Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р арх. Тодор Цигов

Архитектурен факултет, История и теория на архитектурата

доц. д-р арх. Тодор Цигов
Кабинет А720
Телефон 9635245/457
E-mail tsigov_far@uacg.bg
Семейно положение неженен

Лекционни курсове

АРХИТЕКТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ, избираем лекционен курс (летен семестър), специалности: Архитектура - Vк.; Урбанизъм - ІІІк. Възможно е също записването на студенти от всички семестри преди посочените. Кредитните точки (ECTS 4,0) и оценките се запазват за 10 сем. Архитектура / 6 сем. Урбанизъм. ИЗПИТ: ЕСЕ (по избор на студента), свързано с тематиката на лекционния курс. Две изпитни есета от 2010 уч. г. бяха публикувани в списание "Архитектура" 4 / 2010 г. Редакцията на списанието изрази готовност да публикува всяка година изпитни есета от лекционния курс. Лекционният курс дава ориентация за обширната и не твърде изучена област на въздействието на изкуствената жизнена среда върху психиката и поведението на хората, и разкрива отговорностите на архитекта и урбаниста за последиците от това ежедневно въздействие, сумиращи се с поколенията. Запознаването с единното въздействие на изкуствената жизнена среда създава обединяващ контекст за различните страни на архитектурата и дизайна (предмет на други учебни дисциплини). Това благоприятства формирането на лични професионални позиции. Проследяват се културните корени на формообразуването в архитектурата и дизайна във връзка с развитието на езика, сихиката и принципите на архитектурното възприятие. Разглеждат се съответствията между архитектурното пространство и парите: функционални ресрусни метафори, допускащи паралел между композиционните и финансовите закони. Съпоставят се културни и архитектурни постижения, породени от традиционни и търговски културни тенденции през различни епохи, по линия на официалната и на фолклорната култура.

Образование

1981 г. архитект; 2004 г. доктор архитект; от 2009 г. докторант за научна степен доктор на архитектурните науки.

Езици

Руски език: говоримо и писмено. Френски език: ползване. Английски език: ползване.

Професионални умения

MSOffice, AutoCAD, 3DS max, Photoshop.

Научни интереси

Теория на архитектурата: сугестивното въздействие на формите във връзка с културната традиция; аналогичност на архитектурата (организираното пространство) и парите като функционални ресурсни метафори; проектиране.

Научна дейност

2003 г. защитена дисертация по тема: "Митът архитектура: сугестивният потенциал на изкуствената жизнена среда" за образователна и научна степен "доктор"; от 2009 г. докторант по тема: "Тотем - архитектура / пари: функционално-метафорична организация на действителността" за научна степен "доктор на архитектурните науки"; публикации и участия в научни форуми.

Членство

 Камара на архитектите в България

Участие в проектиране и строителство

1981 / 1983 г. – редовна военна служба: проектант в проектантско поделение към Щаба на ПВО и ВВС, гр. София. ПРОЕКТИ: обществен център / хранителен блок в планинско военно поделение, контролно-пропускателен пункт в същото поделение, сграда за дежурния разчет в същото поделение; командно-диспечерски център на военните летища в гр. Балчик и гр. Добрич, и др. обекти. 1984 г. – главен архитект в Общински Народен съвет, гр. Велинград. ПРОЕКТИ: малък музей-мемориал „Домът на Баба Ката Калпазанова” в гр. Велинград (пристройка и преустройство на съществуваща жилищна сграда). 1985 / 1987 г. – проектант в Териториална проектантска организация, гр. Пазарджик. ПРОЕКТИ: спирки за градския транспорт в гр. Велинград; малка почивна станция в мест. “Беглика”; котелно в с. Якоруда; Дом на химика и строителя в гр. Пещера (пристройка и частично преустройство на представителна сграда); ново крило, надстройка и преустройство на училище в с. Нова махала; около двадесет фамилни жилищни сгради и др. обекти; ИНТЕРИОРИ – компютърен клуб в гр. Пазарджик, заседателна зала. От 1989 г. – преподавател в УАСГ. ПРОЕКТИ: остъкляване тераса на апартамент в гр. София; надстройка и преустройство на двуфамилна жилищна сграда в кв. Владая, гр. София; вила и гараж в с. Горна Диканя; фамилна жилищна сграда в С. О. “Сотира”, район Приморски, гр. Варна; стопанска постройка с оранжерия, мест. „Генино Валог” с. Желен, общ. Своге; ИНТЕРИОРИ – мезонет в гр. София, стоматологичен кабинет в гр. София, ресторант в гр. София (съавторство); ОФЕРТНИ ПРОЕКТИ: частен хотел в кв. Бояна, гр. София; казарма с кухня-столова и зала към Щаба на ПВО и ВВС в гр. София; пристройка и надстройка на многоетажна жилищна сграда в кв. Лозенец, гр. София; дача край гр. Москва, Русия; ваканционен комплекс в Gold Mohr Beach, гр. Аден, Йемен; изходен пункт на екопътеката до водопад “Падалото” в мест. "Сливов дол" край Асеновград и типови съоръжения от туристическата инфраструктура – билборд, мост, заслон – по проект BG 0202.02 “Развитие на българския екотуризъм”; реставрация, консервация и експониране на Светлището на нимфите и Афродита в мест. ”Гяур бунар” при с. Каснаково (съавторство); предложение за проучване, реставрация, консервация и експониране на светилището при с. Татул, община Момчилград (съавторство); нова преработка на музея-мемориал „Домът на Баба Ката Калпазанова” в гр. Велинград (експозиция, база за научни работници към Историческия музей Велинград, параклис, лятно културно средище: преустройство и пристройка на съществуваща жилищна сграда, ново строителство, паркоустройство); многофамилна жилищна сграда в кв. Овча купел, гр. София (съавторство).

