Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р мат. Данаил Брезов

Геодезически факултет, Приложна геодезия

доц. д-р мат. Данаил Брезов
Кабинет 233
Приемно време

четвъртък: 14:00 - 16:00

Телефон 9635245/
E-mail danail.brezov@gmail.com
Уебсайт https://www.researchgate.net/profile/Danail_Brezov
Семейно положение неженен
Постъпил в УАСГ 2007

Лекционни курсове

Линейна алгебра и аналитична геометрия

Анализ 2

Приложна математика

Вероятности и статистика

Математика (УС)

 

 

 

 

Образование

Доктор по математика - ИМеХ към БАН, 2015

Магистър по математика - ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски", 2007

Бакалавър по Физика - ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски", 2004 

ГПЧЕ "Ромен Ролан" (Стара Загора), 2000 

VI - то ООУ "Св. Никола" (Стара Загора), 1995

Езици

Добро владеене на английски език и по-слабо на руски и френски.

Професионални умения

Tex-LaTex, Maple, Matlab, presentations etc.

Научни интереси

Спектрална геометрия и квазикласически асимптотики. Диференциална геометрия, топология,  групи на Lie и алгебри на Clifford в съвременната физика. Клетъчни автомати и числени симулации.

Научна дейност

Алгебро-геометрични методи в съвременната теоретична и математична физика. Оптимални параметризации базирани на геометрични алгебри в ниските размерности и конкретни приложения. 

Участие в научно-изследователски проекти

1. "Ефективност на инструментите за стратегическо пространствено планиране на местно ниво: система за оценяване", Договор БН 182/2016, ЦНИП при УАСГ, с ръководител доц. д-р арх. Елена Димитрова.


2. “Влияние на интермодалните транспортни възли върху формирането и функционирането на градското публично пространство“ Договор Д-113/2018, ЦНИП при УАСГ, с ръководител доц. д-р арх. Елена Димитрова.


3. "Методически насоки и техническа спецификация за Зелен /Екологичен/ Атлас на София", Договор (меморандум) ЦНИП при УАСГ с фондация „Асоциация за развитие на София“ от 04/2017 г., с ръководител инж. д-р Николай Найденов.

Участие в международни проекти

1. International Summer School on Hypercomplex Numbers, Lie Groups, and Applications, Varna (Bulgaria) 2017 http://www.bio21.bas.bg/conference/school/


2. Alterman Summer School on Geometric Algebra and Kähler Calculus, Sofia (Bulgaria) 2017 http://altermanschool2017.uacg.bg/program.htm
 

3. Alterman Conference and School on Geometric Algebra and Kähler Calculus, Milano (Italy) 2018 http://www.2018altermanconference.polimi.it/

Ключови думи за научно-изследователска дейност

геометрични алгебри, хиперкомплексни числа, диференциална и алгебрична геометрия, математична физика

Публикации


Учебни материали

Applied Mathematics
third semester, civil engineering (in English)


Хоби

музика, спорт, математика