1998 – Национална конференция с международно участие, “Напояване и отводняване ‘98”, сборник статии;
3. V. Bojkov - Study of water resources information policy based on the provisions of the EU environmental legislation – 1999, Water Resources Research Centre, Budapest, Hungary;
4. V. Bojkov – Runoff modeling with Genetic Programming and Artificial Neural Networks – 2001, IHE Delft, The Netherlands;
5. В. Божков – Класифициране на хидрометеороложки данни с използване на изкуствени невронни мрежи – 2002, Национална конференция с международно участие на ВСУ “Л. Каравелов”, Сфия, сборник статии;
6. V. Bojkov - An Approach for Runoff computation using three Data Mining Techniques – 2002, in Urban water management 2003, Earth and Environmental Sciences – vol. 25, pp.134, Kluwer Academic Publishers;
7. В. Божков – Приложение на “data mining” техники за класифициране на хидроложки данни - 2002, Юбилейна научна конференция 60 години УАСГ, София, сборник статии том 7;
8. В. Божков - Използване на генетичното програмиране и изкуствените евронни мрежи в хидрологията - 2002, Юбилейна научна конференция 60 години УАСГ, София, сборник статии том 7;
9. Н. Лисев, В. Божков – Изследване трансформацията на катастрофална вълна от разрушаване на яз. Бели Искър - 2002, Юбилейна научна конференция 60 години УАСГ, София, сборник статии том 7;
10. V. Bojkov, St. Modev, Martina Pechinova – Hydrologic computations based on Genetic Programming – 2003, First Central European DHI Software Conference, Prague, Czech Republic;
11. Kazakov B., Tzankov B., Lisev N., Bojkov V. – Kozloduy NPP cooling water discharge – field study and modeling – XXX IAHR congress, 24-29 August 2003, Thessaloniki, Greece;
12. Проф. дтн инж. Румен Арсов, гл. ас. инж. Венци Божков - Относно Проект 134 “Създаване на междуфакултетен Геоинформационен център за обучение в областта на инфраструктурното строително инженерство” – 17-19.09.2003 г. Албена, Национална конференция за обмен на опит в работата по проекти за подобряване качеството на обучение и управление на висшите училища;
13. Krejcik, J, Zeman, E., Bojkov, V., Dimov, A. – Using EU Standards and Hydroinformatics Tools for Best Investment Strategy in Urban Water Management – Recent CEE Experience – 9th BNAWQ Scientific and Practical Conference, 18-20 February 2004, Sofia Bulgaria;
14. В. Божков – Приложимост на интелигентни методи (data mining) за подбор и систематизиране на данни за оценка на речния отток – дисертация PhD, април 2005 УАСГ;
15. В. Божков – Получаване на зависимости за оразмерителни характеристики на интензивни дъждове с генетичното програмиране – първа международна конференция с техническо изложение по водни ресурси, технологии и услуги Булаква 2005, юни 2005, София.
16. В. Божков – Моделиране на повърхностния отток в речни водосбори на основата на ГИС и специализиран софтуер – списание Булаква, брой 3, 2005;
17. М. Печинова. В.Божков Сравнителен анализ на характеристиките на интензивните дъждове –, списание Булаква, брой 3, 2007;
18. V. Bojkov, T. Metelka - Implementation of MIKE URBAN software for modelling of water supply and sewer systems in Bulgaria – DHI Software conference, Dubrovnik, 10.2008;
19. T. Metelka, V. Bojkov - Conceptual Approach to Storm Water Management in Urbanized Areas - трета международна конференция Булаква 2009, май 2009, София;
20. М. Печинова, В. Божков - Сравнение на минималния отток на река Дунав при Силистра след влизането в експлоатация на хидротехническия комплекс «Железни врата» - сп. Водно дело, брой 3/4 2009 г;
21. М. Тесарик, П. Тунев, В. Божков, З. Свитак – Идеен подход за намаляване загубите на вода – сп. Булаква, бр. 03/04 2009;
22. Ст. Модев, В. Божков, М. Печинова - Записки по „Инженерна хидрология” за практическо обучение на студентите от II и III курс при Хидротехнически факултет;
23. Prof. R. Arsov, Kr. Gotcheva , Dr. V.Bojkov, Dr. T.Metelka – Impact of DHI Technology on Bulgarian Water Sector Development in Framework of Technical and Infrastructural Aid in the period 2006-2010 – DHI Software conference, Copenhagen, 09.2010;
24. В. Божков, Силвия Кирилова-Йовчева - Генериране на регионални зависимости за характеристиките на максималния отток за водосборния басейн на яз. Цанков Камък – за печат;
25. Z. Sviták, V. Bojkov, T. Metelka, D. Moran – Rehabilitation Strategies in Water Networks as Combination of Operational, Property and Model Information – Third International Workshop “Water Loss Reduction in Water Supply Systems, 18-19.XI.2010, Sofia, Bulgaria.
26. T. Metelka, V. Bojkov - Stormwater Management under the Climate Change Conditions - четвърта международна конференция Булаква 2011, април 2011, София;
27. Венци Божков, Мартина Печинова, Силвия Кирилова – „Регионални зависимости за определяне на максималния отток във високите части на водосбора на река Марица“ - Водно дело – 2012;
28. М.Печинова, В.Божков – „Регионални зависимости за определяне на максималния отток във водосбора на река Тунджа след яз. Жребчево“ - Международна юбилейна научно-приложна конференция: Наука и Практика – 70 години УАСГ, ноември 2012 г.;;
29. Мартина Д. Печинова, Николай П. Лисев, Венци Хр. Божков – „Регионални зависимости за годишния отток в средното и долното течение на река Марица“ - Годишник УАСГ, 2014;
30. Мартина Печинова, Венци Божков – „Регионални зависимости за максималния отток в средното и долното течение на река Марица“ - Юбилейна международна научно-техническа конференция – 65 години ХТФ и 15 години Немскоезиково обучение– УАСГ, София – ноември 2014

.