Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидротехника / Описание

Описание

Катедрата е профилираща за специалност "Хидротехническо строителство" и специализацията "Хидротехническо строителство" на специалността Хидростроителство. Преподавателите в нея водят занятия по общо 15 учебни дисциплини в Хидротехнически факултет и следдипломно обучение. 

Екипът на катедрата работи и подготвя специалисти в областта на проучванията, проектирането, строителството и експлоатацията на язовири и съоръженията към тях, хидроенергийни системи и съоръжения, подземни хидротехнически съоръжения, пристанищни и брегозащитни съоръжения, хвостохранилища и сгуроотвали, опазване на околната среда и водостопански изследвания.

Изследователският и практически опит и наличието на мощни програмни системи позволяват обучение на високо ниво и решаване на сложни и нестандартни проблеми в областта на Хидротехническото строителство. 

В учебната лаборатория към катедрата се демонстрират типови конструкции на хидротехнически съоръжения, онагледяват се експлоатационните режими на оборудването на ВЕЦ и ПАВЕЦ с активни и реактивни турбини и обратими агрегати. В лабораторията могат да се провеждат моделни хидравлични изследвания и чрез ЕХДА и на реални съоръжения.

И З И С К В А Н И Я

 

на катедра “Хидротехника” за заверка на семестъра и правото на

студентите за явяване на изпити за учебната 2013/2014 година

 

 

            Преподавателите от катедрата заверяват семестъра на студентите, изпълнили следните изисквания:

1.      Посещение на лекции (най-много 3 отсъствия);

2.      Редовно присъствие на упражнения (най-много 3 отсъствия);

3.      За отсъствие се счита липса (не представяне) на материали за корекции  в дните, предвидени за това съгласно Учебният план за дадената дисциплина.

4.      Изготвен курсов проект на белова и защитен в определения срок.

 

Курсовия проект да съдържа обяснителна записка и чертежи.

 

  • Обяснителната записка да бъде чисто написана на бели листове с молив, син или черен химикал, или принтирана. Текстът и изчисленията да бъдат с ясни структура и изложение. Графиките и схемите да се представят на паус, бяла или милиметрова хартия, изпълнени с молив или принтирани, съответно означени, надписани. В долния десен ъгъл на листовете от обяснителната записка задължително се вписва с химикалка или като част от разпечатката фак. № на студента;

 

  • Чертежите на белова да са начертани на паус, бяла или милиметрова хартия с черен молив или изработени с CAD-система (AutoCAD и др.). На чертежа задължително се изписва името и фак. № на студента;

 

  • Прилаганите на компютърни разпечатки трябва да бъдат съпроводени с подробно описание на: метода, основни предпоставки, натоварване, изчислителни случи, приета схема, изчислителни зависимости, методика на изчисление, изводи от получените резултати и конструктивни решения. Изчислителната процедура трябва да може да бъде възпроизведена по време на защитата;

 

  • Всеки път на корекции в рамките на семестъра и седмицата за заверка могат да бъдат разглеждани най-много две от точките, съставящи проекта, а след това – само по една;

 

  • До изпит се допускат студенти, които имат заверени всички чертежи и всяка от частите на обяснителната  записка, заверен и оценен от ръководителя на упражнението проект като цяло, с подпис и дата (написани с химикал) върху заданието за проектиране.

 

 

 

София, септември 2013 г.                                      Р-Л КАТЕДРА:

                                                                                              /доц. д-р инж. В. Ташев/