Начало / Преподаватели / Актуални конкурси /

Обява за академична длъжност "главен асистент"

25.07.2017

 В Държавен вестник брой 60/25.07.2017г. е публикувана следната обява:

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство към катедра „Градоустройство“ – един, със срок 3 (три) месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Документи в Университета, гр. София, бул. “Хр. Смирненски” №1, тел. 02/ 963-52-45, в. 449 и 02/866-90-54.