Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р инж.геол. Ивайло Иванов

Факултет по транспортно строителство - Зам.-декан по учебната дейност

Факултет по транспортно строителство, Геотехника

доц. д-р инж.геол. Ивайло Иванов
Кабинет Р315
Приемно време

Приемно време Вт.: 10.00 - 12.00 ч. (Ректорат, ет. 3, каб. 315)

Приемно време в зам. декански кабинет - ФТС (Нова сграда, корпус "Б", ет. 3): Вторник 12.00 - 14.00 ч..

Телефон 9635245/330; GSM 0887516007
E-mail bulgeo@dir.bg
Семейно положение Женен
Постъпил в УАСГ 1996

Лекционни курсове

„Инженерна геология и хидрогеология” за специалности ВК, ХТС, ХМС от 2002 г. до сега.  

 „Инженерна геология и хидрогеология” за специалности ХСН и ТСН (немскоезично обучение) от 2010 г. до 2013 г., след което специалността временно е спряна.

„Инженерна геология и хидрогеология” за специалност ТС от 2016 г. до сега.    

Образование

1982 - Средно образование, 35 ГРЕ "М. И. Калинин" – гр. София.

1989 - Инженер геолог – хидрогеолог, ВМГИ – София.

2012 - Доктор по инженерна геология, Геологически институт към БАН.

2013 - УАСГ - Доцент по инженерна геология и хидрогеология.

Езици

Английски език, немки език - комуникационно ниво Руски език - отлично

Професионални умения

Инженерна геология и хидрогеология

Завършен курс по компютърна графика AutoCad – 2004 г. – УАСГ, Център за следдипломно и факултативно обучение.

Завършен курс за експерт по ОВОС – 1998 г. – УАСГ, Център за следдипломна квалификация
 

Научни интереси

Инженерна геология и хидрогеология на карстовите терени

Научна дейност

Учебна дейност в УАСГ

Доц. д-р Ивайло Иванов е разработил учебни програми и води лекционни курсове, упражнения и практически занятия по дисциплината "Инженерна геология и хидрогеология" на студенти от следните специалности на УАСГ:
• ТСН и ХСН – 1-ви курс на немски език от 2010 г. до 2013 г., след което специалността временно е спряна
• ВиК, ХТС и ХМС – 2-ри курс от 2002 г. до сега;

Участие в образователни проекти

Доц. д-р Ивайло Иванов е участвал в  образователни проекти на Национално сдружение "Недвижими имоти" и на Българска федерация по спелеология по национални и финансирани от ЕС програми, свързани с обучението и квалификацията на кадрите – 2008, 2009, 2010, 2011 г.

Участие в научноизследователски експедиции

1996 г. – Експедиция на БФСп  и Албанската асоциация по спелеология "Албания – 96" - Изследване на карста и карстовите подземни води в района Бога – Кожня, североизточна Албания.
1990 г. – Експедиция на БФСп и Географски институт – гр. Кунмин, Китай "Юнан – 90" - Изследване на карста и карстовите подземни води в южната част на провинция Юнан, Китай.
1989 г. – Експедиция на спелеоклуб "Хеликтит" и БФСп "Италия – 89" - Изследване на карста и карстовите подземни води в района на Юлийски Алпи (Гориция – Триест), североизточна Италия.

Участие с доклади в десетки национални и международни научни конференции

 

 

 

Членство

INTERNATIONAL SOCIETY OF SOIL MECHANICS AND GEOTECHNICAL ENGINEERING (ISSMGE)

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ЗЕМНА МЕХАНИКА И ФУНДИРАНЕ.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (КИИП).

БЪЛГАРСКО ГЕОЛОЖКО ДРУЖЕСТВО (БГД)

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HYDROGEOLOGISTS (IAH)

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ENGINEERING GEOLOGY AND ENVIRONMENT (IAEG)

Участие в научно-изследователски проекти

Състояние и проблеми на карста и карстовите води в Карлуковския карстов район, 1998 г.
Финансиране: Регионален екологичен център за централна и източна Европа.
Изпълнител: Българска федерация по спелеология.
Колектив от БФСп: д-р П. Берон, д-р А. Бендерев, гл. ас. И. Иванов, А. Жалов, Т. Даалиев.

