Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р инж. Георги Иванов

Хидротехнически факултет, Физика

доц. д-р инж. Георги Иванов
Кабинет Партер от към бул. Др. Цанков 2, Университетска Лаборатория Нанонаука и нанотехнологии
Приемно време

Понеделник 14 - 16

Телефон +359 885 465 535
Факс Skype: george_r_ivanov
E-mail george@at-equipment.com
Уебсайт www.at-equipment.com

Лекционни курсове

Лекции по физика за Факултет по транспортно строителство и Хидротехнически факултет

Лекции и упражнения по нанотехнологии и наноматериали в стрителството и пречистването и мониторинга на водата - Свободно избираем курс 5ти семестър - 3 курс за всички специалности от ХТФ.

Лекции по Приложна електротехника за всички специалности.

Лабораторни упражнения по физика на английски език за ССС

Лабораторни упражнения по физика на български език.

Образование

Курсове по:  Методика на академичното преподаване; Е-learning 2.0; Power point; Електрична импедансна спектроскопия; Фотолуминесцентна спектроскопия.

Едногодишна пост докторантска специализация в САЩ, Университета на щата Ню Йорк.

Доктор - физика, 2003 г.

З месечен курс към УНСС по стратегическо управление, 1 месечен курс за управители на фирми в Япония.

Специалност инженерна физика, Физически факултет, Софийски университет, 1987 г.

Английска езикова гимназия в София; Руска прогимназия в София.

Езици

Английски - перфектно

Руски - перфектно

Научни интереси

Лангмюир и Лангмюир-Блоджетови филми; Нанотехнологии и наноматериали; термоизолационни покрития (аерогелове); самопочистващи се покрития върху строителни материали; експресни методи за анализ чистотата на водата; комплексни химични и био сензори, проектиране и изграждане на сложна научно-изследователска апаратура

Научна дейност

Ръководител екип по текущ договор с ЦНИП на УАСГ БН-204/17: "Изследване на наноразмерни явления в нови материали". След първата година на договора е създадена научна апаратура и технология за 65 000 лв. със само 9 000 лв. финансиране от ЦНИП и 3 години безплатен труд. 9 публикации, 4 от тях с импакт фактор. Над 60 международни цитата за 2017 г.

Членство

Международно дружество по молекулна електроника и биокомпютри;

Национален съвет по нанотехнологии.

Участие в научно-изследователски проекти

Ръководител на 2 младежки проекта към Фонд научни изследвания (ФНИ);
Оперативен ръководител и/или участник в над 10 научни проекта към ФНИ;
Ръководител договор към Иновационния фонд

Участие в международни проекти

Участник в договор по програма Хоризонт 2020.

Научни и академични длъжности

Доцент, д-р, инж.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

нанотехнологии, наноматериали, тънки органични покрития, биосензори; самопочистващи се покрития; 3D наноматериали.

Други длъжности и дейности

Ръководител и основател на Университетска научно-приложна лаборатория "Нанонаука и нанотехнологии" от 2016 г. Без допълнително възнаграждение.

Публикации

Списък на научните публикации на д-р Георги Р. Иванов


При наличие е даден импакт фактора ИФ на списанието за съответната година или в скоби () за най-близката намерена година. При наличие е даден и броя на независимите цитирания.
Общ брой публикации: 29. От тях – 1 авторско свидетелство и 1 глава от книга. Публикации в чуждестранни издания – 20. Публикации на английски език – 23. Г. Иванов е първи автор в 20 от публикациите. Публикации участвали в докторската дисертация - 8. Общ импакт фактор – 15,335. Индивидуален импакт фактор – 5,97. Общ брой цитирания – 216.


