Начало / Преподаватели / Актуални конкурси /

Обява за академична длъжност "главен асистент"

15.12.2017, Д. Динев

 В Държавен вестник бр.100/15.12.2017г. е публикувана следната обява:

УАСГ обявява конкурс за "главен асистент" по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност Технология и механизация на строителното производство (технология на строителството) към катедра „Технология и механизация на строителството“ – един, със срок 2 (два) месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Документи в Университета, гр. София, бул. “Хр. Смирненски” №1, тел. 02/ 963-52-45, в. 449 и 02/866-90-54.