Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р инж. Руска Динкова

Геодезически факултет, Приложна геодезия - Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Руска Динкова
Кабинет Р315а
Приемно време

Вторник 13:00 - 15:00

Телефон 9635245/628
E-mail dinkovar_fgs@uacg.bg

Лекционни курсове

Вертикално планиране, Подробни устройствени планове

Образование

Висше - Висш инженерно-строителен институт - София

Езици

Руски, френски

Професионални умения

Вертикално планиране, подробни устройствени планове, геодезия

Научни интереси

Устройствено планиране, инвестиционно проектиране

Научна дейност

В областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране

Членство

- Научно-технически съюз по геодезия, картография и земеустройство - Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Участие в проектиране и строителство

- Проектиране, вертикално планиране (ВПл) и трасиране на жилищни кооперации в София - "Финансист", кв."Лозенец", кв".Редута",кв."Манастирски ливади", кв."Надежда", кв."Люлин", кв."Левски, "кв".Банкя" и др. - Проектиране и строителство на вертикалната планировка на квартал "Добровски" в гр.Разград – 1978 г. - Проектиране ВПл и строителство на разширение на УСБ на ВИАС - "Семково", Рила - Проектиране ВПл и строителство на разширение на Профилакториум на ГУСВ "Св.Константи" - Варна, сега "Сана" - Проектиране ВПл и строителство на разширение на училищни комплекси в София, Казанлък - Вертикално планиране на търговски комплекс "Деница" - Младост III част - Проектиране ВПл и строителство на жилищни комплекси "Бриз-Юг" и "Бриз-Север" - Крайпътни обекти / бензиностанции, КПП, паркинг-площи, площадки и др./ - Проектиране ВПл на част от бизнес-център "СОРАВИЯ", гр.София - 1999 г. - Проектиране ВПл на фабрика за ориенталски тютюни "ДАИМЪН", гр.Хасково - 1999 г. - Изработване на трасировъчни планове на жк."Бокар", гр.София - 1999 г. - Проектиране ВПл на пешеходна зона в курортен комплекс "Албена" - 2000 г. - Проектиране ВПл и трасиране на плувен басейн и ресторант на х-л "Боряна" в курортен комплекс "Албена" - 2000 г. - Проектиране ВПл на бизнес център на БТК, ул."Шар планина", София - Проектиране ВПл на ЖСК "Бриз"-юг, кв. Манастирски ливади и прилежащите улици - 2003 - 2013 г. - Проектиране ВПл на еднофамилни къщи и др. - Други

Научни и академични длъжности

д-р доцент, зам. декан на ГФ по научно-изследователската работа

Ключови думи за научно-изследователска дейност

ПУП, вертикално планиране

Други длъжности и дейности

1977 г. - 1979 г. - Председател на секция "Приложна геодезия" към НТС 2003 г. до 2012 г. - Член на Управителен съвет на КИИП, представител на секция "Геодезия, Приложна геодезия"

