Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р арх. Екатерина Сентова

Архитектурен факултет, Промишлени и аграрни сгради

доц. д-р арх. Екатерина Сентова
Кабинет А719
Приемно време Приемно време Понеделник 10-12 ч.
Телефон 9635245/459
E-mail ksentova_far@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 1987

Лекционни курсове

преподавателска дейност •Лекционен курс “Архитектура на промишлените и граждански сгради” за студенти втори курс от специалността CCC, Строителен факултет, УАСГ (от 2002 г.) •Лекционен курс “Архитектура на промишлените и граждански сгради” за студенти втори курс от специалността УУЗИ, Геодезически факултет, УАСГ (от 2008 г.) •Изнасяне на лекции в специализирания лекционен курс за преддипломанти “Промишлени сгради” – част “Актуални проблеми на промишлените сгради и територии”, Архитектурен факултет на УАСГ (от 2001 г.) •Отделни лекции в избираем лекционен курс “Политика за опазване на околната среда и устойчиво развитие”, Архитектурен факултет, УАСГ (2000-2002г.) •Ръководство на курсови проекти със студенти от ІІІ-ти и ІV-ти курс, преддипломанти и дипломанти към катедра “Промишлени и аграрни сгради”, Архитектурен факултет, УАСГ •Ръководство на курсови проекти със студенти от втори курс по дисциплината “Архитектура на гражданските и промишлени сгради”, специалност ССС, Строителен факултет, УАСГ •Рецензиране на дипломни проекти и подготовка на курсови и дипломни задачи за проектиране на промишлени сгради и територии;

Образование

1998 год. - Научна и образователна степен „Доктор”, ВАК, София 1989 год. - Специализация, Следдипломна квалификация, ВИАС, свид.№109/1989 г. 1983 год. – Висше образование, специалност архитектура, ВИАС, София

Езици

Италиански, руски, английски

Научни интереси

Преустройство и конверсия на промишлените територии и сгради; работна среда и екологични проблеми на промишлените предприятия; тематиката на устойчивото развитие и нейното взаимодействие с проектантския процес и обучението по архитектурно проектиране

Членство

2003-2005 г. – член на ръководството на Областна Архитектурна колегия “Б” (Люлин, Връбница, Илинден, Банкя) към ОК София – град, Камара на архитектите в България От 1996 г. - секретар на Творчески клуб “Производствени сгради” , САБ От 2001 г. – член на постоянната комисия към Архитектурния факултет, УАСГ – “Система за управление и контрол на качеството на учебната дейност” От 2009 г. – член на ФС, Архитектурен факултет

Участие в научно-изследователски проекти

Участие в изследователски проекти и научно-приложна дейност: “Принципите на устойчивото развитие в архитектурата и строителството – възможности за приложение в образователния процес” ( ръководител на колектив); ЦНИП при УАСГ, дог.№ БН 63/2005, частично финансиран научен проект от Бюджет наука на УАСГ;. “Формиране на интегриран подход за оценяване въздействието на екотуризма върху пространствената устойчивост на селата и околната им среда “, (в колектив с ръководител доц. д-р арх. Ел. Димитрова), ЦНИП при УАСГ, научен проект ТН 1403/ 2004, частично финансиран от Национален фонд “Научни изследвания” (НФНИ), МОН; “Планировъчна и пространствена организация на малките и средни предприятия (МСП) – хармонизация с европейските стандарти “ (в колектив с ръководител доц.д-р арх.Й.Радев) ; ЦНИП при УАСГ, дог. № БН 3/2001, частично финансиран от университетския бюджет за наука; “Малките населени места в района на Столична община: насоки за устойчиво пространствено развитие” (в колектив с ръководител доц. д-р арх. Ел.Димитрова), ЦНИП при УАСГ, ТН 712/1997 г., частично финансиран научен проект от НФНИ, МОН Проучване възможностите на различните номенклатури за едропанелно жилищно строителство в режим на реконструкция. Изготвяне на експертни становища за отделни обекти, (р-л на колектив), дог. № К - 469/97 год. ;НИС при ВИАС; “Решаване на екологичните проблеми на работната среда в промишлените предприятия”, (в колектив с ръководител доц. д-р арх.А. Аврамова), НИС при ВИАС, № ТН 266/1992, частично финансиран научен проект от НФНИ, МОН “Концепция и конкретни проектни решения за комплексно подобряване на работната среда в завод”България”, (в колектив с ръководител проф.д-р арх.М.Писарски), НИС при ВИАС, проект №0-354/1989, възложител фирма “Брилянт”- Пловдив “Изготвяне на концепция и методически указания за комплексно подобряване на работната среда в промишлените предприятия”, (в колектив с ръководител проф.д-р арх. М. Писарски), Научно-изследователски и проектантски сектор (НИПС) при ВИАС , дог. № 0 -252/1987, частично финансиран научен проект от ЦС на БПС,София

