Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

проф. д-р арх. Йордан Радев

Архитектурен факултет, Промишлени и аграрни сгради - Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р арх. Йордан Радев
Кабинет А705,
Приемно време

 каб. 705 корп.А

Телефон +359 2 9635245/365,
Факс +359 2 9632636
E-mail y.v.radev@gmail.com
Уебсайт www.uacg.bg
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 1975

Лекционни курсове

•Лектор по основна учебна дисциплина към архитектурния факултет “Архитекттура на промишлените сгради и комплекси - спец-курс” A5 •Ръководител и лектор по основна учебна дисциплина “Енергоефективна архитектура и човешкото здраве” - А4 и Ръководител и лектор по избираема учебна дисциплина за А4,5 “Енергоефективно поведение на сгради"  към Архитектурния факултет,  •Ръководител и лектор по избираема учебна дисциплина “Арх. норми и похвати” към Строителния факултет на УАСГ ССС4; •Лектор по основна учебна дисциплина към строителен факултет  “Архитекттура на промишлените и граждански сгради” - англоезично обучение ССС2 и "Еразмус" студенти" ЕнЕфект поведение на сградите" 

Упражнения (корекции) Промишлени сгради А5 и ЕнЕфект "Поведение" на сградите "ЕNSI Key Number" симулация

 

 

Образование

висше,УАСГ-1972 г.,Магистър,Архитектура Доктор - 1991,"Архитектура на сградите за производство"

Езици

Английски, Руски и Немски

Професионални умения

Архитект, проектантски, организаторски, научни, музикални

Научни интереси

 •  "Архитектура на Малки и средни предприятия" -Планиране на териториална и сградна организация ;
 • Недвижими имоти
 • Природа и околна среда
 • Енергоефективна архитектура и човешкото здраве"

Научна дейност

 • •Научен р-л на тема по Университетски план: "Пространствена и планировъчна организация на Малки и средни предприятия" - хармонизация на нормативната уредба с Европейските стандарти І-ви етап завършен 2002, ІІ-ри етап 2003 г. – печатно издание УАСГ, София;
 • Научни изследвания съвместно с "Центъра за Енергийна ефективност - ЕнЕфект"- София върху влиянието на климата и географската среда върху енергийното поведение на сградите в България; 
 • Естествено осветление и архитектура. Приложение и нормативна уредба в Промишлените сгради;
 • Естествено осветление, енергоефективност и технология в проектирането на Генералните планове на Промишлените предприятия - пространствена организация.

Членство

 • Член на Камарата на Архитектите в България ;
 • Член на Съюза на Архитектите в България,
 • Член на Международната "Група Цвят" за България,
 • Член на експертната група на "ЕСФ - Консултинг" по проучване, изработване, управление и оценка на проекти по оперативните програми за финансиране от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския Съюз - ключов експерт 4

Участие в научно-изследователски проекти

 • Научен р-л на тема по Университетски план: "Пространствена и планировъчна организация на Малки и средни предприятия" - хармонизация на нормативната уредба с Европейските стандарти;
 • Член на колектива по Международен научно-изследователски проект на UNDP и Център Ен Ефект - "Знания за енергийната ефективност в частни и обществени сгради";
 • Участие в наши и международни Устройствени и Архитектурни конкурси;
 •  Научен ръководител по темата "Културна идентичност и енергийна ефективност   при  ревитализация    на междублоковите пространства на панелните пространства в гр. София " ФНИ Договор 02/20 - 2014 г

Участие в проектиране и строителство

Професионален опит: Дата от (месец/година):

