Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидромелиорации / Дисциплини

Дисциплини

Автоматизация и модернизация на ХМС
Получените (от дисциплината) знания и умения позволяват даване на технически решения за автоматизация в хидромелиорациите, включващи обща схема, водовземания, канална и тръбна мрежа, поливен процес, помпени станции и съоръженията към тях.
Автоматизация и модернизация на ХМС
Получените (от дисциплината) знания и умения позволяват даване на технически решения за автоматизация в хидромелиорациите, включващи обща схема, водовземания, канална и тръбна мрежа, поливен процес, помпени станции и съоръженията към тях.
Агромелиорации
Занятията позволяват да се вземат решения по въпроси, свързани с: изискванията на селскостопанските култури към растежните фактори с приоритетно внимание към водата; начините за подобряване и запазване на почвеното плодородие в мелиорираните земи чрез прилагане на ...
Агромелиорации
Занятията позволяват да се вземат решения по въпроси, свързани с: изискванията на селскостопанските култури към растежните фактори с приоритетно внимание към водата; начините за подобряване и запазване на почвеното плодородие в мелиорираните земи чрез прилагане на ...
Водостопански изследвания
Студентите придобиват умения в основните методи за водостопански изследвания и управление на водните ресурси: балансово-хронологични и вероятностни. Чрез оптимизационни анализи се определят параметрите на хидротехническите комплекси – едноцелеви и комплексни.
Водостопански изследвания
Студентите придобиват умения в основните методи за водостопански изследвания и управление на водните ресурси: балансово-хронологични и вероятностни. Чрез оптимизационни анализи се определят параметрите на хидротехническите комплекси – едноцелеви и комплексни.
Водостопански изследвания, комплексно използване и управление на водите
В дисциплината се разглеждат основните теми: водоизточници, водостопански обекти, комплекси и отрасли, водостопански изследвания и регулиране на оттока, законодателство и организация. Излагат се основните методи за водостопански анализ и управление на водните ресурси: ...
Водостопански изследвания, комплексно използване и управление на водите
Специалност:
В дисциплината се разглеждат основните теми: водоизточници, водостопански обекти, комплекси и отрасли, водостопански изследвания и регулиране на оттока, законодателство и организация. Излагат се основните методи за водостопански анализ и управление на водните ресурси: ...
Екологични (устойчиви) агромелиорации
Специалност:
Студентите се запознават с основните принципи на екологичните агромелиорации, които са алтернатива на досега прилаганите интензивни системи в земеделското производство Запознават се с екологосъобразната структура на културите, които следва да се отглеждат на ...
Експлоатация на ХМС и опазване на околната среда
Събиране и обработка на данните нужни за управлението на процесите в хидромелиоративните (ХМ) системи. Поддръжка на съоръженията от ХМ системи. Преустройство на ХМ системи, вкл. проектиране на рибни стопанства. Връзка между околната среда и ХМ системи.
Експлоатация на ХМС и опазване на околната среда
Събиране и обработка на данните нужни за управлението на процесите в хидромелиоративните (ХМ) системи. Поддръжка на съоръженията от ХМ системи. Преустройство на ХМ системи, вкл. проектиране на рибни стопанства. Връзка между околната среда и ХМ системи.
Инженерингова дейност и миниджмънт
Разглеждат се същността, особеностите, организацията и управлението на инженеринговата дейност. С придобитите знания бъдещите специалисти ще могат успешно да участват като изпълнители и ръководители в инженеринговия процес – проучване, проектиране, строителство, ...
Мелиоративни помпени станции
Получените в курса знания и умения позволяват да се изготвят проекти на (мелиоративни) помпени станции и на хидротехническите съоръжения към помпения хидровъзел, както и да се извършват свързани с тях проучвания и изследвания.
Мелиоративни помпени станции
Получените в курса знания и умения позволяват да се изготвят проекти на (мелиоративни) помпени станции и на хидротехническите съоръжения към помпения хидровъзел, както и да се извършват свързани с тях проучвания и изследвания.
Мелиоративно почвознание
Изучават се образуването, строежа на профила, състава, свойствата и плодородието на почвата като основни понятия и като характеристики на почвените различия, с акцент на състава и свойствата на почвите, на които са базирани критерии за избор на целесъобразни ...
Мелиоративно почвознание
Изучават се образуването, строежа на профила, състава, свойствата и плодородието на почвата като основни понятия и като характеристики на почвените различия, с акцент на състава и свойствата на почвите, на които са базирани критерии за избор на целесъобразни ...
Мелиорации и рекултивация на земята
Получават се познания относно методите и средствата за подобряване и поддържане на оптималния състав, свойства и плодородие на увредените почви. За целта се разглеждат хидромелиоративни, агротехнически, химически и др. мероприятия. Изучават се методите за определяне на ...
