Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Technology of Architecture / Materials

Materials

Books

Наредба 7
За правила и нормативи за устройството на отделните видове територии и устройствени зони

Наредба 6
За изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии

Административни сгради
норми за проектиране

Наредба
За категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и завeденията за хранене и развлечения

Транспортна наредба
За планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територииConspects


Study materials

Задания за проектиране на автогара
арх.конструкции VІ семестър 2016-2017

Задания за проектиране на цех
арх.конструкции VІ семестър 2016-2017

Задание за проектиране на покрит пазар
арх.конструкции VІ семестър 2016-2017

Задания за проектиране на шоурум
арх.конструкции VІ семестър 2016-2017

Задание за проектиране на спортна зала
арх.конструкции VІ семестър 2016-2017

Задание за проектиране на трибуни
арх.конструкции VІ семестър 2016-2017Задания за проектиране на изложбена зала
арх.конструкции VІ семестър 2016-2017Coursework ans assignments


Упражнения Autocad 2D 2
доц.д-р арх. Б. Георгиев

Задание Урбанизъм І
Боян Георгиев


Задание за проектиране на офис сграда
арх.конструкции V семестър 2016-2017

Задание за проектиране на пожарна
арх.конструкции V семестър 2016-2017

Задание за проектиране на морски хотел
арх.конструкции V семестър 2016-2017

Задание за проектиране на център от семеен тип
арх.конструкции V семестър 2016-2017

Задание за проектиране на планински хотел
арх.конструкции V семестър 2016-2017


Examination rules

Изисквания за курсова задача по СКТ-3DS
Боян Георгиев, Замфир Хаджийски
Information


указания
указания за приложението на наредбата за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи във връзка с провеждането на учебните практики по „архитектурни конструкции” и „сградостроителство”.