Публикации

1. Р. Димитрова, П. Пенев "Точност на точките от строителна мрежа, определени по метода на Дурнев", "Годишник на Висшия инженерно строителен институт, София, ХХVІ Т."/1975 – 1976/. Св. ІІІ 2. Р. Димитрова, Д. Динков "Особености и изисквания на геодезическите работи при метода пакетно – повдигани плочи", сп. "Геодезия, картография, земеустройство", кн. 2/1977 г. 3. Р. Димитрова, Д. Динков "Някои особености при вертикално планиране на улиците на гр. София", сп. "Геодезия, картография, земеустройство", кн. 5/1978 г. 4. Р. Димитрова "Върху точността на строителните мрежи, положени като микротрианголация" "Годишник на Висшия инженерно строителен институт, София, ХХVІІ Т"./1977 – 1978/, св.3. 5. Р. Димитрова "Необходимост от създаване на специални регулационни планове на подземното строителство", сп. "Геодезия, картография, земеустройство", кн. 6, 1980 г. 6. Р. Димитрова "Вертикалните параболични криви като елемент на пространственото проектиране на магистрални улици", доклад изнесен на Н.Т. конференция с международно участие "Геодезически работи при проектиране и изграждане на населени места", 28 – 29 май, 1982 г., гр. Бургас. 7. Р. Димитрова "Производствено - технически приложения при проектиране на надлъжен профил във вертикална крива", сп. "Геодезия, картография, земеустройство", кн. 5,1983 г. 8. Dimitrova R., Dinkov D. "Urbanization des lokalites et des zones histories et conservation de leur aspect individuel" Exposes, ХVІІ Congres de la FIG, Sofia, 19 – 28 .VІ. 1983 г. 9. Р. Димитрова "Върху съчетаването на вертикални и хоризонтални криви", "Годишник на Висшия инженерно строителен институт, София, ХХХІ т."св.ІІІ /1983 – 1984 г/. 10. Р. Димитрова, П. Пенев, К. Костадинов "Автоматизация при изработване на нивелационни планове и на проекти за вертикално планиране в населени места", доклад изнесен на национално съвещание "Перспективи за автоматизиране на геодизеческите работи в населените места", 15 – 16 май 1986 г., гр. Плевен. 11. Р. Димитрова Проблеми при вертикалното планиране в стръмни терени" сп. "Геодезия, картография, земеустройство", кн.1, 1987 г. 12. Р. Димитрова "Екология и вертикалното планиране", доклад на Н.Т. конференция "Ролята на геодезията, картографията,фотограметрията и земеустройството при опазване на природната среда", 2 – 3 ноември, 1989 г. гр. Благоевград. 13. Р. Димитрова "Вертикално планиране, комуникации и инфраструктура в спортни съоръжения", "Годишник на Висшия инженерно строителен институт, София, ХХХVІ т.", св.ІІІ/1991 – 1992 г./ 14. Р. Димитрова, А. Димитрова "Влияние на природните фактори върху оптималното проектиране на жилищната среда", "Годишник на УАСГ София, ХХХVІІІ т."св.ІІІ/1996 г./ 15. Р. Димитрова "Оптимално проектиране на гаражи", "Годишник на УАСГ София, ХL т.", св.ІІІ /1996 г./ 16. Р. Димитрова, П. Пенев "Инструкция за изработване, прилагане и поддържане на планове за вертикално планиране", МРРБ, 1998 г. 17. Р. Димитрова "Обучението на студентите в УАСГ и отражението му в практиката", УАСГ София, юбилейна научна конференция – сборник доклади, том 8 – Геодезия, транспортно строителство, геотехника, математика и физика – 11, 2002 г. 18. Р. Димитрова "Жилищно строителство в стръмни терени – проблеми и нормативни документи", доклад, изнесен на Трета национална конференция с международно участие, "Проектиране и строителство на сгради и съоръжения", гр. Пловдив, DCB 2004 г. 19. Р. Димитрова "За цените в инвестиционното проектиране" сп. "Геодезия, картография, земеустройство", кн.1 - 2/ 2005 г. ISSN 0324 - 1610 20. Р. Димитрова "Отражение на вертикалното планиране върху околната среда", доклад, изнесен на Научна конференция "Природни науки, 2005 г.", гр. Варна, 30. 09 – 03. 10. 2005 г., обнародван в "Годишник на Шуменския Университет "Епископ Константин Преславски", т. ХVІВ5 – "Природни науки", стр. 36. 