Изследване на качествата на подземните води в района на ОЦ “Земляне”, 2005 г.
Финансиране:  “Топлофикация София” ЕАД, ТР”Земляне”.
Изпълнител: "БулГеоинвест" ЕООД под контрола на ГИ БАН – секция "Хидрогеология".
Колектив: инж. геол-  хидрогеол. И. Иванов, Н. Каменов. Становище –  д-р А. Бендерев.

Изследване на специфични статични и динамични параметри на строителните почви
Финансиране: УАСГ.
Изпълнител: Колектив от кат. "Геотехника" при УАСГ.
Научен колектив: доц. д-р Л. Михова, ас. Т. Танев, ас. Н. Керенчев, инж. Нгуен Чък, гл. ас. И. Иванов.
 

Обследване на водоносния хоризонт в района на ТЕЦ “София”, 2015 г.
Финансиране:  “Топлофикация София” ЕАД
Изпълнител: "Аква Тера Консулт" ООД
Колектив: инж. геол-  хидрогеол. И. Иванов, инж. геол-  хидрогеол. Л. Ангелов, инж. геол-  хидрогеол. К. Калев

Проучване на произхода на токсичен шествалентен хром в питейните води в област Плевен.
Финансиране: УАСГ, Договор БН-205/2017

Ръководител проект: доц. Ивайло Иванов

Изпълнител: Колектив от кат. "Геотехника" и кат. "ВКПВ при УАСГ.
Научен колектив: гл. ас. Ирина Ангелова - кат. "ВКПВ", инж. Светлана Лазарова - лаборант кат. "ВКПВ", студенти.  

Участие в проектиране и строителство

Инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания и проекти към януари, 2016 г.

Инженерногеоложки и геотехнически проучвания и проекти – над 170 броя.
• Инженерногеоложки и геотехнически проучвания на жилищно и обществено строителство –  над 90 бр.
• Инженерногеоложки и геотехнически проучвания за укрепване на склонове и откоси – над 20 бр.
• Инженерногеоложки и геотехнически проучвания за енергийно строителство – над 8 бр.
• Инженерногеоложки и геотехнически проучвания за хидротехническо строителство –  над 16 бр.
• Инженерногеоложки и геотехнически проучвания за транспортно строителство и отбрана (пътно, железопътно, пристанищно, военни обекти)  – над 20 бр.
• Инженерногеоложки и геотехнически екпертизи – над 8 бр.
• Инженерногеоложки и геотехнически становища и оценки – над 10 бр.

Хидрогеоложки и екологични проучвания и проекти – над 110 броя.
• Хидрогеоложки проучвания за оценка на експлоатационните ресурси от подземни води –  над 65 бр.
• Хидрогеоложки проучвания и проекти за изграждане на сондажни кладенци за техническо и питейно-битово водоснабдяване – над 30 бр.
• Хидрогеоложки проучвания и проекти на водопонизителни системи за отводняване на строителни изкопи – над 8 бр.
• Хидрогеоложки проучвания и проекти за добив на геотермална енергия от подземни води – 3 бр.
• Хидрогеоложки проучвания и проекти на санитарно-охранителни зони за подземни води – 3 бр.
• Екологични проекти – 2 бр.
• Хидрогеоложки експертизи – 2 бр.
 

Научни и академични длъжности

кат. “Геотехника” - Асистент, старши асистент и главен асистент по инженерна геология и хидрогеология.

От 2013 г. - Доцент по инженерна геология и хидрогеология

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Иженерна геология, хидрогеология, сондиране, водоснабдяване, отводняване, укрепване на изкопи и свлачища, карст

Публикации

Публикации, свързани с инженерногеоложки проблеми при строителството
1. Stefanoff, G. J. Jelev, I. Ivanov. Eine “verkehrte” Winkelmauer als Stütze eines steilen Hanges. 5. Osterreichische Geotechniktagung. Vien.21-22.02.2005, s. 417 -  421
2. Иванов И., Е. Бейкова, Н. Попов. Една авария на строителен изкоп. Причини и поуки.  Сборник материали SGEM 2006, Vol. II, стр. 171 - 178.
3. Ivanov, I. Regarding some dynamic characteristics of the soils and the liquifaction potential of sands in Sofia. Сборник материали SGEM 2008, Vol. II, стр. 459 - 465.
4. Ivanov, I. Engineering geological and hydrogeological problems in the construction of high buildings and the execution of deep construction pits in Sofia, Bulgaria. International Conference Euroengeo 2008, 15 - 19 September  2008, Madrid, Spain, Full text on CD.
5. Иванов, И. Проучване на суфозионни каверни в района на спирка Синитево по ж.п. линията София – Пловдив. Сборник материали на Международна юбилейна научно-приложна конференция – 70 години УАСГ. София, ХІІ.2012, стр. 77 – 82.

