Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Описание

Описание

Катедрата е профилираща за специалност Водоснабдяване и канализация с две специализации: "Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения" и "Пречистване на водите". 

заявление за разпределение по профили след 3ти курс

таблица ексел

заявление за явяване на изпит кат. ВК

Прикаченият по-долу линк съдържа Наръчник за изготвяне на дипломни работи в УАСГ.

UserFiles/File/%D0%92%D0%9A%D0%9F%D0%92/Naruchnik%20na%20diplomanta%20UACG.pdf

 

Преподаваните общо 21 дисциплини в Хидротехнически, Строителен и Транспортен факултети включват основни въпроси по проучване, проектиране, изграждане и експлоатация на селищни, промишлени и селскостопански водоснабдителни и канализационни системи; помпени станции; пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води; водоснабдителни и канализационни инсталации в сгради; съоръжения за третиране на твърди битови и промишлени отпадъци; газоснабдяване на населени места и промишлени обекти; инженерни обекти по опазване на водите от замърсяване.

За нуждите на обучението на студенти, докторанти и специализанти и за решаване на практически проблеми катедрата разполага със седем лаборатории, в които се извършват химични анализи за определяне качествените показатели на природни и отпадъчни води, битови и промишлени твърди отпадъци и се провеждат технологични изследвания за моделиране на водоснабдителни и канализационни системи, процесите на пречистване на водите и третиране на твърди отпадъци.