Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидромелиорации / Описание

Описание

Катедрата е профилираща за специалност "Хидромелиоративно строителство", като нейните преподаватели водят 15 учебни дисциплини в Хидротехническия факултет и две в други факултети.

Фото галерия


Катедра “Хидромелиорации” подготвя кадри и развива своята дейност в областта на проучването, проектирането, строителството и експлоатацията на хидромелиоративни системи и съоръжения.
Преподавателите от катедрата работят по проблемите на технологиите и техниките за напояване, систематичните и локални дренажни мрежи, обзавеждането и автоматизацията на хидромелиоративни системи, водостопанските изследвания и екологията.

В лабораториите към катедра “Хидромелиорации” се извършват моделни и натурни изследвания на филтрационни потоци, напорни и безнапорни течения, режими на работа на помпени станции, автоматика на хидромелиоративни съоръжения и др. Наличната база се използва за извършване на изследвания и експерименти, свързани с работата на докторанти и специализанти.