Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Специалности

Специалности

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Специалности
Водоснабдяване и канализация
Магистър (MA)

Хидротехническо строителство
Магистър (MA)

Хидромелиоративно строителство
Магистър (MA)

Инженерна екология
Магистър (MA) за бакалаври

Хидротехническо строителство
Магистър (MA) за бакалаври

Хидромелиоративно строителство
Магистър (MA) за бакалаври

Управление на водни ресурси
Магистър (MA) за бакалаври

Водоснабдяване и канализация - ВК мрежи и съоръжения
Магистър (MA) за бакалаври

Водоснабдяване и канализация - Пречистване на води
Магистър (MA) за бакалаври

Газоснабдяване
Магистър (MA) за бакалаври

Инженерна екология
Бакалавър (BA)

Нефтогазово дело - Управление,мониторинг и експлоатация на газопреносни системи
Магистър (MA) за бакалаври

Хидротехническо строителство - задочно
Магистър (MA)

Водоснабдяване и канализация - задочно
Магистър (MA)

Хидромелиоративно строителство - задочно
Магистър (MA)

Хидростроителство
Магистър (MA)

Хидростроителство - задочно
Магистър (MA)

Водоснабдяване и канализация
Магистър (MA)

Завършилите специалността „Водоснабдяване и канализация“ придобиват професионална инженерна квалификация магистър-инженер със специализация съответно „ВиК мрежи и съоръжения“ и „Пречистване на водите“. Те са подготвени да проучват, проектират, изследват, реконструират, модернизират и експлоатират: селищни, промишлени и селскостопански водоснабдителни и канализационни системи; водоснабдителни и канализационни инсталации в сгради; помпени станции; пречиствателни станции за питейни води, битови и промишлени отпадъчни води; съоръжения за третиране на твърди битови и промишлени отпадъци; благоустрояване на населени места; инженерни обекти по опазване на водите от замърсяване; газоснабдяване на населени места и промишлени обекти.

Хидротехническо строителство
Магистър (MA)

 Широкопрофилна специалност в областта на водните проблеми. Студентите се обучават в проектиране, строителство и експлоатация на хидротехнически съоръжения, като язовирни стени, водноелектрически централи, хидротехнически тунели, водни пътища и пристанища, хвостохранилища и др. при съблюдаване и охрана на околната среда.

Хидромелиоративно строителство
Магистър (MA)

Широкопрофилна инженерна специалност  (виж брошура) от регулираната професия "Инженер в инвестиционното проектиране".
От учебната 2017/2018 година "Хидромелиоративно строителство" е специализация към специалността "Хидростроителство".
Кандидатстването е съгласно правилника за приемане на студенти.


Хидромелиоративното строителство обхваща проучването, проектирането, изграждането и експлоатацията на съоръжения и системи за напояване и отводняване на земеделски земи, спортни терени, паркове, градини и дворни места, както и на корекции на реки във и извън населени места с цел борба с наводненията и вредното въздействие на водите.

Инженерна екология
Магистър (MA) за бакалаври
Хидротехническо строителство
Магистър (MA) за бакалаври
Хидромелиоративно строителство
Магистър (MA) за бакалаври
Управление на водни ресурси
Магистър (MA) за бакалаври

Студентите по специалност “Управление на водните ресурси” се обучават в образователно-квалификационна степен "магистър“ след придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър". Срокът на обучение е 2 години и включва 3 учебни семестъра и 1 семестър за разработване и защита на дипломна работа.

Газоснабдяване
Магистър (MA) за бакалаври
Инженерна екология
Бакалавър (BA)

За учебната 2017/2018 година се въвежда новa бакалавърскa специалност – „Инженерна екология“ със срок на обучение 4 години в редовна форма на обучение.

В специалност „Инженерна екология“ се изучава тази част от дейността на хората, която е свързана със строителството, управлението, експлоатацията на инженерни системи и съоръжения (пречиствателни станции за питейни или отпадъчни води, язовири, напоителни системи, водоснабдителни и канализационни системи) и влиянието им върху околната среда. Завършилите тази специалност имат разнообразни възможности за реализация като инженер - еколози в производствени предприятия и корпорации, министерства, общини, строителни фирми, експлоатационни предприятия и др.

Хидростроителство
Магистър (MA)
 Квалификационна характеристика на строителен инженер по ХТС Квалификационна характеристика на строителен инженер по ХМС