Участие в проектиране и строителство

(по- важни проекти и реализации) •Шивашко предприятие с общежитие и полуподземен склад в УПИ ІІ кв.17, НПЗ”Хладилника –Витоша”, р.Лозенец (проект 2005 -2006 г., реализация 2007 г., в колектив с рък.арх.К.Цачев) •Жилищна сграда на Р.А.,УПИ 7, кв.55Б, м.в.з.Г.Баня,от плана на гр.София, (проект и реализация 2005 г., в колектив с рък. арх. К.Цачев) •Еднофамилна жил.сграда, собств. на М.П., УПИ 25-1002, кв.54, в.з.Г.Баня, (проект и реализация 2004-2005 г., в колектив с арх.К.Цачев) •Преустройство и интериорно решение на мансарден апартамент, собств. на К. М., гр. Перник, (проект и реализация 2000-2001 г.) •Интериорно решение на кафе-сладкарница и ресторант в гр. Перник. (реализация 2001 г.) •Интериорно решение на еднофамилна къща, собств. на П.К., кв. Марково, гр.Пловдив, реализация 2001 г. (2006 г.) •Преустройство и интериорно решение на кафе-бар в кв.Каменица, гр. Велинград (частично реализиран проект, 1996-1997г.) •Магазин за хранителни стоки – кв.19, п№1520, кв. ”Модерно предградие” ,София (проект и реализация 1995 г.); •Вилна сграда собств. на Ант.Спасова, с.Герман, общ.Панчарево, София, 1994 -1995 г. (проект и реализация) •Реконструкция и разширение на производствените помещения на фирма “ОПТЕД”, гр.Пловдив за нуждите на шевно предприятие , 1991 г. (предпроектни проучвания, рък. на колектив) •Шивашко предприятие за конфекциониране на мъжки костюми за фирма “Тракия-Иберия” ООД, гр.Пловдив, 1991 г. (идеен проект, рък. на колектив) •Идейни и работни проекти за подобряване на работната среда в завод “България”, фирма “Брилянт” АД гр.Пловдив,реализации 1990-1993 г. •Проектни решения за преустройство и подобряване на работната среда в поделения на фирма “Брилянт” АД, Пловдив – производствени площадки в гр.Асеновград, с.Цалапица, с. Съединение, с.Чекаларово (Хасковска област), реализации 1990-1995 г. (като проектант и рък. на колектив) •Художествено пространствено оформление на 142 ЕСПУ “В.Ханчев”, София, 1987-1988г. (в колектив с художник Р. Савова и К. Костадинов- скулптор); частично реализиран проект, одобрен от Специализирана държавна комисия (СДК) за художествено-пластични проблеми на гр.София и СДК за КК, СБХ и САБ •Комплексно решаване на проблемите на работната среда в Миннообогатителен комплекс “Асарел- Медет”, 1987-1988г. – проект и частична реализация (в колектив с ръков. проф.арх.М.Писарски)

Участие в международни проекти

Участия в международни проекти, конференции и научни форуми •2005,май, Международна работна среща (уъркшоп) на тема: “Интердисциплинарно сътрудничество в областта на архитектурата, градоустройството и ландшафтното планиране”, Касел, 8-11 май, 2005, Германия Изнесени два доклада - презентации: - Представяне на УАСГ и Архитектурния факултет - Взаимодействие между изследователската и преподавателска дейност. Градски ландшафт- българският опит.(съавтори арх. Р. Александров и арх. Я. Кьосев) •2000, май ,Трета конференция на Европейското общество за екологична икономика, Виена, доклад “Цената на устойчивостта в пространственото планиране – кой плаща сметката ?” (Съавтор Е.Димитрова) •1999, февруари,международен проект TEMPUS-JEP 11294/96 "Информационни системи за Околната среда”; Участващи страни: Великобритания, Италия, България, Приложение на Географски Информационни Системи (ГИС) в пространственото планиране –Индустриални територии; краткосрочна 15 дневна специализация в Университета по Архитектура във Венеция; Департамента за Географски информационни системи,1999 год. •1999, юни, Международен семинар-конференция: Компютърни технологии в градското планиране, София, УАСГ (във връзка с проекта TEMPUS-JEP 11294/96);Доклад “Приложение на ГИС за оценка устойчивото развитие на зоните за труд”

