Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри

Катедри

Водоснабдяване, канализация и пречистване на води

Катедрата е профилираща за специалност Водоснабдяване и канализация с две специализации: "Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения" и "Пречистване на водите". 

заявление за разпределение по профили след 3ти курс

таблица ексел

заявление за явяване на изпит кат. ВК

Прикаченият по-долу линк съдържа Наръчник за изготвяне на дипломни работи в УАСГ.

UserFiles/File/%D0%92%D0%9A%D0%9F%D0%92/Naruchnik%20na%20diplomanta%20UACG.pdf

 

Хидротехника и хидромелиорации

Катедрата е профилираща за защитената специалност "Хидростроителство" (пет годишна магистърска програма) и  и за кратките магистърски програми по  "Хидротехническо строителство" и "Хидромелиоративно строителство".

Преподавателите от катедрата обучават докторанти по научните специалности "Хидротехническо строителство" и "Хидромелиоративно строителство" и провеждат следдипломно обучение и специализации в сферата на хидростроителството . 

Хидравлика и хидрология

Катедрата е общообразователна и общотеоретична за целия Хидротехнически факултет.

 

Техническа механика

Катедрата е общообразователна и общотехническа, обучава студентите от Строителния, Хидротехническия факултет и факултета по Транспортно строителство по дисциплините “Теоретична механика” (статика, кинематика и динамика) и “Съпротивление на материалите”.

Физика

Катедрата е общообразователна за всички специалности в УАСГ. Нейните преподаватели водят учебните дисциплини “Физика”, “Строителна физика” , "Оценка на влиянието на физичните фактори" и “Приложна електротехника”.