1. Г.Р. Иванов и А. Т. Тодоров, “Система за Лангмюир-Блоджетови филми с подобрени възможности”, Международна младежка школа, (1990).
2. P. S. Gladkov, K. B. Ozanyan, G. R. Ivanov, “System for time correlated single photon counting technique: application to semiconductor research”, Annuaire de l`Universite de Sofia (1991) vol. 82, 145.
3. G. R. Ivanov, A. T. Todorov, A. G. Petrov, "New highly precise and well defined Langmuir-Blodgett film deposition system", in Molecular Electronics vol. 7 (1991), ed. P.I. Lazarev, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Netherlands, p. 139.
4. G. R. Ivanov, A. T. Todorov, A. G. Petrov, "Langmuir trough with enhanced performance", Makromol. Chem., Macromol. Symp., 46 (1991) 377. ИФ – 0,895 (1994 г.)
5. G. R. Ivanov, A. G. Petrov, "Polymorphism in Langmuir films from a fluorescently labeled phospholipid", Mol. Cryst. Liq. Cryst., 215 (1992) 245. ИФ – 0,89 (2000 г.)
6. К. Г. Нушев, Г. Р. Иванов, А. Т. Тодоров, В. Й. Витков, Д. Й. Чакъров, Д. Г. Нушев, С. К. Безуханов, А. Б. Казаков, П. Р. Парушев, „Роботизирана система за отлагане на мономолекулярни органични филми”, Авторско свидетелство № 47827 (1993).
7. G. R. Ivanov, K. G. Kostadinov, A. G. Petrov, "Aspects of Langmuir-Blodgett trough design: computerization, pressure measurement, unevenness of motion, generated vibrations", Thin Solid Films, 210/211 (1992) 13. ИФ – 1,03
8. G. R. Ivanov, "First observation of fluorescence self-quenching in Langmuir films", Chem. Phys. Lett., 193 (1992) 323. ИФ – 2,69; Цитати – 2.
9. P. J. Lukes, G. R. Ivanov, M. C. Petty, J. Yarwood, M. H. Greenhall, Y. Lvov, "Deposition and structural properties of Langmuir-Blodgett films from a fluorescently labeled phospholipid", Langmuir, 10 (1994) 1877. ИФ – 3,23; Цитати – 4.
10. I. I. Yovchev, B. V. Vasilev, G. R. Ivanov, "A basic Langmuir-Blodgett trough configuration", Universite de Plovdiv, Travaux Scientifiques, 30 (1995) 25, fasc. 4 - Physique.
11. G. R. Ivanov, J. I. Petkova, R. Brasseur, M. Fujihira, H. Takano, Y. Okabe, "Aggregation and energy transfer in Langmuir and Langmuir-Blodgett films from a fluorescently labeled phospholipid", in Future Directions in Thin Film Science and Technology, eds. J. M. Marshall, N. Kirov, A. Vavrek, J. M. Maud, World Scientific, Singapore, 1997, 381.
12. G. R. Ivanov, J. I. Petkova, Y. Okabe, D. Aoki, H. Takano, H. Kawate, M. Fujihira, "Scanning probe microscopy studies of aggregation in Langmuir-Blodgett films", Supramolecular Science, 4 (1997) 549. ИФ – 0,79; Цитати – 4.
13. M. Fujihira, H. Monobe, A. Koike, G. R. Ivanov, H. Muramatsu, N. Chiba, N. Yamamoto, T. Ataka, "Application of scanning near-field optical microscopy to thin organic film devices", Ultramicroscopy, 71 (1998) 269. ИФ – 2,05; Цитати – 4.
14. G. R. Ivanov and M. Fujihira, "Novel phenomena in organized organic monolayers", in Thin Film Materials and Devices - Developments in Science and Technology, eds. J. M. Marshall, N. Kirov, A. Vavrek, J. M. Maud, World Scientific, Singapore, 1999, 261.
15. G.R. Ivanov and M. Fujihira, "Single component Langmuir-Blodgett film investigated with 5 scanning probe microscopy methods", Colloids and Surfaces A, 198 - 200 (2002) 305. ИФ – 1,35; Цитати – 2.
16. B. K. Tuleva, G. R. Ivanov, N. E. Christova, "Biosurfactant Production by a new Pseudomonas putida Strain ", Zeitschrift fur Naturforschung, 57c (2002) 356. ИФ – 0,72; Цитати – 80.
17. T. Angelov, D. Radev, G. R. Ivanov, D. Antonov, I. Spirov, T. Ruskov, A. G. Petrov, "Hydrophobic magnetic nanoparticles: synthesis and LB film preparation", J. Optoelec. Adv. Mat., 9 (2007) 424. ИФ – 0,83; Цитати – 2.
