Home / Research / News /

Фонд „Научни изследвания“ обявява „Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени – 2016 год.“

01.07.2016

Photo Gallery

  • Документи за кандидатстване 2016 форма 1 BG
  • Документи за кандидатстване 2016 форма 1 BG

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени – 2016 год.“ Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания за насърчаване участието на младите учени в научноизследователска дейност. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2020 и допринася за нейните цели чрез: – повишаване квалификацията на научните кадри; – разпространение на резултатите от изследователската дейност; – поощряване проекти с участието на млади учени.

1. Научни области Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания от млади учени, повишаване квалификацията им и получаване на високи научни постижения в следните области:

1) Биологически науки;

2) Математически науки и информатика;

3) Медицински науки;

4) Науки за земята;

5) Обществени науки;

6) Селскостопански науки;

7) Технически науки;

8) Физически науки;

9) Химически науки;

10) Хуманитарни науки.