Home / Staff / Vacancies /

Обява за академична длъжност " главен асистент"

12.04.2019

 В Държавен вестник брой 31/12.04.2019г. е публикувана следната обява:

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия обявява конкурси за заемане на академична длъжност главен асистент, както следва:

в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия  за катедра „История и теория на архитектурата“ – два, със срок 2 (два) месеца; 

в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия за катедра „Геодезия и геоинформатика“ – един, със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник”. 

Документи по конкурсите се подават в отдел „Човешки ресурси“, кабинет №202, сграда Ректорат на УАСГ, гр. София, бул. “Хр. Смирненски” №1, тел. 02/963-52-45, в. 449 и 02/866-90-54.