 • 1975 до (месец/година):продължава Местоположение: София Фирма: ЦНИП – УАСГ Позиция/длъжност: Главен проектант Описание на длъжността: Проектиране на обекти с различно предназначение. Дата от (месец/година):1990 до (месец/година):
 • 1992 Местоположение: Лагос, Нигерия Фирма: “Шелтарх асосиeйтс - архитекти, инженери и урбанисти” Позиция/длъжност: Главен Архитект Описание на длъжността: Управление на проекти в Проектантско бюро. Проектиране от рода на: "Комплекс на Централен офис на Нигерийска Петролна компания" в новата столица на Нигерия - гр. Абуджа, "Монетен двор на Нигерия (печатница)"гр. Абуджа, жилищен комплекс за правителствени нужди - гр. Абуджа,Банкови и др. обществени сгради. Дата от (месец/година):1985 до (месец/година):
 • 1990 Местоположение: София Фирма: Централна лаборатория на “Млечна промишленост” Позиция/длъжност: Главен проектант Описание на длъжността: Проектиране на Заводи за млечната промишленост. Дата от (месец/година):1972 до (месец/година):
 • 1975 Местоположение: София Фирма: Балканстройпроект Позиция/длъжност: Проектант- ІІІстепен Описание на длъжността: Проектиране на жилищни, промишлени и обществени сгради.
 • Други: По важни проекти през посладните 5 г. •Национален конкурс “София и европейската интеграция – концепция за урбанистично развитие”, първа премия в група Работна програма. Р-л колектив – проф Ст. Димитров; •Общ Устройствен план на гр. София – концепция за развитие на Функционална система “Труд”, проект, възложител СО, контракт ОФ “Софпроект”, Р-л колектив – проф Ст. Димитров; ; •Общ Устройствен план на гр. София – предварителен проект за Функционална система “Труд”, проект, възложител СО, контракт ОФ “Софпроект”, Р-л колектив – проф д-р арх. Л. Сиврев •Общ Устройствен план на гр. София – окончателен проект проект за Функционална система “Труд”, проект, възложител СО, контракт ОФ “Софпроект”, Р-л колектив – проф д-р арх. Л. Сиврев ; •Предварителен проект и Програма - ПУП на Промишлена зона “Искър” – гр. София, проект, възложител СО, контракт ОП “Софпроект”, Р-л колектив – проф д-р арх. Л. Сиврев ; •Жилищен блок "Дойран" на "Феста"-холдинг - гр. София, кв Борово.Р-л колектив – доц. д-р арх. Н. Бончев, - реализация; •12 етажен Жилищен блок "А и Я" -  кв. Овча купел, гр. София, р-л колектив-реализация, Саниране на жилищни блокове по програма ПРООН  в София (кв. Изгрев) и Габрово - пилотен проект, по Оперативна програма на МРРБ - Национална художествена гимназия - София, у-ще "Гео Милев" в гр. Трън и училище в гр. Хасково по фонд Козлудуй-  реализация. "Завод за падащи платформи" в с. Григорево  на белгийската фирма "Доландия", Логистичен комплекс на фирма "Домусв с. Раднево "(Ел. Пелин), проекти на редица еднофамилни жилищни сгради в София, Бистрица, Люлин, Костинброд  Троян , Места и др.- реализация.

 

Участие в международни проекти

 • Ера Нет,Урбан-Нет 2006 - 2008,Урбан-Нексус съвместно с АУРЕ - България: Швеция, Германия, Румъния, Гърция и Италия, 2009-2013; 
 • ДжЕФ (Глобален Екологичен Фонд): ЕнЕфект-България, ENSI - Норвегия,Технически Университет София, УАСГ: "Енергийно обследване с програма КЛЮЧОВИ СТОЙНОСТИ (KEY NUMBER)", "Общинска енергийна мрежа", "10 Книги за Зелената архитектура"2004 - 2011;
 • Tempus - Far „Използване на IT технологии за изследване и симулация на енергийното поведение на сградите - с програмен продукт ESPr-UK, Tempus - Far S-JEP 09481-95 София-Техн. Университет, УАСГ, Благоевград Югозападен Университет, Университета „Стратклайд” Глазгоу UK;
 • Пилотен пpoeкт – Създаване и прилагане на обща методология за реципрочно признаване на профес. квалификации в строителния сектор в рамките на процеса на Модуларизация на постоянно обучение - SWAP ("Development and promotion of common methodologies for the reciprocial recognition of professional qualifications in the building sector in the process of Modularization of the permanent traning") партньори: УАСГ, Германия, Малта и Италия - Пporpaмa Leonardo da Vinci2005 - 2007;
 • IP "Градът и туризма" “Intenzive Program Project The Urban City and Tourism” Университети в Гърция, Полша, Румъния,Германия,България, 2006;
 • Координатор, лектор и водещ преподавател дълги години по програма Еразмус за обмен на студенти и преподаватели с Чехия, Гърция, Англия, Италия и Франция 2003 - до момента;
 • Ръководител проект BG 161PO 001/1.1-07/2009/003: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания и модернизация на Библиотечен Център на УАСГ гр. София", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България 2009 - 2012 г.

