Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р инж. Жулиета Манчева

Строителен факултет, Организация и икономика на строителството

доц. д-р инж. Жулиета Манчева
Кабинет 1036
Приемно време

Вторник 13:00-14:00 ч.
Петък 13:00-14:00 ч.

E-mail eng.mancheva@gmail.com
Постъпил в УАСГ 2006

Лекционни курсове

Образование

Университет по архитектура, строителство и геодезия

Доктор по научната специалност 05.02.21 „Организация и управление на производството (строителството)”, тема на дисертацията "Оценка и оптимизация на риска при управление на разходите в инвестиционния строителен проект", научен ръководител: доц. д-р инж. Стефан Цонев

Университет за национално и световно стопанство

Специалност: Финанси-магистър

Университет по архитектура,строителство и геодезия

Специалност: Промишлено и гражданско строителство-магистър


Езици

английски език, руски език

Научни интереси

В областта на управление, икономика и организация на строителство.

Членство

Член на Научно-техническият съюз по строителство в България, Федерация на научно-техническите съюзи в България и ННТД „Мениджмънт и инженеринг.”
Член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, секция КСС.
Член на Българска асоциация по управление на проекти в строителството (БАУПС).
Член на Съюза на учените.

Участие в научно-изследователски проекти

Оценка и оптимизиране на риска в строителния инвестиционен процес, научноизследователски проект, УАСГ, 2004.

Ръководител на научен проект към УАСГ- ЦНИП, с договор БА-185/16 на тема „Разработване на модел за управление на риска при изграждане на обекти от пътната инфраструктура в България-I етап“, 2016 г.

Водещ изследовател в научен проект към УАСГ- ЦНИП, с договор БА-190/16 на тема „Управление на риска от наводнение в населени места след язовири“, ръководител на колектива: доц. д-р инж. М. Маврова-Гиргинова.

Ръководител на научен проект към УАСГ- ЦНИП, с договор БА-185/17 на тема „Разработване на модел за управление на риска при изграждане на обекти от пътната инфраструктура в България“-Втори етап, 2017 г.

Водещ изследовател в научен проект към УАСГ- ЦНИП, с договор БА-197/17 на тема „Вероятностен анализ за оценка на ефективността на управление на риска от наводнение след язовири“, ръководител на колектива: доц. д-р инж. М. Маврова-Гиргинова.

Научни и академични длъжности

2011-до сега-доцент
2008 – 2011-главен асистент
2007 - 2008 -старши асистент
2006 - 2007 асистент

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Управление на риска на строителен проект;
Симулационен анализ;
Оптимизация на риска;
Разходи в строителството;
Цени и ценообразуване в строителството;
Икономическа ефективност на строителни проекти;
Оценка на разходите през жизнения цикъл на проекта
 

Публикации

Монографии:

Манчева, Ж.С. Анализ на риска при оценка на разходите за строителни проекти. CD Строителен бизнес в Европейския съюз. Модул Финансови разчети. Резон Медиа Груп, юни 2008 г.

Ж. Манчева. Управление на риска в строителните проекти. София, 2014. ISBN 978-619-7084-11-5

Студии:

А. Геренски, М. Маврова-Гиргинова, Ж. Манчева. Ефективно управление на риска от наводнения след язовири. Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия, том 50, бр. 3, 2017. стр. 125-143. ISNN 2534-9759 

Жулиета Манчева. Система за управление на риска при реализация на железопътни инфраструктурни проекти. ISBN 978-619-90883-3-3,  2017 г

Ж. Манчева. Вземане на решение при управление на строителен проект чрез дърво на решенията и вероятностен анализ. Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“, 1-3 ноември 2017, София. (Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия, том 51, 2018)

Ж. Манчева. Система за управление на безопасност и здраве при работа в сектор строителство  Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“, 1-3 ноември 2017, София.  (Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия, том 51, 2018.)

Статии:

Манчева, Ж.С. Анализ на риска с отчитане на корелации при оценка на строителните разходи. Сп. “Строителство”  № 6, 2005, София.

Манчева, Ж.С. Избор на подходящо вероятностно разпределение за моделиране на строителните разходи. Сп. “Строителство” № 2, 2006, София. 