18. G. R. Ivanov, J. I. Burov, "Nanodimentional Aggregates in Organic Monolayers Studied with Atomic Force Microscopy (AFM) and Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy (FLIM)", Sixth Int. Conf. Balkan Physical Union; AIP Conf. Proc. 899 (2007) 257.
19. G. As. Georgiev, A. G. Jordanova, G. R. Ivanov, Z. I. Lalchev, "Interaction of poloxamer F-98 with free standing phospholipid films ", J. Optoelec. Adv. Mat., 11 (2009) 1241. ИФ – 0,43
20. G. R. Ivanov, G. As. Georgiev, Z. I. Lalchev, "Monolayers from fluorescently labelled phospholipids", J. Optoelec. Adv. Mat., 11 (2009) 1238. ИФ – 0,43
21. G. R. Ivanov, R. Tomova, S. T. Djambova, M. Nadoliiski and D. Dimova-Malinovska "Functionalized aerogels - new nanomaterials for energy-efficient building. Preliminary AFM, Nanoidentation and EIS studies ", J. Phys.: Conf. Ser., 253 (2010) 012077. Цитати – 1.
22. G. R. Ivanov, G. Georgiev and Z. Lalchev - Book chapter, "Fluorescently Labeled Phospholipids - New Class of Materials for Chemical Sensors for Environmental Monitoring ", in "Relevant Perspectives in Global Environmental Change", Julius Ibukun Agboola (Ed.), (2011) ISBN: 978-953-307-709-3, InTech.
23. Г. Иванов, „Нови ефекти в нано тънки слоеве от флуоресцентно маркирани фосфолипиди за биосензорни приложения“, Годишник на УАСГ, том XLVII, св. I-B, стр. 273.
24. Г. Иванов, „Изследване на аерогелове – нов клас наноматериали“, Годишник на УАСГ, том XLVII, св. I-B, стр. 333.
25. G. R. Ivanov and N. I. Geshev, „New effects in Langmuir and Langmuir-Blodgett monolayers from fluorescently labelled phospholipids and their possible use for water quality control“, IOP Science, Journal of Physics: Conference Series, 682 (2016) 012037, индексирана от SCOPUS статия. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/682/1/012037/meta
26. G. R. Ivanov, “On the New Phenomenon of Fluorescence Self-Quenching in Organic Monolayers at the Air-Liquid Interface and on Solid Supports”, Journal of Nanoscience and Nanoengineering, Vol. 2, No. 1 (2016) pp. 15-19.
27. George R. Ivanov and Zorica Polevska, "First observation of 3D aggregates in a single-component Langmuir film below the equilibrium spreading pressure", MATEC Web of Conferences 9 , 01003 (2017), индексирана от SCOPUS статия.
28. Г. Иванов, З. Полевска, "ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЕРАЗТВОРИМИ МОНОСЛОЕВЕ ОТ ЛУОРЕСЦЕНТНО МАРКИРАН ФОСФОЛИПИД НА ИНТЕРФЕЙСА ВОДА–ВЪЗДУХ", Годишник на УАСГ, (2017) Том 50, брой 3, стр. 97 - 104.
29. G. R. Ivanov, Z. Polevska, "COMPUTERIZED SYSTEM FOR INVESTIGATION OF ORGANIC MONOLAYERS AT THE AIR-WATER INTERFACE AND FOR DEPOSITION OF NANO THIN LAYERS FOLOWING THE LANGMUIR AND BLODGETT METHOD", Proc. 27th Int. Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance, p. 260, (2017), Bulgaria

Друга информация

Награди: Студентска награда: 3то място - преподавател на годината за ХТФ, ХАОС 2012 г. Награди за участие с доклади със студенти в Младежки научни сесии в УАСГ - 2010 и 2011 г. Студентска награда: 2ро място - преподавател на годината за ХТФ, ХАОС 2010 г.

КонспектиУчебни материали
Други

Научен проект към УАСГ за 2014
доц. д-р инж. Георги ИвановФото галерия

  • Доцентска лекция
  • Откриване фаза 2 на НаноЦентъра от Зам.-Ректора по науката доц. Б. Петров
  • С доц. Е. Влахов от ИФТТ-БАН, спечелил проекта за 5,3 млн. евро от ЕС

Хоби

планинарство и алпинизъм; мрежов маркетинг на хранителни добвки за елитни спортни постижения, здраве и красота