Публикации

Научно-изследователски трудове “Планировъчна и пространствена организация на малките и средни предприятия (МСП) – хармонизация с европейските стандарти “ (в колектив с ръководител доц.д-р арх.Й.Радев), УАСГ, научна тема № БН 3/2001 Статии и доклади свързани с изследователската дейност, публикувани в специализирани научни издания : • "Сградата и спестяването на ресурси като елемент на устойчивата архитектурна среда" - Международна научно-приложна конференция УАСГ 2009, год. на УАСГ т.XLIV, св.І, 2009-2010, Архитектура, София, стр. 125-132 (в съавторство с арх.Д.Недялков) •“Проблеми на устойчивото развитие в процеса на архитектурното проектиране и образование “ (сп. „Инженерни науки”, БАН, София, кн.1,2008 г.,стр.5-19) •“Принципите на устойчивото развитие в архитектурата и строителството – възможности за приложение в образователния процес”, Резюмета от доклади, Юбилейна научна конференция на Университета по архитектура, строителство и геодезия, 17-18 май, 2007, стр. 77- 78 (в сборник е публикувано резюмето, а докладът е отпечатан на CD - стр. 191-198) •“Устойчивото развитие в сферата на архитектурата и строителството – терминологични въпроси”, Доклади, Научна конференция с международно участие на Висшето строително училище “Л.Каравелов”, 22-23 май, 2006, София, том І, vol І., Част ІІІ, стр. ІІІ-33-38 •“Принципите на устойчивото развитие и тяхното приложение в архитектурата и строителството – хармонизация с европейските стандарти”. Доклади, Научна конференция с международно участие на Висшето строително училище “Л.Каравелов”, 26-27. 05.2005 г. София, том І., vol 1, Част ІІІ, стр. ІІІ -53-59 •“Географските информационни системи (ГИС) като инструмент за пространствено планиране и управление на индустриалните територии” , Доклади, Научна конференция с международно участие на Висшето строително училище “Л.Каравелов”, 20-22 май, 2004, София, том І, vol І, Част ІІ, стр. ІІ-206-211 •“Критерии и индикатори за оценяване на устойчивото пространствено развитие на производствените територии“, Доклади, Юбилейна Научна конференция с международно участие на Висшето строително училище “Л.Каравелов”, 30.Х.-01.11, 2003, София, том І, , vol 1, част ІІ, стр. ІІ - 87-92 •“Идеята за устойчивостта – приложение при пространственото развитие на средата за труд “, Годишник на УАСГ (2003 г,под печат) •“Насоки за устойчиво развитие на производствените територии в околоградския район на София”, Годишник на УАСГ (2003 г. под печат) •“Териториалните производствени системи с малки и средни предприятия в Италия”, Сборник доклади, Научна конференция с международно участие ВСУ“Л.Каравелов”, 29 май -31май 2002, София, том І, vol 1, част ІІ, стр. ІІ-119-123 •“Аспекти на устойчивото развитие при пространственото планиране и управление на производствените територии,” Доклади, Научна сесия на ВСУ“Л.Каравелов”, 29.05.- 01.06.2001.,София, том 3, vol 1, част ІІ, стр. ІІ – 53-61 •“Производствените територии в България в контекста на идеята за устойчивото развитие”, Годишник на УАСГ,том XL, св I.,1999-2000, Архитектура,София, стр.197-202 •“Перспективни средства за подобряване на работната среда при преустройството на промишлените предприятия”, год. на УАСГ, т.ХХХІХ, св.VІ, 1996-1997, Архитектура, София, стр. 63-67. •“Вградени вътрешноцехови помещения в промишлените сгради - Архитектурни проблеми ”, год. на УАСГ, т.ХХХІХ, св.VІ, 1996-1997, Архитектура, София, стр. 69-77 •Проектиране и изграждане на вградени вътрешноцехови помещения, сп.”Архитектура”, 1996, бр.6 , София, стр.14-16 •Аврамова А., М.Писарски , Ек. Сентова , А. Писарски , Р.Робев , В. Робев, И. Добрева, (1996), “Решаване на екологичните проблеми на работната среда в промишлените предприятия,” год. на УАСГ, т.ХХХVІІІ, св.І, Архитектура и Градоустройство, 1994-1996, стр. 45-73 •Писарски М., Ил.Москов, А.Аврамова, Ек.Сентова, Й.Христов (1989) “Концепция и указания за комплексно подобряване на работната срада в промишлените предприятия”, год. на ВИАС, т. XXXІV, св I, 1988-1989, Архитектура и Градоустройство, София, стр.25-30. други: •"Традиции и новаторство в научно-изследователската и преподавателска дейност на катедра “Промишлени и аграрни сгради”, Сборник доклади, Юбилейна научна конференция на Университета по архитектура, строителство и геодезия, ноември, 2002, София, том 1, стр. 67-74 (в съавторство с А. Писарски) •Идеи родени от читателски посма, сп. “Наш дом”, 1988, бр.6, стр. 21 •Идеи родени от читателски посма, сп. “Наш дом”, 1987, бр.1, стр. 25 •На гости. В ателието на сценографа, сп. “Наш дом”, 1987, бр.2, стр.12 •Настояще, сп.”Наш дом”, септември-декември”, 1987, стр.52-54