Мелиорации и рекултивация на земята
Изучават се методите и средствата за подобряване и поддържане на оптималния състав, свойства и плодородие на увредените почви (принципно и за конкретни задания) чрез прилагане на хидромелиоративни, агротехнически, химически и др. мероприятия (параметри, технология, ...
Напоителни системи и съоръжения
Студентите усвояват основните принципи на съвременните методи за проектиране на напоителните системи, включващи определяне на необходимото водопотребление (водни обеми и дебити), начините за осигуряването му (водостопанските анализи) и техническите средства за ...
Напоителни системи и съоръжения
Студентите усвояват основните принципи на съвременните методи за проектиране на напоителните системи, включващи определяне на необходимото водопотребление (водни обеми и дебити), начините за осигуряването му (водостопанските анализи) и техническите средства за ...
Оптимизация на напоителните системи
Познания по основните оптимизационни методи използвани при водостопанските изследвания, проектирането и управлението на напоителните системи (НС). Адаптиране на тези методи към специфичните условия на НС. Решаване на някои типове оптимизационни задачи.
Оптимизация на напоителните системи
Познания по основните оптимизационни методи използвани при водостопанските изследвания, проектирането и управлението на напоителните системи (НС). Адаптиране на тези методи към специфичните условия на НС. Решаване на някои типове оптимизационни задачи.
Оптимизация на отводнителните системи
Познания за основните оптимизационни методи и типовете задачи при линейното програмиране. Представяне на проблемите от отводнителните системи и корекциите на реки като предмет на задачите от линейното оптимиране. Решаване на основните типове задачи.
Оптимизация при отводнителните системи и корекции на реки
Познания за основните оптимизационни методи и типовете задачи при линейното програмиране. Представяне на проблемите от отводнителните системи и корекциите на реки като предмет на задачите от линейното оптимиране. Решаване на основните типове задачи.
Основи на автоматизацията на хидромелиоративните системи
Получените в курса знания и умения позволяват провеждането на компетентна оценка на подбора, качествата и действието на прилагани в хидромелиорациите автоматични системи и устройства и изчисляване и изследване на тези от тях с по-просто действие.
Основи на автоматизацията на хидромелиоративните системи
Получените в курса знания и умения позволяват провеждането на компетентна оценка на подбора, качествата и действието на прилагани в хидромелиорациите автоматични системи и устройства и изчисляване и изследване на тези от тях с по-просто действие.
Отводнителни системи, корекции на реки и съоръжения
Проучване, проектиране и изграждане на: Речни корекционни и брегозащитни системи и съоръжения, укрепителни, противосвлачищни и противоерозионни мероприятия; oтводнителни системи (на земеделски площи, строителни площадки, сгради) и съоръженията към тях.
Отводнителни системи, корекции на реки и съоръжения
Проучване, проектиране и изграждане на: Речни корекционни и брегозащитни системи и съоръжения, укрепителни, противосвлачищни и противоерозионни мероприятия; oтводнителни системи (на земеделски площи, строителни площадки, сгради) и съоръженията към тях.
Проект по водостопански изследвания
Въз основа на зададена водостопанска схема студентите разработват проект и получават основни познания за извършването на водостопански изследвания при многогодишно регулиране на оттока за нуждите на един водоползвател по балансово-хронологичен метод и при ...
Проект по водостопански изследвания, комплексно използване и управление на водите
Специалност:
Въз основа на зададена водостопанска схема студентите разработват проект и получават основни познания за извършването на водостопански изследвания при многогодишно регулиране на оттока за нуждите на един водоползвател по балансово-хронологичен метод и при ...
Проект по експлоатация на ХМС и опазване на околната среда
Въз основа на зададен конкретен случай студентите разработват проект и получават основни познания за: съставянето на експлоатационен поливен режим, план за извършване на полива, план за водоразпределение в напоителна и отводнителна система; за техническата ...
Проект по експлоатация на ХМС и опазване на околната среда
Въз основа на зададен конкретен случай студентите разработват проект и получават основни познания за: съставянето на експлоатационен поливен режим, план за извършване на полива, план за водоразпределение в напоителна и отводнителна система; за техническата ...
Проект по мелиоративни помпени станции
Въз основа на конкретен случай студентите разработват проект и получават, познания по: проектирането на повдигателна помпена станция и оптимизирането на елементите й - брой и вид помпи, диаметър на напорния тръбопровод, размер на горния изравнител; проектирането на ...
Проект по мелиоративни помпени станции
Въз основа на конкретен случай студентите разработват проект и получават, познания по: проектирането на повдигателна помпена станция и оптимизирането на елементите й - брой и вид помпи, диаметър на напорния тръбопровод, размер на горния изравнител; проектирането на ...