6. Ivanov, I., L. Mihova. Study of Soil Deformations caused by the Discharge of Groundwater in Case of Different Geological Structure. Proc of the XIII European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Vol. 2, Prague, Czech Republic. 25 - 28.VIII.2003,  p. 627 - 630.
7. Mihova, L., I. Ivanov. Numerical Methods for Investigation of Soil Settlements due to the Groundwater Supply Systems. Proc of the VIII International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering. Podbanske, Slovakia, 05 - 09.X.2003
8. Ivanov, L. Mihova. Modeling of settlements as a result of groundwater level lowering by deep excavation of ventilation shafts of Sofia Metropolitan. Proceedings of XIV European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ECSMGE 2007),
24-27 September 2007, Madrid, Spain, p. 175 - 178.
9. Иванов И. Проблеми и предизвикателства при отводняването на най-дълбоките изкопи при разширението на Софийското метро. Сборник материали от Юбилейна научна конференция 65 години УАСГ, София, V.2007, стр. 187 – 198.
10. Иванов И., Разлики между проучване, проект и действителност при отводняването на един от най-дълбоките изкопи на Софийското метро. Сборник материали SGEM 2007. Пълен текст на CD.

 

11. Михова Л., И. Иванов. Деформационно поведение на скални почви при разкриване на каверни във варовикова скална основа. Сборник доклади от VI международна конференция по геомеханика. Варна, VI.2014.Стр. 266 - 273.

Публикации по инженерногеоложки проблеми,  свързани с устойчивостта на склонове и откоси
12. Ангелов, К., И. Иванов, Г. Златев. Оценка на опасността и риска от развитие на срутищни явления в скалните венци над гр. Провадия. Сборник материали на ІХ национална маркшайдерска конференция “Анализ, моделиране и контрол на геоложкия риск в нарушени терени”. Варна, VІ. 2002, стр. 247 – 254.
13. Иванов, И. Статистическа оценка на устойчивостта на скални откоси. Годишник на УАСГ, Том ХLІ 2004, Свитък ІV. стр. 171 – 179
14. Иванов И., Н. Михайлов. Свлачища в разломни зони и стръмни терени – проблеми и предизвикателства при проучването.  Сборник материали на Национална научно-техническа конференция „Състояние и овладяване на свлачищните и ерозионните процеси в  Р. България”. София, ХІІ. 2006, стр. 145 - 154.
 

Публикации, свързани с инженерногеоложки и хидрогеоложки проблеми в карстови терени
15. Ivanov, I. Relation between geological, tectonic, climatic and hydrogeological conditions in a karst region Boga – Kozhnia, Albania. Theoretical and applied karstology Vol. 11-12/1998 - 1999, Academia Romana,  Institute of Speleology “Emil Racovita”, p. 101 – 108.
16. Иванов, И. Връзка между тектониката и окарстяването в Каменополско-Карлуковския карстов район. Сборник с материали от “Национална научна конференция по проблеми на карста и спелеологията”, София, 1999, стр. 63 – 69.
17. Иванов, И. Геотехнически проблеми при строителството в карстови терени. Годишник на УАСГ, Том ХL 1999 – 2001, Свитък ІV. 
18. Иванов, И. Екологична характеристика на състоянието на карста и карстовите води в Карлуковския район. Сборник материали на Іва Национална конференция “Околна среда и културно наследство в карста”, София, 2000, стр. 61 – 67.
19. Иванов, И. Некоторые инженерно-геологические и экологические проблемы карста Болгарии. Сергеевские чтения, выпуск ІV, Москва, Геос, 2002, стр. 124 - 128.
20. Ivanov, I., B. Kirov. Illegal Waste Dumps and Karst Health in Karlukovo, Bulgaria. Proc. of the IV International Conference of ORBIT. Part II, Perth, Australia, 30.04 - 02.05.2003, p. 73 - 79
21. Иванов, И. Критерий за устойчивост на сводове на карстови каверни. Сборник материали SGEM 2005, стр. 531 - 539.
22. Ivanov, I. Criteria for Assessment and Zoning of Karst Hazard in Bulgaria. International Symposium on Latest Natural Disasters - New Challenges for Engineering Geology, Geotechnics and Civil Protection, 5-8 September 2005, Sofia, Bulgaria, Full text on CD.
23. Иванов И., Определяне на вероятността за развитие на негативни карстови форми на повърхността в условията на покрит карст. София, Сборник материали на Национална юбилейна конференция „80 години СК „Академик”, ХІ. 2008, стр. 65 - 69.
24. Иванов И., Анализ на резултатите от изследванията, проведени по време на експедиция “Албания - 96” в карстовия район “Бога-Кожня” и перспективи за развитие на дълбоки пропасти в района. Сборник материали на национална научна конференция "20 години български изследвания в Албания". ХІ.2011, под печат.
25. Иванов И. Автореферат на дисертация на тема" Анализ и оценка на опасността от пропадания на терена в Каменополско-Карлуковски карстов район". София, ГИ БАН, Х.2012 г., 48 стр.
26. Иванов И. Нова методика за оценка на карстовата опасност. Списание "Инженерна геология и хидрогеология". София,  ГИ БАН 2012, бр. 26, стр. 73 – 90.

