Начало / Преподаватели / Администрация /

гл.ас. д-р арх. Доника Георгиева

Архитектурен факултет, История и теория на архитектурата

Архитектурен факултет, Мултимедийна лаборатория за Културно-историческо наследство - Ръководител лаборатория

гл.ас. д-р арх. Доника Георгиева
Кабинет А 808
Приемно време

зимен семестър: вторник: от 12:00 до 14:00 ч 

летен семестър: вторник: от 10:00 до 12:00 ч 

Телефон 9635245/632
E-mail donikag@gmail.com
Уебсайт atelie-3.com
Постъпил в УАСГ 2005

Лекционни курсове

ОПАЗВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, дисциплина по избор – IX семестър, специалност Архитектура

Образование

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), София, България, Юли 2013, Доктор архитект, диплома No 30/25.09.2013, дисертационен труд на тема „Културните маршрути в историческия град”*

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), София, България, Септември 1997 – Февруари 2003, Магистър архитект, диплома Серия УАСГ-99, № 200510/2003

TEI (Technological Educational Institute), Piraeus – Athens, Гърция, обучение по Програма SOCRATE ERASMUS, Февруари 2002 - Юли 2002, проект: “Planning for conservation in Greece. Case study: Plaka. History, present and future”, сертификат.

32 СОУ с изучаване на чужди езици “Св. Климент Охридски” – София (английски и руски език), Септември 1992 – Юни 1997, средно образование, свидетелство № 14365-45/30.06.1997г.

Специализации

2018 Международна лятна академия, „Управление на исторически градски пейзажи. Случаят Петроварадин", Нови Сад, Сърбия, Европа Ностра - Сърбия 

2014 The University of Melbourne, Faculty of Architecture, Building and Planning, Австралия, мобилност на академичния състав по програма AUSMIP+, изследователски проект: „Достъпност до културното наследство“

2005 European Institute of Cultural Itineraries (Европейски институт за културни маршрути), Люксембург

2004 ICOMOS/USA (ИКОМОС/САЩ), Historic New Harmony, Ню Хармъни, Индиана, САЩ, проект: Предварително досие за вписване на Ню Хармъни в списъка на Световното наследство

Квалификации

2014 Концептуализация и дизайн на научното изследване, Университет по архитектура, строителство и геодезия**, София, България, диплома № 10449/19.12.2014

2014 Разработване на проектни предложения за участие в национални и международни научно- изследователски програми, Университет по архитектура, строителство и геодезия**, София, България, диплома № 10187/24.03.2014

2014 Методика на академичното преподаване, Университет по архитектура, строителство и геодезия**, София, България, диплома № 0117/19.02.2014

**проект BG051PO001-3.1.09-0016 „Кариерно израстване и повишаване на квалификацията на академичния състав в УАСГ“, Център за продължаващо обучение

Езици

МАЙЧИН ЕЗИК: Български
ДРУГИ ЕЗИЦИ: Английски, Френски, Руски

Научна дейност

Културните маршрути в историческия град. Трудът представлява първо изследване в областта на културните маршрути на най ниското териториално ниво – в историческия град. Той поставя началото на опазването на това наследство у нас, съгласно Закона за културното наследство.

Предмет на изследване са същността, структурата, съдържанието, видовете, идентификацията, защитата и възможностите за използване и изява на културните маршрути в историческите градове.

Основна цел на изследването е да изяви културния маршрут в историческия град като нов вид комплексна културна ценност, която подлежи на опазване и предоставя възможности за устойчиво използване. С това се цели също и преодоляване на днешната проблемна ситуация на липса на конкретни модел за идентификация и инструмент за използване и изява на тази ценност в България.

В рамките на дисертацията е:
- дефинирано определение за културен маршрут в исторически град;
- предложен графичен модел, изясняващ неговото съдържание;
- предложена система за класификация на видовете;
- изведен модел за идентификация на културни маршрути в историческия град;
- очертана спецификата във връзка с различните видове защита в България;
- изведен модел за разработка на специализиран консервационен план на културен маршрут в историческия град.

Практическата приложимост на изведените модели е илюстрирана с конкретни примери в приложения към труда:
- три самостоятелни изследвания на автора за идентификация на културни маршрути в исторически градове;
- извадки от три проектни разработки на автора в колектив.

Членство

ICOMOS – Международен съвет за паметниците на културата и забележителните места, Главен секретар на Българския Национален Комитет (от 2008 до 2011), от 2003 

САБ - Съюз на архитектите в България, от 2003

КАБ – Камара на архитектите в България, от 2004                                              

Участие в научно-изследователски проекти

2010 - 2012 Научноизследователски проект „Пространствената памет на селищата като инструмент за изследване и стратегическо планиране“ , финансиран от Фонд "Научни изследвания", МОМН, селекциониран в конкурса „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища“, 2010 г., в колектив с ръководител доц. д-р арх. Милена Металкова-Маркова.  