Участие в международни проекти

Дача край гр. Москва, Русия; ваканционен комплекс в Gold Mohr Beach, гр. Аден, Йемен (офертни проекти).

Научни и академични длъжности

1989 - 1993 г. асистент; 1993 - 1995 г. старши асистент; 1995 - 2010 г. главен асистент; от 2010 г. доцент.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Архитектура, дизайн, реални и наподобени прояви на същност, феноменологов преход между значение и предназначение, териториалност: маркиране, наименуване: инверсно маркиране на инструкции, сугестия, език, халюцинации, мит, ритуал, интуиция, вяра, сигнални (биологични) полета, информационно-езиково (медийно) сугестивно поле, ноосфера, организирано пространство и пари: функционални ресурсни метафори.

Други длъжности и дейности

1993 - 1998 уч. г. – хоноруван преподавател в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, гр. София, специалност Дизайн на кукленото изкуство към АМРКТИ; 2005 - 2011 г. хоноруван преподавател по архитектура и чертане в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, гр. София, факултет Сценични изкуства, катедра Актьорско майсторство и режисура за драматичен театър, специалност Сценичен и екранен дизайн.

Публикации

1.“СИНТЕЗ НА АРХИТЕКТУРА,МАТЕМАТИКА И ФИЛОСОФИЯ”, на с. 169 - 179 в: ГОДИШНИК НА ВИСШИЯ ИНСТИТУТ ПО АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО, том ХХХІІ, 1985-1986 г., свитък ІІ: ТЕОРИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА, изд. на ЕЦНПКФКС - Издателско-печатна база, София, 1986 г.; 2.“МИТЪТ АРХИТЕКТУРА”: на с. 155 - 164 в: МИФ . МИТОЛОГИЯ, ИЗКУСТВО, ФОЛКЛОР. ІІ, Българска академия на науките, Институт по проблеми на изкуствознанието, Институт за фолклор, Издание на ЦК на ДКМС и КК на ДКМС при Българската академия на науките, София, 1989 г.; на с. 109 -116 в: ГОДИШНИК НА ВИСШИЯ ИНСТИТУТ ПО АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО, том ХХХІV, 1988-1989 г., свитък ІІ: ТЕОРИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА, изд. на ЕЦНПКФКС - Издателско-печатна база, София, 1989 г.; 3.“ГРАДЪТ: ИЗНЕНАДИТЕ”, на с. 18 - 19, 31 от бр. 4/1989 в: сп. ФЕП . ФАНТАСТИКА, ЕВРИСТИКА, ПРОГНОСТИКА, Издание на в-к “НАРОДНА МЛАДЕЖ”, София; 4.“БЕЗПЛЪТНАТА АРХИТЕКТУРА”, на с. 123 - 131 в: ГОДИШНИК НА ВИСШИЯ ИНСТИТУТ ПО АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО, том ХХХV, 1989-1990 г., свитък ІІ: ТЕОРИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА, изд. на ЕЦНПКФКС - Издателско-печатна база, София, 1991 г.; 5.“МАЙСТОРЪТ И АВТОРЪТ”, на с. 5 - 6 от бр. 6/1996 г. в: сп. АРХИТЕКТУРА, Издание на Съюза на архитектите в България, изд. ЕФ “Вълков - арт”, София; 6.“МИТЪТ АРХИТЕКТУРА: СУГЕСТИВНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА ИЗКУСТВЕНАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА”, на с. 54 - 57 от бр. 1/2003 г. в: сп. АРХИТЕКТУРА, Издание на Съюза на архитектите в България, изд. ЕТ “Вълков - арт”, София; 7.“ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕНО И СТОКОВО-ПАРИЧНО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА”, на с. 20 - 21 от бр. 29: сряда, 16 - 23 юли 2003 г. във: в-к АРХ & АРТ БОРСА, Национален седмичник на българските архитекти, строители и художници; официален информатор на Камарата на архитектите в България, издател: “Арх & Арт”, София; 8.