Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Канцелария /

проф. д-р инж. Николай Михайлов

Факултет по транспортно строителство, Катедра Пътища и транспортни съоръжения - Ръководител катедра

проф. д-р инж. Николай Михайлов
Кабинет Б 728
Телефон 9635245/558
E-mail road.uacg@gmail.com
Уебсайт www.nmihaylov.com

Лекционни курсове

 • Лекционен курс по "Строителство на автомобилни пътища", специалност "Транспортно строителство", от 2004 г. - продължава 
 • Лекционен курс по "Съвременни технологии в пътното строителство", специалност "Транспортно строителство", от 2004 г. - продължава
 • Лекционен курс "Управление на корпоративни общности", магистърска програма "Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура", от 2016 г. - продължава

Образование

2016 г. - Институт за икономически изследвания към БАН, защита на научна степен "доктор на икономическите науки". Тема на дисертационния труд: "Корпоративното управление като движеща сила за подобряване представянето на предприятието"

1997 г. - Австрийска стопанска камара, специализация по "Бизнес и управление на стопанския процес"

1993 г. - Икономически университет, гр. Варна, специализация по мениджмънт и стопански бизнес

1992 г. - Научна степен кандидат на техническите науки/доктор на техническите науки

1982 г. - УАСГ, специализация "Проектиране и строителство на автомобилни пътища", с дисертация на тема: "Икономическа ефективност на капиталните вложения в пътното строителство"

1981 г. - УАСГ, магистратура "Транспортно строителство" 

1975 г. - завършено средно образование в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Лубор Байер", гр. Стара Загора, с профил транспортно строителство. Активно участие в тогавашните занимания на ТНТМ, работа още в училище с проф. д-р инж. Ганю Щилиянов - една от най-видните личности в българското висше инженерно-строително образование, наука и практика.

Езици

 • Руски език
 • Английски език

Научни интереси

транспортна инфраструктура, иновативни технологии и приложението им, икономика на инфраструктурата, управление на корпоративни общности, подготовка на специалисти

Научна дейност

 Ръководство и участие в развитие на нови технологии

 • Нови методи за оразмеряване на асфалтови настилки, съвместен проект с Техническия университет в Дрезден 
 • Внедряване на технология за изпълнение на канавки с изливане на място, използването на хоризонтално сондиране с обсадна тръба
 • Предимства на полимермодифицираните битуми и необходимостта от приложението им. Технология на производство
 • Алтернативи на бетонови и стоманобетонови изделия в пътното строителство
 • Студено рециклиране на асфалтобетонови настилки
 • Съвременни технологии, екологично ефективни решения за изпълнение на насипи с нетрадиционни материали

Участие в организирането на научни програми и комитети, симпозиуми, работни срещи и секции към тях

 • "Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие", организира се всяка година. През последните две години в Конференцията със свои доклади участват учени и специалисти от над 20 държави (Русия, Франция, Гемрания, Испания, Венецуела, Египет и т.н.), а броя на докладите е между 35-40
 • Организиране на форуми в партньорство на катедра "Пътища и транспортни съоръжения" със Сдружение "Български форум за транспортна инфраструктура" и Институт по транспортно строителство и инфраструктура
 • Конференция по пътища на Република Македония - "Стратегически насоки за развитие на Европейски коридор VIII"
 • Международен българо-сръбски форум "Управление на големи проекти"
 • Участие с доклади в научни сесии на БАН
 • Обществено обсъждане и провеждане на два открити дискусионни форума за изменение на Наредба № 1 и Наредба № 2, 2017 г.
 • Кръгли маси и семинари: "Основни транспортни направления на Р. България - нови предизвикателства", "Обсъждане на част "Тунелна" на АМ "Струма", ЛОТ 3", "Насоки за подобряване безопасността на пътната инфраструктура", "Предизвикателствата пред инженерите. Как притежаваните знания да са полезни за нас"
 • Национална конференция "Образование и труд - локални проблеми, глобални решения

Ръководство на международни разработки, програми, проекти, съвместни изследвания, разработки с общонационално значение

 • Магистърска програма "Инфраструктурно инженерство", съвместна с Техническия университет във Виена, която продължава повече от 15 години. Завършилите получават българска и австрийска диплома
 • Меморандум за разбирателство между Факултета по строителство към Университета "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Скопие и УАСГ
 • Меморандум за развитие на научен обмен с Университета в Ниш
 • Меморандум за сътрудничество със строителните факултети в Бреша и Пиза, както и с университети от Руската федерация
 • Изследване на физико-механичните характеристики на хидравлично стабилизирани смеси за рециклиране на място с фрезован асфалт в състава им, съвместно с проф. д-р инж. Роналд Блаб, Декан на Строителния факултет и ръководител на Института по пътища към ТУ Виена и инж. Марин Дончев
 • Изследване на развитието на пукнатини при статично и динамично натоварване на асфалтови пробни тела, съвместно с инж. Маргарита Иванова и проф. Ф. Морено от строителния факултет на Университета в Гранада, Испания