2011 Научно-приложно изследване "Идентификация на културен маршрут в историческия град "Традиционни направления на християнските вяра и култове в Стария град на Несебър", пилотен приложен продукт на План за опазване и управление на "Старинен град Несебър", разработено към Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), с подкрепата на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), във връзка с последните изменения на Закона за културното наследство (ЗКН).

2011 Научно-експериментална разработка План за опазване и управление на "Старинен град Несебър" - Световно наследство - пилотен проект за първия по рода си в България ПОУ, разработка на НИНКН, в колектив, ръководител проф. д.а.н. арх. Т. Кръстев.

2011 Научно изследване Възможности за изява на специфични обекти на културното наследство в България, Център за научни изследвания и проeктиране при УАСГ в рамките на проект, селекциониран в конкурса за научно-изследователски проекти на общо основание „Наука 2011” по плана на УАСГ за 2011 година, в колектив, ръководител арх. В. Панджарова.

2009 - 2010 Научно изследване Идентификация на културни пейзажи и на културни маршрути в историческия град, Център за научни изследвания и проeктиране при УАСГ в рамките на проект, селекциониран в конкурса за научно-изследователски проекти на общо основание „Наука 2009” по плана на УАСГ за 2009 година, ръководител.

2007 - 2008 Двугодишен проект: Културно наследство: образование – наука – опазване – интегрирани в туризма (HERITAGE: ESPRIT) – Селекциониран в конкурса на МОН “Проучване на националните културно-исторически ценности като част от Европейското културно наследство и съвременните методи за тяхното съхранение”, УАСГ, член на Консорциума, Консултативния съвет и научния колектив, в колектив, ръководители проф. д.а.н. арх. Тодор Кръстев и доц. д-р арх. Боян Георгиев.

Участие в международни проекти

2009 - 2011 Международен изследователски проект: Research project "Terra [in]cognita: Earthen architecture in Europe", в рамките на Програма Култура 2007-2013 на Европейския Съюз, с координатор Ecole d'Avignon, в авторския колектив от страна на България, съвместно с арх. М. Велков.

2006 Демо версия на сайт Културни коридори на Югоизточна Европа, в колектив, ръководител проф. д.а.н. арх. Т. Кръстев.

2005 - 2006  Проект Децата и културното наследство на Югоизточна Европа, мултимедиен продукт и website Открий съкровището, в колектив, ръководител проф. д.а.н. арх. Т. Кръстев.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

културно наследство, достъпност до културното наследство, културни маршрути, съвременно използване и изява на културното наследство

Други длъжности и дейности

Eксперт на БНК на ИКОМОС и УАСГ в Български институт за стандартизация, технически комитет по стандартизация (ТК94) “ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО”

Публикации

Krestev, T., Georgiev, B., Georgieva, D., Velkov, M. “Cultural Heritage: Education – Science – Preservation – Integrated In Tourism (Heritage: ESPRIT)”. Advances in Bulgarian Science, 2007, n 1, ISSN: 1312-6164

Георгиева, Д. "Културните маршрути в историческия град: случаят Пловдив". Годишник на Регионален исторически музей - Пловдив, Научен форум Пловдивски приноси 2008 - Архитектурното наследство на Пловдив като посредник между историята и съвременността, Пловдив, 2008, ISSN - 1311 - 9133, стp. 20-29

Георгиева, Д. "Културните маршрути в историческия град: случаят София. Интеграционни стойности". Сборник доклади от научна конференция Културно-историческо наследство на София: проблеми и перспективи, Сердика - Средец - София, Том 5, София,ИТУС 98 ЕООД 2010 г., ISBN: 978-954-91061-5-2, стp. 243-248

Krestev, T., Georgiev, B., Georgieva, D.“Les technologies de l'information - l'enjeu pour l'avenir. Trois projets du Laboratoire multimedia et patrimoine culturel a l'Universite d'architecture, construction et geodesie a Sofia, Bulgarie”. Patrimoine et enjeux actuels, sous la direction de De Paoli, G., Assouad, N., Khayat, G., Paris, Europia Productions, 2008, ISBN: 978-2-909285-50-2, стp. 97-115

Георгиева, Д. „Интеграционни стойности на културните маршрути в историческия град. Ролята на информационните технологии”; "Приложение на информационни технологии при представянето и популяризирането на културните маршрути в историческия град за целите на културния туризъм"; "Полидисциплинарно партньорство в областта на културното наследство"; "Възможности за изграждане на национални мрежи от партньори" (съавтор Ст.Тъпанов); "Възможности за изграждане на европейски мрежи на основата на европейските културни маршрути" в сб. Културно наследство: образование, наука, опазване, инегрирани в туризма (Heritage: ESPRIT) (под общата редакция на проф. д.а.н. арх.Тодор Кръстев), Варна, ЕИ “LiterNet”, 2009, ISBN 978-954-304-355-2