“КУЛТУРАТА: ХАЛЮЦИНАЦИИТЕ И АРХИТЕКТУРАТА”, на с. 178 - 190 от бр. 1 - 2/2004 г. в: сп. ФИЛОСОФСКИ АЛТЕРНАТИВИ, Списание на Института за философски изследвания при БАН, Печатница на Академично издателство “Марин Дринов”, София; 9.“ПРОБЛЕМЪТ С КАНОНА ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА СЪВРЕМЕННИЯ ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ: НЕДОСТИГАЩАТА ПОДГОТОВКА НА АРХИТЕКТА”, на с. 58 - 60 от бр. 2 - 3/2006 г. в: сп. АРХИТЕКТУРА, Издание на Съюза на архитектите в България, изд. ЕТ “Вълков - арт”, София; 10.“ВАКАНЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГРАД АДЕН, РЕПУБЛИКА ЙЕМЕН”, на с. 96 - 99 от бр. 6/2007 г. в: сп. АРХИТЕКТУРА, Издание на Съюза на архитектите в България и Камарата на архитектите в България, изд. ЕТ “Вълков - арт”, София; 11.“АРХИТЕКТУРНО ВЪЗПРИЯТИЕ - ФОРМАТ / СТИЛ”, на с. 41 - 43 от бр. 2/2010 г. в: сп. АРХИТЕКТУРА, Издание на Съюза на архитектите в България, изд. ЕТ “Вълков - арт”, София; 12.“ALIENATION FROM THE CULTURAL HERITAGE” (в съавторство с арх. Искра Кънева), на с. 1419 - 1429 в: алманах HERITAGE 2010 - HERITAGE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Proceeding of the 2nd International Conference on Heritage and Sustainable Development, Évora, Portugal, 22 - 26 June, Vol. II, Ist edition, Edited by Rogério Amoêda, Sérgio Lira, Cristina Pinheiro, издание на Green Lines Institute for Sustainable Development, Barcelos, Portugal, June 2010.; 13."АРХИТЕКТУРНО ВЪЗПРИЯТИЕ - ИПОСТАТСИ", на с. 52 - 57 от бр. 5/2011 г. в: сп. АРХИТЕКТУРА, Издание на Съюза на архитектите в България, изд. ЕТ "Вълков - арт", София. 14.“АРХИТЕКТУРНО ВЪЗПРИЯТИЕ - ХОРИЗОНТ / СТОЙНОСТ”, на с. 44 – 48 от бр. 3/2012 г. в: сп. АРХИТЕКТУРА, Издание на Съюза на архитектите в България, изд. ЕТ “Вълков - арт”, София. 15."АРХИТЕКТУРНО ВЪЗПРИЯТИЕ - ЛОГОПТИКА", на с. 53 - 58 от бр. 3/2014 г. в: сп. АРХИТЕКТУРА, Издание на Съюза на архитектите в България, графичен дизайн и предпечат РА Яйцето, София. 16.“АРХИТЕКТУРА, УРБАНИЗЪМ, ПРИВИДНИ ЗАКОНИ”, на с. 71 - 86 от бр. 3/2015 в: сп. ФИЛОСОФСКИ АЛТЕРНАТИВИ, Списание на Института за изследване на обществата и знанието - БАН, Доби прес ЕООД, София; 17. “ПАРК «СЛАВЕЙКОВИ ДЪБОВЕ» - НЕИЗВЕСТНОТО СОФИЙСКО СЪКРОВИЩЕ” (в съавторство с Деница Кюранова), в сайта http://bepf-bg.org на фондация ЕкоОбщност, 2016 г. (текстовете към трите публикувани студентски проекта са на техните автори). 18. “ЕЗИК И АРХИТЕКТУРА”, в: бр. 8, септември, 2017 на електр. сп. НОВА СОЦИАЛНА ПОЕЗИЯ, http://newsocialpoetry.trubadurs.com/2017/09/02/arh-todor-tsigov-ezik-i-arhitektura/. 19. “АРХИТЕКТУРЕН АКТИВИЗЪМ / ПАРАМЕТРИЗЪМ - ЛОГОПТИКА: ТЕЗА / АНТИТЕЗА - СИНТЕЗ”, на с. 126 - 143 от бр. 5/2017 в: сп. ФИЛОСОФСКИ АЛТЕРНАТИВИ, Списание на Института за изследване на обществата и знанието - БАН, Доби прес ЕООД, София. 20. “АРХИТЕКТУРЕН СЛОВОГЛЕД”, на с. 70 - 73 от бр. 11 (107), ноември 2017 в: СПИСАНИЕ ОСЕМ, “Клуб 8” ООД, София.