Научно-приложна дейност 

 • Бетонови предпазни огради, в съавторство с проф. д-р инж. Иван Трифонов
 • Студено рециклиране на асфалтобетонови настилки
 • Изпълнение на насипи от нетрадиционни материали. Ефектът от тези иновативни решение е в няколко посоки: ликвидиране на депата за отпадъци, спесени стотици хектари земя, предвидена за взаимствен изкоп, от нарушение на естествената почва, чиста природа
 • Внедряване на технология за изпълнение на канавки с изливане на място, изливане на място на бетонови изделия
 • Полимермодицирани битуми. Проведени са множество тестове на модификатори за пътни битуми на водещи световни фирми, при които се симулират производствени условия и складирането на битумна проба при определена температура. Определено е оптималното количество на полимерната добавка, при която се  постигат най-удовлетворителни показатели на настилката

Членство

 • Председател на Сдружение "Български форум за транспортна инфраструктура"
 • Асоцииран член на Института за икономически изследвания при БАН
 • Председател на Управителния съвет на фондация "Трейс за хората"
 • Съпредседател на комитета по "Инвестиционни проекти и инфраструктура", КРИБ
 • Член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)
 • Член на Българска браншова асоциация "Пътна безопасност" (ББАПБ)
 • Член на Камара на строителите в България (КСБ)
 • Член на Българска браншова камара "Пътища" (ББКП)
 • Член на Управителния съвет на фондация "Буров"
 • Член на съвета на настоятелите на Тракийски Университет, гр. Стара Загора
 • Член на съвета на настоятелите на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", гр. София
 • Член на IRF - Международна пътна федерация
 • Intenational Association of bridge and structural engineering 

Научни и академични длъжности

2016 г. - доктор на икономическите науки, Институт за икономически изследвания, БАН
2011 г. - професор в катедра "Пътища", УАСГ
2001 г. - доцент в катедра "Пътища", УАСГ
1992 г. - кандидат на техническите науки, УАСГ/научна степен "доктор" на техническите науки

Публикации

Учебници:
 • "Строителство на автомобилни пътища", две издания 2010 г. и 2012 г.
 • "Съвременни технологии в пътното строителство", 2009 г. Учебникът е достъпен и онлайн, съдържа 13 теми, посветени на различни технологични процеси, прилагани при строителството, поддържането и рехабилитацията на пътища

Публикации в специализирани списания и сборници:

Михайлов, Н., Кацаров, И. - "Стратегически насоки за развитие на транспортен коридор VIII", сборник, Конференция по пътища на Р. Македония, април 2018 г.

Дончев, М., Михайлов, Н. - "Изследване на основни физико-механични характеристики на хидравлично стабилизирани смеси за рециклиране на място с фрезован асфалт в състава им", X-та "Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие", 2017 г.

Иванова, М., Морено, Ф., Михайлов, Н. - "Поява на пукнатини при асфалтови пътни настилки и подходи за изследване на проблема", списание "ТСИ", бр. 12, 2016 г.

Михайлов, Н. - "Основи и практики на корпоративна социална отговорност в "Трейс Груп Холд" АД, списание "ТСИ", бр. 13, 2016 г.

Михайлов, Н. - "Отчуждаване на терени, предназначени за строеж на инфраструктурни проекти", списание "Пътища"

Дончев, М., Михайлов, Н. - "Лабораторни изследвания при хидравличните стабилизации в областта на пътното поддържане", VIII-ма "Национална конференция по пътища с международно участие", 2015 г.

Дончев, М., Михайлов, Н. - "Практически опит при иновациите в циментовите стабилизации на място", VII-ма "Национална конференция по пътища с международно участие", 2014 г.

Дончев, М., Михайлов, Н. - "Изследване ефекта на хомогенизация при студеното рециклиране на място с хидравлично свързващи вещества", списание "ТСИ", бр. 8, 2014 г.

Иванова, М., Морено, Ф., Михайлов, Н. - "Проследяване на появата и развитието на пукнатини при асфалтови пътни настилки в лабораторна среда", списание "ТСИ", бр. 13, 2016 г.

Георгиева, Д., Стефанов, П., Михайлов, Н. - "Развитие на черноморския магистрален пръстен на територията на Република България", списание "ТСИ", бр. 4, 2013 г.

Михайлов, Н. - "Предстоящи пътни инфраструктурни обекти за изграждане по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г., вестник "24 часа", 19 март 2010 г.

