Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидравлика и хидрология / Описание

Описание

Катедрата е общообразователна и общотеоретична за целия Хидротехнически факултет.

 

Катедрата е общообразователна и общотеоретична за целия Хидротехнически факултет. Преподавателите към катедрата водят общо 9 учебни дисциплини в УАСГ.

Освен към Хидротехническия факултет катедрата обучава студенти от Транспортния и Геодезическия факултети.

Преподавателите към катедрата работят (ръководят, участват и подготвят докторанти и специализанти) в следните по-важни направления: стационарни и нестационарни течения в реки и канали, нестационарни процеси (хидравличен удар) в напорни системи, хидравлика на преливници, бързотоци, трамплини и енергогасители, хидроморфология на речни легла, прогнози на режима на речния и наносния отток на р. Дунав, прогнози за пролетно пълноводие и лятно-есенно маловодие на по-важните вътрешни реки на България.

Преподавателите към катедрата участват и в международни изследователски проекти (по ЮНЕСКО, PHARE, GE FUND).

Към катедрата има 3 лаборатории, които изпълняват много договорни задачи с практиката и осигуряват възможности за научноизследователска работа.

Специализирани лаборатории

Централна научноизследователска лаборатория за хидравлични изследвания (ЦНИЛХИ) - зали A 605, A 606 - блок А, етаж 6, тел. 963 52 45/747

Лаборатория по Филтрация и устойчивост на язовирни стени и хвостохранилища - зали 108,109 - блок А, тел. 963 52 45/706

Лаборатория Хидравлика - блок А, сутерен, тел. 963 52 45/662