Проект по напоителни системи и съоръжения
Въз основа на зададен конкретен пример студентите разработват проект и получават основни познания за проектирането, вкл. и хидравличното оразмеряване, на: напоителни полета (НП) за повърхностно напояване и водоразпределителна мрежа от открити канали; НП за дъждуване и ...
Проект по напоителни системи и съоръжения
Въз основа на зададен конкретен пример студентите разработват проект и получават основни познания за проектирането, вкл. и хидравличното оразмеряване, на: напоителни полета (НП) за повърхностно напояване и водоразпределителна мрежа от открити канали; НП за дъждуване и ...
Проект по основи на автоматизацията на хидромелиоративните системи
Проектът обхваща пълно аналитично изследване на система за поддържане на постоянно долно водно ниво с помощта на цилиндричен регулиращ затвор с хидравлично действие. Разработката включва и лабораторни работи, чрез които се изучават и изследват различни конкретни ...
Проект по основи на автоматизацията на хидромелиоративните системи
Проектът обхваща пълно аналитично изследване на система за поддържане на постоянно долно водно ниво с помощта на цилиндричен регулиращ затвор с хидравлично действие. Разработката включва и лабораторни работи, чрез които се изучават и изследват различни конкретни ...
Проект по отводнителни системи, корекции на реки и съоръжения
Разглеждат се основни проблеми, касаещи конкретна отводнителна система: проектиране на предпазна дига, поясен канал за улавяне на скатовите води, частична корекция на река с технико - икономическо сравнение на варианти, свързване на нивата между две реки, закрит ...
Проект по отводнителни системи, корекции на реки и съоръжения
Разглеждат се основни проблеми, касаещи конкретна отводнителна система: проектиране на предпазна дига, поясен канал за улавяне на скатовите води, частична корекция на река с технико - икономическо сравнение на варианти, свързване на нивата между две реки, закрит ...
Проект по специални въпроси при отводнителни системи и корекции на реки
В курсовия проект се разглеждат някои специфични въпроси на отводняването като: хоризонтален систематичен дренаж при двупластова филтрационна среда с напорно подхранване, понижаване нивото на подпочвени води чрез вертикален пръстеновиден дренаж и двустранно действащ ...
Проект по специални въпроси при отводнителни системи и корекции на реки
В курсовия проект се разглеждат някои специфични въпроси на отводняването като: хоризонтален систематичен дренаж при двупластова филтрационна среда с напорно подхранване, понижаване нивото на подпочвени води чрез вертикален пръстеновиден дренаж и двустранно действащ ...
Проект по хидромелиорации и помпени станции
Въз основа на зададена водостопанска схема студентите разработват проект и получават основни познания за: извършването на водостопански изследвания; съставянето на проектен поливен режим за сеитбооборот; проектирането на напорна мрежа за дъждуване; проектирането на ...
Проект по хидромелиорации и помпени станции
Специалност:
Въз основа на зададена водостопанска схема студентите разработват проект и получават основни познания за: извършването на водостопански изследвания; съставянето на проектен поливен режим за сеитбооборот; проектирането на напорна мрежа за дъждуване; проектирането на ...
Проект по хидромелиорации и помпени станции
Въз основа на зададена водостопанска схема студентите разработват проект и получават основни познания за: извършването на водостопански изследвания; съставянето на проектен поливен режим за сеитбооборот; проектирането на напорна мрежа за дъждуване; проектирането на ...
Проект по хидромелиорации на зелени площи и спортни терени
Въз основа на зададен конкретен пример студентите разработват проект и получават основни познания за: проектирането на системи за микронапояване (капково напояване и микродъждуване) на вилни парцели, при отчитане на особеностите на ландшафтната архитектура и ...
Проект по хидромелиорации на зелени площи и спортни терени
Въз основа на зададен конкретен пример студентите разработват проект и получават основни познания за: проектирането на системи за микронапояване (капково напояване и микродъждуване) на вилни парцели, при отчитане на особеностите на ландшафтната архитектура и ...
Специална практика (запознаване с хидромелиоративни обекти)
Практиката е с продължителност четири дни и се провежда след приключването на изпитната сесия от VІ семестър. Студентите посещават различни хидромелиоративни обекти и съоръжения - яз. "Панчарево", яз. "Огняново", яз. "Тополница", отводнителна помпена станция "Нови Искър", ...
Специална практика (запознаване с хидромелиоративни обекти)
Практиката е с продължителност четири дни и се провежда след приключването на изпитната сесия от VІ семестър. Студентите посещават различни хидромелиоративни обекти и съоръжения - яз. "Панчарево", яз. "Огняново", яз. "Тополница", отводнителна помпена станция "Нови Искър", ...
