Начало / Международна дейност / Новини /

Кандидатстване за студентска мобилност с цел практика по програма Еразъм+ / Трета покана

18.09.2018

Център за международна дейност и мобилност обявява трета покана за кандидатстване за студентска практика по Програма Еразъм+ за академичната 2018-2019 г.

Срок за кандидатстване: до 26.10.2018 год. вкл.
 

Необходими документи:

1. Формуляр за кандидатстване - попълва се електронно и се изпраща по мейл на aceint@uacg.bg. След това се разпечатва, подписва и оставя в каб. 206, ЦМДМ в посочения срок, заедно със сертификата за владеене на език и справката за успех.

2. Справка за успех - удостоверяваща курса, степента на обучение и средния успех от следването до последен завършен семестър вкл. (не по-нисък от мн.добър 4,50); Попълва се от студента само с личните данни. Справката по служебен път се изпраща на факултетната канцелария за изчисляване на успех.  Докторантите представят копие от решението за зачисляване в докторантура;
3. Сертификат за владеене на чужд език - ниво мин. В2 (копие);
4. Уверение за статут на студента;
5. Писмо-покана от работодател (ако е приложимо, не е задължително при кандидатстване на първи етап)

Желаещите да се явят на езикова оценка към Центъра по приложна лингвистика и да им бъде издаден сертификат за владеене на език за целите на кандидатстването по програма Еразъм+ могат да заявят участие чрез попълване и подаване на Заявление за явяване на езиков изпит.
Езиковият изпит по английски език ще бъде проведен на 15.10.2018г. Графикът на изпитите ще бъде публикуван допълнително в сайта на УАСГ.

За повече информация - Международна дейност/Еразъм+ Програмни страни/Студентска мобилност с цел практика.
Класирането ще бъде обявено на сайта на УАСГ/ Международна дейност.