27. Иванов И., И. Петров. Анализ на факторите, влияещи върху развитието на карстовите системи и движението на подземните води в Карлуковския карстов подрайон. Сборник материали от Балканска Спелеоложка конференция. София, III.2014. Стр. 107 - 115.
28. Иванов И. Применение некоторых гидрохимических исследовании карстовых вод в качестве дополняющего критерия оценки опасности возникновения провалов. Материалы международного симпозиума "Экологическая безопасность и строительство в карстовых районах". Россия, Пермь, V.2015. Стр. 167 - 172.
29. Иванов И. КАРСТОВАТА ТЕМАТИКА В БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ. Сборник доклади от Международна научно-практическа конференция "Прокарст - терра". София, ГГГИ БАН, IX.2015. Стр. 92 - 99.
30. Иванов И. ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ТАВАНИТЕ НА НЯКОИ ПЕЩЕРИ В КАРЛУКОВСКИЯ КАРСТОВ РАЙОН. Сборник доклади от Международна научно-практическа конференция "Прокарст - терра". София, ГГГИ БАН, IX.2015. Стр. 156 - 163.

Публикации, свързани с хидрогеоложки проблеми
31. Иванов, И. Прогнозиране на  интрузията  на морски води в сарматския крайбрежен карстов водоносен хоризонт по Северното Черноморие. Сборник с материали от Научната конференция – 50 години ХТФ , УАСГ, София, 1999, стр. І-149 – І-155.
 

32. Иванов И., Н. Стоянов. Перспективи за търсене на термални минерални води в района на гр. Неделино. Сборник доклади от Юбилейна международна научно-техническа конференция 65 години ХТФ и 15 години немскоезично обучение в УАСГ. София, УАСГ, XI.2014. Публикувано на CD.
33. Stoyanov N., A. Benderev, V. Petrov, I. Ivanov, V. Hristov. Some problems on the interaction of the urban environment and groundwater in the city of Sofia. Poster session of IAH Central Europe Groundwater conference "Groundwater risk assessment in urban areas". Romania, Constanta. X.2015.

Друга информация

Получени награди

2009 г. – Почетен знак на Българска Федерация по спелеология за заслуги към спелеологията и изучаването на карста в България.
2006 г. – Преподавател на годината от Факултет по транспортно строителство. Награда от Студентски съвет на УАСГ, връчена на ХАОС – 2006.
2005 г. – Преподавател на годината от Факултет по транспортно строителство. Награда от Студентски съвет на УАСГ, връчена на ХАОС – 2005.
 

 

Книги


Ръководство по геотехника, разработено съгласно изискванията на Еврокод 7 - Геотехническо проектиране. София, КИИП, 2012 г., 456 с.
Г. Илов (ред.), Т. Германов, Ж. Желев, Б. Киров, Д. Денев, Л. Михова, Р. Върбанов, А. Тоцев, М. Тодоров, Ив. Иванов


Учебни материалиИнформация

Хоби

Спелелогия,алпинизъм