Георгиева, Д., Велков М., "Идентификация на културни пейзажи и на културни маршрути в историческия град", Годишник на УАСГ, София, Международна научно-приложна конференция, УАСГ 2009, Свитък I, Архитектура, Том XLIV, София, 2010, ISSN - 1310 - 814X, p. 29-39

Георгиева, Д., "Културните маршрути в историческия град. Същност и видове." Сборник доклади от юбилейна конференция, посветена на 85-годишнината на ст.н.с. Магдалина Станчева, Културното наследство в съвременния град, НБУ, София, 2009, ISBN 978-954-535-645-2, стp.161-170

Бакалова, Е., Кръстев, Т., Георгиева Д., Културно наследство: образование, наука, опазване, интегрирани в туризма (Heritage: ESPRIT), Сборник доклади от международна конференция Интердисциплинарни проучвания за културното наследство на Балканите, Humboldt Union in Bulgaria, Sofia, 2011, ISBN 978-954-8587-07-5, стp.509-520

Georgieva, D., Velkov, M., "Earthen architecture in Bulgaria" in Terra Europae - Earthen architecture in the European Union, under the Terra [In]cognita - Earthen Architecture in Europe research project, developed in the framework of Culture 2007-2013 Programme of the European Union, Edizioni ETS, 2011, ISBN 978-884672957-6, стp. 93-95

Георгиева, Д., "Достъпност до културното наследство", Годишник на УАСГ, София, 70 години УАСГ Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 2012, Доклади Том 1, София, 2012,  ISBN-978-954-724-049-0, стp. 147-152

Георгиева, Д., „Възможности за устойчиво използване и съвременна изява на културните маршрути в историческия град.”, Годишник на УАСГ – София, Том XLV, Свитък VIII, Научни изследвания 2011, София, 2012, ISSN - 1310 - 814X, стр. 29-36

Georgieva, D., “The Accessibility to Cultural Heritage as a Key Factor for Sustainable Development of Territories”Материалы Всероссийской открытой научно-практической конференции Коренные малочисленные народы. Этнографическая индивидуальность как основа поступательного развития цивилизации, Министерство культуры Республики Хакасия, Хакасское книжное издательство, 2014, стр. 69-75

Georgieva, D., “Ethical and Philosophical Dimensions of Accessibility to Cultural Heritage (or why we need a different perspective)”, Международна научна конференция, Базиликата Света София на прехода от езичество към християнство, март 2014, Сборник Сердика-Средец-София, том 7, Изд. Фабер, София, 2018, стр. 418-430

Георгиева, Д., „Достъпност до културното наследство. Различната перспектива в три разказа от Австралия. Епизод 1: Културно наследство – НЕВИДИМО за очите.”, списание Архитектура, брой 3, 2015, стр. 24-27

Георгиева, Д., „Достъпност до културното наследство. Различната перспектива в три разказа от Австралия. Епизод 2: Културно наследство – НЕПОДПРАВЕНО за разума.”, списание Архитектура, брой 4, 2015, стр. 26-30

Георгиева, Д., „Достъпност до културното наследство. Различната перспектива в три разказа от Австралия. Епизод 3: Културно наследство – НЕФОРМАЛНО за емоциите.”, списание Архитектура, брой 6, 2015, стр. 44-48

Георгиева, Д., „Преиспитивање приступачности културног наслеђа – Разумевање археологиjе“ (“Rethinking Accessibility to Cultural Heritage – Sensing Archaeology”), в Модерна Конзервациja (Modern Conservation), Национален комитет на ИКОМОС, Сърбия, Белград, 2016, стр. 91-105 (на сръбски)

Георгиева, Д., „НЕ БИНАРНО или икономическа достъпност до културното наследство" ("IT'S NOT BINARY or Economic Accessibility to Cultural Heritage"), 75 години УАСГ Международна юбилейна научна конференция УАСГ 2017 (на английски)

Георгиева, Д. „Градът: музей без работно време”, В: Музейни експозиции и стандарти: Поглед напред, Доклади от конференцията, организирана от Двустранната българо-американска комисия за опазване на културното наследство на България, София 28 и 29 ноември 2016 г., съвместно издание на Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ и Фондация „Моят музей“, София 2017, стр.35-46

Фото галерия

 • Хора от цял свят - Австралия, Сидни
 • Хора от цял свят - Сингапур
 • Хора от цял свят - Тунис, Матмата
 • Хора от цял свят - Малайзия, Мелака
 • Хора от цял свят - Турция, Пергам
 • Хора от цял свят - Азербайджан, Баку
 • Хора от цял свят - Норвегия, Осло
 • Хора от цял свят - Великобритания, Лондон
 • Хора от цял свят - Гърция, Лимнос, Мирина
 • Хора от цял свят - Русия, Република Хакасия
 • Хора от цял свят - Нова Зеландия, Роторуа
 • Хора от цял свят - Тонга, Тонгатапу
 • Хора от цял свят - Острови Кук, Раротонга
 • Хора от цял свят - Испания, Канарски острови - Тенерифе, Пуерто де ла Крус