Манчева, Ж.С. Модел за оценка на разходите за подмяна на инсталационни подсистеми в портфейл от сгради. Сп.“Строителство” №.4, 2008, София

Манчева, Ж.С. Оценка на строителната себестойност с многофакторен линеен регресионен модел.  Сп. “Строителство” № 5, 2009, София. 

Манчева, Ж.С. Симулационен анализ с отчитане функцията на полезност при инвестиции в строителната индустрия. Сп. “Строителство” № 2, 2010, София.

Манчева, Ж.С, В. Йорданов. Оптимизиране на eдиничните цени в ценова оферта за инвестиционен строителен проект.  Сп. “Строителство” № 6, 2010, София.

Манчева, Ж.С Портфолио риск анализ при инвестиционни строителни проекти. Сп. “Строителство” № 2, 2011, София.

Манчева, Ж.С. Портфейлът от проекти в строителството. Сп. “Строителен бизнес” № 3 (април), 2008, София.

Манчева, Ж.С. Устойчивото строителство. Сп. “Строителен бизнес” № 5 (юни), 2008, София.

Манчева, Ж.С. Финансова ефективност и риск анализ при оценка на инвестиционни строителни проекти. Сп.“Строителен бизнес” № 9 (ноември), 2008, София.

Манчева, Ж.С. Не всяко вложение на средства е инвестиция. “Строителен бизнес” № 10 (декември), 2009, София. 

Манчева, Ж.С. Практическо приложения на методите за инвестиционен избор при алтернативни проекти. Сп. “Строителен бизнес” № 1 (януари), 2010, София.

Манчева, Ж.С. Практическо приложения на методите за инвестиционен избор при алтернативни проекти - продължение. Сп. “Строителен бизнес” № 2 (февруари), 2010, София.

Ж. Манчева. Оперативните програми в помощ на бизнеса. Сп. Право&Бизнес&Данъци 15.VIII-15IX, 2015 г. бр. 8(46).

Ж. Манчева. Достъп до финансиране за малките, средни и стартиращи предприятия в България. Сп. Право&Бизнес&Данъци 15.VIII-15IX, 2015 г. бр. 8(46).

Ж. Манчева. Дефлацията у нас. Сп. Право&Бизнес&Данъци 15.IX -15.X, 2016 г. бр. 9 (59).

Ж. Манчева. Определяне бюджета на инвестиционен проект с включен риск анализ. 59-та международна научна конференция MГУ „Св. Иван Рилски“, 28 октомври 2016 г. София и в Годишник на Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”, Том 59, Св. IV, Хуманитарни и стопански науки, 2016 стр.84-88 ISSN 1312-1820,

Ж. Манчева. Епистемична неопределеност при инженерна оценка на базовите разход и график на строителни проекти. 59-та международна научна конференция MГУ „Св. Иван Рилски“, 28 октомври 2016 г. София и в Годишник на Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”, Том 59, Св. IV, 2016 стр.89-94, ISSN 1312-1820.

Манчева Ж., Рангелова, Ф., Попова, В.. Рискови фактори влияещи на разходите и графика за изпълнение на инфраструктурни пътни проекти в България. Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия,  2017, 50 (4), 185-198.

Доклади на международни конференции:

Цонев, С.Н., Ж.С. Манчева. Вероятностен анализ при оптимизиране на финансовата ефективност на инвестиционни строителни проекти. 1ST International Conference “MANAGEMENT AND ENGINEERING”, Sofia, 2003.

Манчева, Ж.С., С.Н. Цонев. Влияние на взаимовръзката между стохастични променливи при модела за определяне на разходите за строителство. Трета национална конференция с международно участие, Пловдив, 2004 г.

Цонев, С.Н., Ж.С. Манчева. Модел за оценка на разходите през жизнения цикъл на сгради с прилагане на симулационна оптимизация, Юбилейна научна конференция  65 –годишнина на УАСГ , май 2007, София.

