Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Faculty Board / Decisions and documents /

Материали по процедурата за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на инж. Виден Лъчезаров Радованов

03.10.2014, Каредра "Водоснабдяване, канализация и пречистване на вода"

Материали по процедура за защита на дисертационен труд на тема: „Изследвания за намаляване на загубите на вода по водопроводните мрежи“ на инж. Виден Лъчезаров Радованов за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.