Михайлов, Н. - "Германци създават вечния асфалт", списание "Индекс Пътища", бр. 2(2), 2010 г.

Михайлов, Н. - "Студен и топъл пластик за маркиране на пътища и летища", списание "Пътища", юни 2009 г.

Михайлов, Н., Георгиева, Д. - "Излети на място бетонови изделия в пътното строителство", списание "Пътища", бр. 6, 2007 г.

Михайлов, Н. - "Изготвяне на оферти за големи инфраструктурни обекти", списание "Пътища", 2007 г.

Михайлов, Н. - "Производство на бетон с мобилни бетонови възли", списание "Пътища", 2006 г.

Михайлов, Н. - "Концепция за добив на строителни материали", списание "Пътища", кн. 2, 2005 г.

Михайлов, Н., Георгиева, Д. - "Ландшафтно оформяне на пътищата - съвременни материали и изисквания", списание "Пътища", кн. 3, 2005 г.

Михайлов, Н. - "Концепция за добив на строителни материали - съвременни материали и изисквания", списание "Пътища", бр. 4. 2005 г.

Михайлов, Н. - "Полимермодифицирани битуми. Опит при полагането им при реконструкция на летище "Граф Игнатиево", списание "Пътища", извънреден брой, 2004 г.

Михайлов, Н. - "Качеството на строителните работи - основен фактор при рехабилитация на пътища", списание "Пътища", извънреден брой, 2004 г.

Михайлов, Н. - "Качество на строителните работи - основен фактор при рехабилитация на пътища", списание "Пътища", бр. 1, 2005 г.

Михайлов, Н., Христов, Х. - "Нови методи за измерване на плътността на асфалтови пластове", списание "Пътища", кн. 1, 2005 г.

Михайлов, Н. - "Нови методи за измерване на плътността на асфалтовите пластове", списание "Пътища", бр. 2, 2005 г.

Михайлов, Н. - "Необходимост от използването на полимермодифицирани битуми", списание "Пътища", бр. 2, 2002 г.

Михайлов, Н. - "Геополитически и икономически условия за извършване на пътностроителни работи на територията на област Косово", списание "Пътища", кн. 2, 2001 г.

Михайлов, Н. - "Алтернативи на бетонови и стоманобетонови изделия за пътното строителство", списание "Пътища"

Михайлов, Н. - "Резултати в пътен комбинат Стара Загора от експериментално внедряване на сглобяема бетонна предпазна ограда", списание "Пътища", бр. 6, 2000 г.

Трифонов, И., Михайлов, Н. - "Теоретични и експериментални изследвания на разход на гориво на някои автомобили при движението по пътищата", списание "Пътища", кн. 2, 1993 г.

Трифонов, И., Михайлов, Н. - "Транспортно-експлоатационни разходи на оразмерителните автомобили", списание "Пътища", кн. 3, 1991 г.

Михайлов, Н. - "Определяне разхода на гориво в зависимост от пътните условия и скоростта на движението на оразмерителния лек и товарен автомобил с ЕИМ", списание "Пътища", кн. 1, 1990 г.

Михайлов, Н. - "Експериментално установяване на разхода на гориво на представителни оразмерителни автомобили", списание "Пътища", кн. 10, 1990 г.

Михайлов, Н. - "Емпирична зависимост между разхода на гориво от представителните оразмерителни автомобили, скоростта и наклона на пътя", списание "Пътища", кн. 11-12, 1990 г.

Трифонов, И., Симеонов, С., Михайлов, Н. - "Използване на икономическите характеристики на представителните оразмерителни автомобили за определяне на транспортно-експлоатационни разходи", списание "Пътища", кн. 8, 1984 г.

Трифонов, И., Симеонов, С., Михайлов, Н. - "Икономически оптимални надлъжни наклони при проекриране на пътища", списание "Пътища", кн. 10, 1984 г.

Трифонов, И., Стоев, Б., Симеонов, С., Михайлов, Н. - "Икономически характеристики на оразмерителните лек и товарен автомобил", списание "Пътища", кн. 6, 1984 г.

Trifonow, I.; Stoev, B.; Michajlov, N.; Simeonow, S.: Untersuchungen zur Wirtschaftlichkeit des Straßenverkehrs. Bestimmung des verkehrskosten auf der Grundlage der dynamischen Charakteristik der repräsentativen Bemessungsfahrzeuge, „Die Strasse“ – 9/1984 – DDR

Trifonow, I.; Stoev, B.; Michajlov, N.; Simeonow, S.: Festlegung der wirtschaftlich optimalen Langsneigung bei der Projektierung von Straßen, “Die Strasse”-9/1985- DDR

Конспекти