Начало / Международна дейност / Двустранни договори /

Университет по архитектура и урбанизъм "Йон Минку", Букурещ, Румъния

2011 - 2016

През 2011 г. с посредничеството на почетния консул на Румъния в България в гр. Силистра бе подписан рамков договор за сътрудничество.

Чрез това споразумение се институционализират традиционните връзки и партньорство между водещото в Румъния висше училище в областта на архитектурата и урбанизма и Архитектурния факултет на УАСГ. Споразумението предполага участие в съвместни проекти и програми, обмен на информация и посещения с цел участие в различни прояви организирани от двата университета. Между двата университета беше сключен и договор за обмен на студенти по програмата ЕРАЗЪМ.