Научни и академични длъжности

 • Доктор по "Архитектура на промишлените сгради и територии", Професор, Член на Ректорския съвет на УАСГ, Член на Факултетния съвет, Член на експертната група на НАОА;
 • Професор в катедра "Промишлени и аграрни сгради - УАСГ"

Ключови думи за научно-изследователска дейност

 • Ръководство на проектантски колективи при проектиране, строителство, реконструкции, разширения и модернизации на обекти на промишлени, банкови, обществени, жилищни и др. сгради и научни теми;
 • Енергиен одит на жилищни и обществени сгради;
 • Научно изследване "Културна идентичност и енергийна ефективност при ревитализация на междублоковите пространства на панелните пространства в гр. София " ФНИ Договор 02/20 - 2014 г 
 • Научно изследване: "Пространствена и планировъчна организация на Малки и средни предприятия" - хармонизация на нормативната уредба с Европейските стандарти. Договор НИС УАСГ, 2012;

 

Други длъжности и дейности

 • Член на Подгрупата "Държавни Експерти на МОМН" към групата на "Координатори от страните членки на ЕС по взаимно признаване и контрол на обучението и професионалната квалификация в областта на Архитектурата" - Член на експертна група на Камарата на Архитектите в България (КАБ) по "Взаимно признаване на Дипломи по професионална квалификация в сферата на архитектурата ";
 • страница в престижното енциклопедично издание "Научната слава на България", издателство на "Висша книжовна школа Сириус": В. Търново, 2009 г.

Публикации

 • Научен р-л на тема по Университетски план: "Пространствена и планировъчна организация на Малки и средни предприятия" - хармонизация на нормативната уредба с Европейските стандарти І-ви етап завършен 2002, ІІ-ри етап 2003 г. – печатно издание УАСГ;
 • София; •ВСУ "Любен Каравелов" - София - публикуван, 1999 г.;
 • Университет "Аристотел" – “Урбанистични трансформации” - Солун, Гърция - публикуван, 2001;
 • САБ - Национален Комитет по Осветление - публикуван, 2002 г.;
 • Юбилейна научна сесия 60 год УАСГ, 2002 г. публикуван ;
 • Международен симпозиум “Реконструкция на западащите и разрушените територии в Европа”. “Аристотело университи” – Солун, Гърция 2002 г. публикуван;
 • Балканска конференция по осветление – Истанбул, Турция - 2003г. публикуван;
 • Международна конференция по осветление – Истанбул, Турция – 2004 г. публикуван;
 •  Първи симпозиум по приложение на осветлението – Атина, Гърция 2004 г. публикуван доклад и др.
 • Юбилейна научна сесия 65 год УАСГ, 2007 г. публикувани доклади: " Еко равновесие в пространствената организация на Града" и "Някои въпроси при обновяване на промишлени зони и сгради - в съавторство";
 • Участва в състава на поредицата "Десет книги за зелената архитектура" 2011г. по програма на GEF, UNDP и Ен Ефект - публикувани на хартия и в електронен вариант в сайта на Ен Ефект .
 • Научен ръководител по темата "Културна идентичност и енергийна ефективност при ревитализация на междублоковите пространства на панелните пространства в гр. София " ФНИ Договор 02/20 - 2014 г.

 

Друга информация

•лиценз на UNDP за преподаване и работа с Норвежката програма за оценка на Енергийната ефективност на сгради – “Метод на ключовите стойности”2003 г.

Хоби

Фотография, музика и макетиране