Манчева, Ж.С. Риск анализ при финансова оценка на инвестиционни проекти в строителството. Международна научно приложна конференция УАСГ, София, 29-31 октомври 2009 г /включен и в Годишник на УАСГ София 2011, Свитък ІХ, Том ХLIV, ІSSN 1310-814Х/

Манчева, Ж.С. Вероятностен подход при съвместен анализ на разходите и календарното планиране за изпълнение на строителен проект. Международна научно приложна конференция УАСГ, София, 29-31 октомври 2009 г /включен и в Годишник на УАСГ София 2011, Свитък ІХ, Том ХLIV, ІSSN 1310-814Х/

Манчева, Ж.С. Probabilistic approach to establishing a bid price for infrastructure projects. Четвърта международна конференция  БУЛАКВА 2011- Развитието на водния сектор – предизвикателства и възможности, 13-14 април 2011 г, София

Манчева, Ж.С. Модел за оптимизиране на концесионния период при публично частно партньорство чрез симулационен анализ. Четвърта международна конференция  БУЛАКВА 2011- Развитието на водния сектор – предизвикателства и възможности, 13-14 април 2011 г, София

Манчева, Ж.С Модел за управление на риска при инвестиционни строителни проекти. ХI международна научна конференция ВСУ’ 2011

Манчева, Ж.С. Д. Милчев. Проблеми и възможности пред бизнеса и публичните институции при реализацията на проекти, свързани с ремонт и строителство, финансирани от Европейския съюз. ХI международна научна конференция ВСУ’ 2011

Ж. Манчева. Алтернативен модел за оценка на офертна цена чрез използване на статистически анализ. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Международна юбилейна научно-приложна конференция, 15-17  ноември 2012.

Ж. Манчева. Избор на параметри на финансови инструменти при кредитиране на строителните фирми с използване на симулационен анализ. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Международна юбилейна научно-приложна конференция,15-17 ноември 2012.

Ж. Манчева. Сравнителен вероятностен анализ при оценка на разходите през жизнения цикъл на строителен проект. Втора научно-приложна конференция с международно участие „Управление на проекти в строителството“ /УПС/. УАСГ 5 - 6 ноември  2015 г., София.

Ж. Манчева. Избор между алтернативни инвестиционни проекти с използване на симулационен анализ. Международна научна конференция „Посткризисно управление в бизнеса“. ХТМУ, 27 ноември 2015 г., София.

J. Mancheva. The most relevant aspects for understanding process of risk management in the construction industry. Third International Scientific Meeting in the field of civil and environmental engineering E-GTZ 2016.  June 02-04, 2016, Tuzla, Bosnia and Herzegovina, p. 849-856.

J. Mancheva. Identification and assessment of risk factors causing delays in building construction projects in Bulgaria. Third International Scientific Meeting in the field of civil and environmental engineering E-GTZ 2016,  June 02-04, 2016, Tuzla, Bosnia and Herzegovina, p. 842-848.

J. Mancheva, V. Popova. The most suitable risk management techniques during life cycle of the construction project. XVI international scientific conference VSU'2016, June 09-10, 2016, Sofia.

J. Mancheva. The role of the human factor of the risk management process. XVI international scientific conference VSU'2016, June 09-10, 2016, Sofia.

Танев В., Кутева-Генчева М., Манчева, Ж. Метаморфоза на строително-инвестиционния процес чрез интеграция на Строително Информационен Модел СИМ (BIM-Building Information Model). IХ Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения” - DCB'2016, 15–17 септември 2016 г., Варна, 669-674.

Ж. Манчева , С. Парцалев. Законодателна рамка на етап „Прединвестиционно проучване“ на инфраструктурни проекти в България. IХ Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения” - DCB'2016, 15–17 септември 2016 г., Варна, 197-202.

 Учебници:

Ц. Цаковски, Ж. Манчева, Ст. Йотов.  Икономика на строителството, София, 2011 г.

Ж. Манчева. Лекционни записки по „Управление на риска на проекта“, е-издание, 2016, ISBN 978-619-90883-1-9

Ж. Манчева. Корпоративни финанси, е-учебник 2017, ISBN 978-619-90883-0-2

Ж. Манчева. Икономика на строителството, лекционни записки, е-издание 2017, ISBN 978-619-90883-2-6

Друга информация

Външен експерт по чл.229, ал.1, т.17 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ към АОП с номер ВЕ-1034.

Публикации

Книги

Конспекти

Учебни материали

Курсови задачи и задания

Други

Информация