Начало / За Университета / Центрове / Център за електронно и следдипломно обучение / Описание

Описание

Центърът за електронно и следдипломно обучение (ЦЕСО) провежда следдипломна квалификация на специалисти и обучение на студенти по актуални въпроси на науката и техниката, които имат непосредствено отношение към практиката.

Многогодишната практика, натрупаният опит и постоянно нарастващият интерес от страна на специалисти и студенти към знанията, усвоявани в ЦЕСО, свидетелстват за значимостта на съществуващите специалности и насърчават академичния състав за търсене както на нови актуални специализации, така и на нови форми на обучение като например отворени, дистанционни, задочни и др.курсове. При това се отчита фактът, че дори в отделно взета специалност е необходимо непрекъснато обновяване на знанията, отказ от стереотипи и съобразяване с международните стандарти

Много са случаите, в които именно квалификацията от ЦЕСО е помогнала на специалисти да осъществят подходяща професионална реализация.

Специалностите и квалификацията, предлагани тук, се отличават с особена привлекателност, която се изразява в следното:


1. Бързо реагиране на новостите в дадено професионално направление.

В отличие от относително по-консервативните учебни планове и програми във висшите учебни заведения, самата организация на учебния процес в ЦЕСО позволява да се отговори веднага на интереса към специалности, продиктувани от пазара на работната сила, независимо от възраст, придобита квалификация, трудова заетост на обучаемите и т.н.
2. Интердисциплинарен характер на предлаганите специализации и квалификации, изискващ обединяване на усилията на преподаватели от разнородни висши учебни заведения-инженерни, икономически, хуманитарни. Постига се взаимно проникване и взаимно обогатяване на иначе разностранни дейности и специалистът може да реагира адекватно на комплексни и бързо изменящи се ситуации, с каквито изобилства съвременния преходен период. Показателна в това отношение е специалността "Управление на земи и имоти" (УЗИ) където са втъкани правни, икономически, контролни и оценъчни принципи.

3. Многопосочността на квалификацията е характерна както за краткосрочните, така и за относително по-дългосрочните курсове. Показателни в това отношение са специалностите "Компютърна обработка на информацията" (КОИ) и "Компютърни технологии в проектирането" (КТП), специализираните курсове за оценители на недвижими имоти, оценители на земеделски земи, оценка на въздействието върху околната среда, компютърните програми MS WORD, EXCEL, AutoCAD, ArchiCAD, SAP2000, ANSYS, групови и индивидуални специализации по избор на кандидатите и др.

Предлагат се знания и умения с широк обхват на възможни приложения както по видове дейности, така и като солидна основа за доусъвършенстване във времето.
4. Виртуалност на срока на обучение. Учебният процес по специалностите МИО, УЗИ, КТП и КОИ може да се интензифицира до нормален за висше учебно заведение и се вмести в рамките на един семестър или друг предпочитан от обучаемите срок.

 За повече информация виж Обучение/Следдипломна квалификация