Специални въпроси при отводнителни системи и корекции на реки
Проучване, проектиране и изграждане на: Отводнителни системи при сложни геоложки условия. Отводнително-навлажнителни системи; Специфични корекции на реки. Шлицови стени. Реконструкция на отводнителни системи. Извършване на моделни изследвания.
Специални въпроси при отводнителни системи и корекции на реки
Проучване, проектиране и изграждане на: Отводнителни системи при сложни геоложки условия. Отводнително-навлажнителни системи; Специфични корекции на реки. Шлицови стени. Реконструкция на отводнителни системи. Извършване на моделни изследвания.
Управление и комплексно използване на водите
Курсът включва следните теми: водоизточници, водостопански обекти, комплекси и отрасли, водостопански изследвания и регулиране на оттока, оптимизационни задачи и целева функция, математическо осигуряване на водостопанските изследвания, водостопански изследвания за ...
Управление и комплексно използване на водите
Курсът включва следните теми: водоизточници, водостопански обекти, комплекси и отрасли, водостопански изследвания и регулиране на оттока, оптимизационни задачи и целева функция, математическо осигуряване на водостопанските изследвания, водостопански изследвания за ...
Управление и комплексно използване на водите
Курсът включва следните теми: водоизточници, водостопански обекти, комплекси и отрасли, водостопански изследвания и регулиране на оттока, оптимизационни задачи и целева функция, математическо осигуряване на водостопанските изследвания, водостопански изследвания за ...
Управление и комплексно използване на водите
Специалност:
Курсът включва следните теми: водоизточници, водостопански обекти, комплекси и отрасли, водостопански изследвания и регулиране на оттока, оптимизационни задачи и целева функция, математическо осигуряване на водостопанските изследвания, водостопански изследвания за ...
Управление и комплексно използване на водите
Курсът включва следните теми: водоизточници, водостопански обекти, комплекси и отрасли, водостопански изследвания и регулиране на оттока, оптимизационни задачи и целева функция, математическо осигуряване на водостопанските изследвания, водостопански изследвания за ...
Управление и комплексно използване на водите
Курсът включва следните теми: водоизточници, водостопански обекти, комплекси и отрасли, водостопански изследвания и регулиране на оттока, оптимизационни задачи и целева функция, математическо осигуряване на водостопанските изследвания, водостопански изследвания за ...
Учебна практика по мелиоративно почвознание
Студентите наблюдават в натура основни за земеделския фонд на страната почви. Обсъждат се факторите и процесите на почвообразуване, със съпътстващите ги индикатори. Придобиват се практически умения относно: описание на строежа на почвения профил и морфологичните белези ...
Учебна практика по мелиоративно почвознание
Студентите наблюдават в натура основни за земеделския фонд на страната почви. Обсъждат се факторите и процесите на почвообразуване, със съпътстващите ги индикатори. Придобиват се практически умения относно: описание на строежа на почвения профил и морфологичните белези ...
Хидромелиоративни системи
Студентите получават необходимите основни теоретични и практически познания за: мястото на хидромелиорациите във водното стопанство, структурата, елементите и действието на напоителните системи; същността на отводняването и видовете отводнителни системи; ...
Хидромелиорации и помпени станции
Получените в курса знания и умения позволяват да се оценяват технически решения на хидромелиоративни обекти, съоръжения и помпени станции, като за по-прости случаи се изготвят техни проекти и проведат съответни изследвания.
Хидромелиорации и помпени станции
Специалност:
Получените в курса знания и умения позволяват да се оценяват технически решения на хидромелиоративни обекти, съоръжения и помпени станции, като за по-прости случаи се изготвят техни проекти и проведат съответни изследвания.
Хидромелиорации и помпени станции
Получените в курса знания и умения позволяват да се оценяват технически решения на хидромелиоративни обекти, съоръжения и помпени станции, като за по-прости случаи се изготвят техни проекти и проведат съответни изследвания.
Хидромелиорации на зелени площи и спортни терени
Разглеждат се подходящите съвременни техники на полив и начини за отводняване на зелените площи и спортни терени (паркове, алеи, цветни градини и лехи, вилни парцели, футболни и голф игрища и др.), като се отчитат конфигурацията, структурата и строежа на тези площи. ...
Хидромелиорации на зелени площи и спортни терени
Разглеждат се подходящите съвременни техники на полив и начини за отводняване на зелените площи и спортни терени (паркове, алеи, цветни градини и лехи, вилни парцели, футболни и голф игрища и др.), като се отчитат конфигурацията, структурата и строежа на тези площи. ...