Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителни материали и изолации / Преподаватели /

доц. д-р инж. Румяна Хаджиева-Захариева

Строителен факултет, Катедра Строителни материали и изолации

доц. д-р инж. Румяна Хаджиева-Захариева
Кабинет Блок Б, етаж 11, каб. 1112
Приемно време

ЛЕКЦИИТЕ по свободно-изб. дисциплина "ПОВИШАВАНЕ НА РЕСУРСНАТА И ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В СТРОИТЕЛСТВОТО" ще се провеждат в ЦЕНТЪРА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ - Блок Б, ет.1. (срещу Кафенето:-) , ВСЕКИ ВТОРНИК oт 14:15 до 16:00 ч. 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН поправителен изпит по "Строителни изолации": 23.02.2018 ,  зала 1110, начало: 14.30ч. Моля носете си курсовите проекти.

ADDITIONAL  EXAM in Building Insulations will be held on 23.02.18 - room 1110, start at 14:30 am. Please bring your courseworks.

 ПРИЕМНО ВРЕМЕ/ OPEN HOURS : ВТ/TUE 12,30 -14,00 и СР/WED 13,30-15,00 

Телефон 9635245/707
E-mail razdvatri@abv.bg
Място и дата на раждане София 28 август 1966
Семейно положение Омъжена

Лекционни курсове

"Строителни материали" за специалност ССС на български и английскиезик
"Строителни изолации"   за специалност ССС на български и английски език

"Авангардни строителни материали"  (АСМ) - избираема за ССС-5ти и 7ми семестър, на български и английски език; ЗАЛА 1109, бл. Б, от 14:15 до 16:00 ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК

"Повишане на ресурсната и енергийната ефективност в строителството" - избираема за ССС-8ми семестър и за магистърската програма по УПС

"Управление на строителните отпадъци" - за магистърската програма по УПС и към ЦЕСО

"Естествени материали и технологии за строителство с тях" - към Центъра за следдипломно и електронно обучение

Образование

1998 Доктор по специалността 02.15.05 "Стр. материали и изолации", Университет Artois, Франция, легализация от ВАК 1991 Следдипломна квалификация (магистър) по приложна математика и информатика, ИПМИ,ТУ (бивш ВМЕИ) 1989 Магистър-инженер по Строителство на сгради и съоръжения (бивше ПГС), УАСГ (бивш ВИАС)

Езици

Френски - писмено и говоримо, много добре

Английски - писмено и говоримо, много добре

Руски - писмено и говоримо, много добре

Професионални умения

Преподавател в областта на строителните материали и изолации

Изследовател в областта на строителните материали и изолации

Специалист по прилагане на принципите на устойчиво развитие в строителството

Експерт в областта на рециклирането и оползотворяването на строителни и други твърди отпадъци

Експерт към Лице за оценяване на съответствието на строителните продукти Експерт по изпитване на строителни материали/продукти и обследване на строителни конструкции

Експерт по международно академично сътрудничество (програми TEMPUS и ERASMUS) Експерт по международни проекти в строителството (по FIDIC)

Научни интереси

Приложение на 3D-печата като технология в строителството: аспект материали

Приложение на изкуствените невронни мрежи (ANN) като инструмент за анализ и прогноза

Супервисокоякостни бетони UHPC

Бетони с рециклирани добавъчни материали

Управление и оползотворяване на отпадъци за строителни цели

Оценка на жизнения цикъл на строителни продукти и системи

Членство

КИИП – рег. No 35068 с ППП – част „Конструкции”,

НТС по Строителство (член на Контролния съвет).

Член на технически комитети към Български институт по стандартизация:

            ТК -15 (Околна среда, представител на КИИП),

            ТК-94 (Опазване културно наследство, представител на УАСГ)

            ТК-101 (Устойчиво строителство, представител на УАСГ).  

Научни и академични длъжности

Член на Академичния съвет на УАСГ

Председател на Общото събрание на Строителен факултет

Член на Факултетния съвет на УАСГ

Друга информация

НАГРАДИ 1999 Награда на БАН « Марин Дринов » за млади учени 1995 18-месечна изследователска стипендия на Френското правителство 1989 Първенец на випуск 1989г. - ВИАС (сега УАСГ)

Хоби

Пътешествия. Народни танци. Танго. Цветарство. Шев и кройка