Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Преподаватели /

проф. д-р инж. Михаил Събев

Факултет по транспортно строителство, Катедра Железници - Преподавател (починал)

проф. д-р инж. Михаил Събев
Кабинет 753
Телефон 9635245/647
E-mail msabev_fte@uacg.bg
Място и дата на раждане Своге 17.02.1933
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ - Напуснал 1960 - 2002

Лекционни курсове

"Проектиране и строителство на жп линии" "Железопътно строителство - общ курс" "Железопътно строителство" на немски език

Образование

1951, Строителен техникум "Хр. Ботев" - строителен техник 1959, Инженерно - строителен институт ИСИ, София, Железопътно строителство

Езици

немски, руски

Професионални умения

1959 - строителен инженер, железопътно строителство 1960 - Асистент в катедра "Жлезници" 1976 - Доктор (Кандидат на техническите науки) 1976-1994 - Доцент 1994 - Професор

Членство

Германия, Франкфурт на Майн Член на управителния съвет по сертификация на железопътни инженери в европа към UEEIV (Европейски съюз на жп инженери) UEEIV България, София Член на Националното сдружение-общество на инженерите по железен път в България (НСОИЖП) и член на управителния съвет НСОИЖП България, София Ръковдител на националното бюро по сертификация на железопътните инженери България, София Член на специализирания съвет по високо и ниско строителство към ВАК, до 2004 г. България, София Член на академичен и факултетен съвет при УАСГ, до 2002 България, София Член научно – технически съвет при НК “БДЖ” България, София Експерт на съюза на частните строители в България СЧС

Участие в проектиране и строителство

1. Самостоятелно и в колектив участие в разработката на около 20 броя проекти, предимно на участъци от реконструкцията на жп мрежата на БДЖ, промишления и градския релсов транспорт и др., като например: 1.1 Реконструкция на жп участъка Дъбово – Сливен 1972 1.2 Жп връзки с пристанищата на “Южнобългарски плавателен канал” 1974 1.3 Промишлена линия към циментов завод “Бели извор” 1970, 1979 1.4 Промишлена жп линия към кариера “Братя Кунчеви” 1986 1.5 Участък “Лозарево - Прилеп” от двойната жп линия “Карнобат - Синдел” 1986 1.6 Панорамна детска железница гр. Стара Загора 1986-1990 1.7 Състояние и развитие на жп възел София до 2020 г. – проект на трасе за градска железница 1999 1.8 Проект за отводняване и заздравяване на гарова платформа Русе 1999 1.9 и др. 2. Ръководство и участие в разработването на около 20 броя научно-изследователски и проектоконструктурски задачи от областта на градския релсов път за трамваи и метрополитена в София. Конструктивни решения за жп горно строене – скрепления, стрелки, промишлен жп транспорт и др. 1970-2000 3. Изготвяне на голям брой – много десетки експертизи, рецензии, становища и др. подобни. На проекти и изпълнения на най-отговорни участъци и обекти от удвояването и реконструкцията на жп мрежа. Градски и промишлен релсов транспорт и др. Включително и дадени и приети предложения за целесъобразни изменения и подобрения 1965-2000

Публикации

1. Над 60 броя публикации в списания, сборници с доклади, годишници на УАСГ и др., от които 4 в чужбина 2. Над 20 участия с доклади, предимно на научно-технически конференции с международно участие, включително и на международни конференции в чужбина: - 1977 г. Дрезден, Германия - 1988 г. Москва, Русия - 1997 г. Виена, Австрия 3. Издадени книги: - 1 бр. Монография – 1985 г. - 1 учебник със съавтори – 1991 г.