21. Р. Димитрова "Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 от 2001 г., за обема и съдържанието на устройствените планове и схеми (ДВ бр. 57 от 2001 г.)", Информационен бюлетин на КИИП "Български инженер", бр.5/02.2006 г. ISSN 1312 – 6423. 22. Р. Димитрова "Обречени сме да работим заедно", разговор с инж. Руска Димитрова, гл. ас. в катедра "Приложна геодезия"на УАСГ и член на Управителния съвет на КИИП - "Арх – Арт борса", бр.26(741) година ХV, 29 юни – 6 юли 2006 г.,стр. 16 23. Р. Димитрова "За законите ,тяхното приложение и още нещо", "Строителство – Градът", бр.14(456), 10 – 16 април 2006 г., стр. 60. 24. Р. Димитрова "За устройствените планове и нормативната база", "Строителство – Градът", бр.18(460), 8 - 14 май 2006 г., стр. 52. 25. Р. Димитрова "Проблеми при вертикалното планиране на населени места", АВТОРЕФЕРАТ на дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен "Доктор", 2006 г. 26. Р. Димитрова "Стандартизацията в инвестиционното проектиране" сп. "Геодезия, картография, земеустройство", бр. 3 - 4/ 2006 г., стр.12 27. Г. Вълев, Р. Димитрова, Ив. Янков "Приложение на програмата SHADE за целите на градоустройственото проектиране", доклад 62, кн. 16 – сборник резюмета, стр.378, изнесен на 16-ти Международен симпозиум "Съвременни технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области", 09 – 10 ноември 2006 г., гр. София. 28. Руска Димитрова "За проектирането, нормативните документи и ерозионните процеси в населени места", сборник доклади, стр.322, изнесен на Национална научно – техническа конференция "Състояние и овладяване на свлачищните и ерозионните процеси в Р България", 30.11 – 01.12. 2006 г., гр. София. 29. Руска Димитрова Динкова "Относно промени в Наредба №2 за изработване на комуникационно – транспортни планове", "Годишник на УАСГ София, ХLІІ т.", св. ІІІ/2006 г., стр.23. 30. Руска Димитрова Динкова "За промените в Наредба №8 към Закона за устройство на територията", "Годишник на УАСГ София, ХLІІ т.", св. ІІІ/2006 г., стр.31. 31. Р. Димитрова, А. Райчева, З. Ангелова "Директива 2005/36 ЕО на Европейския парламент и на съвета, относно признаването на професионалните квалификации, съставена в Страсбург, 07.09.2005 г., Информационен бюлетин на КИИП "Български инженер", бр. 15/01.2007 г. ISSN 1312 – 6423, стр.11. 32. Руска Димитрова "Проектиране на улични паркинги и вертикалното им планиране", доклад за юбилейната научна сесия на УАСГ, 17 – 18 май 2007 г., по случай 65-годишнината на Университета, сборник резюмета, под печат, доклади на CD. 33. Руска Димитрова "Европейска концепция за достъпност-възможност за професионалната изява на членовете на КИИП", Информационен бюлетин на КИИП "Български инженер", бр.17/03.2007 г. ISSN 1312 – 6423. 34. Руска Димитрова Уличната мрежа в урбанизираните територии, сп. "Строителен бизнес", бр. 5(1), юни 2008 г. 35. Руска Димитрова "Относно устройствените планове и нормативната база", "Годишник на УАСГ, томХLIV, св. ІІІ, София, 2009 г., ISSN 1310 – 814Х. 36. Руска Димитрова "Отнсно устройствените планове и нормативната база, Международна научно приложна- конференция, УАСГ 2009 г. 35. Руска Димитрова Ред. Колегия на сп. "Геодезия, картография, земеустройство". 36. Руска Димитрова Отговорен редактор на св. ІІІ, част "Геодезия", Годишник на УАСГ. 40.За отводняването, вертикалното планиране и ерозионните процеси, ъборник доклади от международна юбилейна научно-приложна  конференция УАСГ2012. Публикации в интернет: 1. Руска Димитрова – Законите, тяхното приложение и още нещо 2. Руска Димитрова – За УСТРОЙСТВЕНИТЕ планове и НОРМАТИВНАТА база 3. Руска Димитрова – Инструкция за вертикално планиране и приложения

Друга информация

- Член на редакционната колегия на списание "Геодезия, картография, земеустройство" към НТС - Отговорен Редактор на част "Геодезия" на годишника на УАСГ

Конспекти